Odpovědné obchodní jednání

Jednání s respektem a bezúhonností při každém počinu

Sledujeme náš podnikatelský záměr při dodržování platných regulačních požadavků, zásad v našem Etickém kodexu a s vědomím cílů naší strategie udržitelnosti. Náš smysl pro odpovědnost je podpořen pěti stěžejními názory: soustředit se na pacienta, být odvážní, být ambiciózní, být nadšení a být zodpovědní.

Náš Etický kodex

Etické normy společnosti Lundbeck definuje výkonný management s podporou specializovaného Výboru pro dodržování povinností (Compliance
Committee) zastupujícího klíčové funkce a obchodní složky. Výbor každoročně hodnotí naši etickou výkonnost a iniciuje potřebná zlepšení. Náš vrchní úředník pro kontrolu souladu (Chief Compliance Officer) poskytuje kontrolnímu výboru správní rady (Board of Directors’ Audit Committee) pravidelně aktualizované zprávy týkající se etiky a dodržování předpisů. 

 

Etický kodex
Read our je páteří naší etiky a kultury souladu. Přenáší naše závazky a očekávání na naše zaměstnance v oblastech zaměřených na farmaceutický průmysl. Všichni zaměstnanci a třetí osoby pracující jménem společnosti Lundbeck jsou povinni dodržovat kodex a jakékoli přísnější místní předpisy. Čtěte zde (Angl.) -  Third Party Code of Conduct Obligations.

 

 

Náš kodex byl poprvé vytvořen v roce 2010 a pravidelně jej aktualizujeme. Poslední aktualizace v roce 2019 odrážela změny vnitřních a vnějších požadavků, včetně Kodexu Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a asociací (IFPMA) z roku 2019, kdy byla posílena regulace toho, jak farmaceutické společnosti komunikují se zdravotnickými pracovníky. 

Takové změny reflektujeme v našich operačních postupech, abychom podpořili správnou praxi. Konkrétní oblasti podnikání fungují v rámci našeho systému řízení kvality s cílem kontrolovat riziko, řídit neustálé zlepšování a plnit regulační požadavky.

Etický kodex

Etický kodex je páteří naší etiky a kultury souladu. 

Školení, sledování a dialog

Poskytujeme všem zaměstnancům nejlepší možné podmínky k odpovědnému jednání. Každý rok se provádějí firemní školení o našem kodexu a příslušných postupech, což zahrnuje místní diskuse o etice a dodržování předpisů. 

 

Dodržování prověřujeme audity a neustálým monitorováním, abychom potvrdili porozumění místním požadavkům a zachytili návrhy na zlepšení procesů. Naši auditoři poskytují zpětnou vazbu s nápravnými a preventivními opatřeními, případně i s následnou kontrolou.

 

UN Global Compact

Více se o plnění našeho závazku dočtete v našem nejnovějším sdělení Communication on Progress to the UN Global Compact.

 

Compliance v propagačních aktivitách

Podpora prodeje léčivých přípravků je přísně regulována a monitorována místními orgány. Jsme odhodláni dodržovat platné předpisy. To znamená udržovat procesy a poskytovat rozsáhlá školení, aby propagační činnosti byly náležitě vyhodnoceny a schváleny.


Propagační a reklamní revizní komise společnosti Lundbeck posuzuje a schvaluje propagační komunikační materiály vyrobené v naší centrále. Naše přidružené společnosti jsou odpovědné za to, aby propagační materiály byly přezkoumány a schváleny v souladu s místními zákony, nařízeními a kodexy průmyslu, a to před jejich použitím v rámci specifického místního trhu.

Daňová politika

Společnost Lundbeck se neúnavně věnuje obnově zdraví mozku tak, aby se každý člověk mohl cítit co nejlépe. Tento cíl sledujeme v souladu s našimi pěti stěžejními názory, k nimž patří být zodpovědný. To znamená jednat s respektem bezúhonností ve všem, co děláme, včetně dodržování platných zákonů, nařízení, pokynů a průmyslových norem. Daňová politika firmy Lundbeck stanovuje zásady, podle nichž řídíme své daňové záležitosti vyhovujícím a odpovědným způsobem.

Politika diverzity & inkluze

Jsme různorodá společnost odhodlaná vybudovat inkluzivní kulturu špičkového výkonu, která umožní všem zaměstnancům obohatit své profesní dovednosti a kariéru bez diskriminace. Věříme, že je to nejlepší způsob, jak zajistit kreativitu, inovace, pokrok a vzájemné obohacení. Různorodost v představách, výhledech a zkušenostech našich zaměstnanců je ceněnou a nezbytnou součástí naší konkurenční výhody. Přijali jsme firemní politiku jako základ pro diskuse o rozmanitosti a začlenění mezi zaměstnanci a managementem ve více než 50 zemích, ve kterých působíme.

Compliance Hotline

Complience hotline - linka, která Vám umožní nahlásit právní nebo jiné vážné obavy, které by nemohly být jinak řádně vyřešeny.

Ochrana osobních údajů

Společnost Lundbeck se zavazuje chránit práva pacientů, výzkumných a obchodních partnerů a našich zaměstnanců v souladu s platnou legislativou v oblasti osobních údajů. Budeme shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje:

 

  • Když máme konkrétní potřebu a právní základ
  • Transparentním a bezpečným způsobem, který chrání soukromí jednotlivce.

Údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné, a podnikneme okamžité kroky k řešení jakékoli žádosti nebo stížnosti týkající se osobních údajů.

Více z Lundbecku

Transparentní spolupráce

Náš závazek transparentní spolupráce.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Toto je Lundbeck

Speializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na mozková onemocnění.