Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Odpovědné obchodní jednání

Jednání s respektem a bezúhonností při každém počinu

Sledujeme náš podnikatelský záměr při dodržování platných regulačních požadavků, zásad v našem Etickém kodexu a s vědomím cílů naší strategie udržitelnosti. Náš smysl pro odpovědnost je podpořen pěti stěžejními názory: soustředit se na pacienta, být odvážní, být ambiciózní, být nadšení a být zodpovědní.

Náš Etický kodex

Etické normy společnosti Lundbeck definuje výkonný management s podporou specializovaného Výboru pro dodržování povinností (Compliance
Committee) zastupujícího klíčové funkce a obchodní složky. Výbor každoročně hodnotí naši etickou výkonnost a iniciuje potřebná zlepšení. Náš vrchní úředník pro kontrolu souladu (Chief Compliance Officer) poskytuje kontrolnímu výboru správní rady (Board of Directors’ Audit Committee) pravidelně aktualizované zprávy týkající se etiky a dodržování předpisů. 

 

Etický kodex
Read our je páteří naší etiky a kultury souladu. Přenáší naše závazky a očekávání na naše zaměstnance v oblastech zaměřených na farmaceutický průmysl. Všichni zaměstnanci a třetí osoby pracující jménem společnosti Lundbeck jsou povinni dodržovat kodex a jakékoli přísnější místní předpisy. Čtěte zde (Angl.) -  Third Party Code of Conduct Obligations.

 

 

Náš kodex byl poprvé vytvořen v roce 2010 a pravidelně jej aktualizujeme. Poslední aktualizace v roce 2019 odrážela změny vnitřních a vnějších požadavků, včetně Kodexu Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a asociací (IFPMA) z roku 2019, kdy byla posílena regulace toho, jak farmaceutické společnosti komunikují se zdravotnickými pracovníky. 

Takové změny reflektujeme v našich operačních postupech, abychom podpořili správnou praxi. Konkrétní oblasti podnikání fungují v rámci našeho systému řízení kvality s cílem kontrolovat riziko, řídit neustálé zlepšování a plnit regulační požadavky.

Etický kodex

Etický kodex je páteří naší etiky a kultury souladu. 

Školení, sledování a dialog

Poskytujeme všem zaměstnancům nejlepší možné podmínky k odpovědnému jednání. Každý rok se provádějí firemní školení o našem kodexu a příslušných postupech, což zahrnuje místní diskuse o etice a dodržování předpisů. 

 

Dodržování prověřujeme audity a neustálým monitorováním, abychom potvrdili porozumění místním požadavkům a zachytili návrhy na zlepšení procesů. Naši auditoři poskytují zpětnou vazbu s nápravnými a preventivními opatřeními, případně i s následnou kontrolou.

 

UN Global Compact

Více se o plnění našeho závazku dočtete v našem nejnovějším sdělení Communication on Progress to the UN Global Compact.

 

Compliance v propagačních aktivitách

Podpora prodeje léčivých přípravků je přísně regulována a monitorována místními orgány. Jsme odhodláni dodržovat platné předpisy. To znamená udržovat procesy a poskytovat rozsáhlá školení, aby propagační činnosti byly náležitě vyhodnoceny a schváleny.


Propagační a reklamní revizní komise společnosti Lundbeck posuzuje a schvaluje propagační komunikační materiály vyrobené v naší centrále. Naše přidružené společnosti jsou odpovědné za to, aby propagační materiály byly přezkoumány a schváleny v souladu s místními zákony, nařízeními a kodexy průmyslu, a to před jejich použitím v rámci specifického místního trhu.

Daňová politika

Společnost Lundbeck se neúnavně věnuje obnově zdraví mozku tak, aby se každý člověk mohl cítit co nejlépe. Tento cíl sledujeme v souladu s našimi pěti stěžejními názory, k nimž patří být zodpovědný. To znamená jednat s respektem bezúhonností ve všem, co děláme, včetně dodržování platných zákonů, nařízení, pokynů a průmyslových norem. Daňová politika firmy Lundbeck stanovuje zásady, podle nichž řídíme své daňové záležitosti vyhovujícím a odpovědným způsobem.

Politika diverzity & inkluze

Jsme různorodá společnost odhodlaná vybudovat inkluzivní kulturu špičkového výkonu, která umožní všem zaměstnancům obohatit své profesní dovednosti a kariéru bez diskriminace. Věříme, že je to nejlepší způsob, jak zajistit kreativitu, inovace, pokrok a vzájemné obohacení. Různorodost v představách, výhledech a zkušenostech našich zaměstnanců je ceněnou a nezbytnou součástí naší konkurenční výhody. Přijali jsme firemní politiku jako základ pro diskuse o rozmanitosti a začlenění mezi zaměstnanci a managementem ve více než 50 zemích, ve kterých působíme.

Compliance Hotline

Complience hotline - linka, která Vám umožní nahlásit právní nebo jiné vážné obavy, které by nemohly být jinak řádně vyřešeny.

Ochrana osobních údajů

Společnost Lundbeck se zavazuje chránit práva pacientů, výzkumných a obchodních partnerů a našich zaměstnanců v souladu s platnou legislativou v oblasti osobních údajů. Budeme shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje:

 

  • Když máme konkrétní potřebu a právní základ
  • Transparentním a bezpečným způsobem, který chrání soukromí jednotlivce.

Údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné, a podnikneme okamžité kroky k řešení jakékoli žádosti nebo stížnosti týkající se osobních údajů.

Více z Lundbecku

Transparentní spolupráce

Náš závazek transparentní spolupráce.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Toto je Lundbeck

Speializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na mozková onemocnění.