Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí osobních údajů

Společnosti H. Lundbeck A/S („Lundbeck“) velmi záleží na ochraně soukromí osobních údajů, které shromažďujeme. Společnost Lundbeck (jakožto správce) při zpracování osobních údajů vždy dodržuje příslušné právní předpisy včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dánského zákona o ochraně osobních údajů. 

V tomto dokumentu se můžete dočíst, jak společnost Lundbeck zpracovává Vaše osobní údaje když používáte tuto internetovou stránku Lundbeck.com. Pokud prostřednictvím stránky Lundbeck.com žádáte o zaměstnání
nebo pokud užíváte naši Zákaznickou linku pro soulad s právními předpisy (jako externista), přečtěte si, prosím, předpisy o ochraně soukromí určené konkrétně pro uvedené služby.

Když společnost Lundbeck zpracovává osobní údaje shromážděné prostřednictvím nástrojů mimo tuto internetovou stránku, vždy Vás informuje o zpracování osobních údajů v daném konkrétním případě. O některých konkrétních případech zpracování nicméně naleznete více informací níže v Oddílu 1.

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Pověřence společnosti Lundbeck pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních informací v Oddílu 6.

1.  Zpracování osobních údajů společností Lundbeck

Když používáte internetovou stránku Lundbeck.com a její funkce, můžeme o vás zpracovávat následující osobní údaje, jak je uvedeno níže.

Druh zpracování a kategorie osob Kategorie resp. typ osobních údajů a zdroj, pokud je relevantní

Účel zpracování

 

Právní základ

 

Poskytnutí osobních údajů, pokud k němu dochází, a právní základ poskytnutí
Uchovávání
Odběratelé
oznámení pro investory
 • ·   E-mailová adresa
 • ·   Typ upozornění (Vaše nastavení)
 • ·   Jazyková nastavení
 • Zda byl udělen souhlas s přímým marketingem a se zpracováním osobních údajů 

·   Poskytnutí požadovaného e-mailového       sdělení/upozornění

·   Přímý marketing

Právním základem je souhlas, srov. Čl. 6(1)(a) GDPR nebo oprávněný zájem společnosti Lundbeck
poskytnout Vám požadované e-mailové sdělení, srov. Čl. 6(1)(f) GDPR.

 

Za účelem soustavného zajišťování bezpečnosti
našich přípravků můžeme Vaše osobní údaje poskytnout příslušným zdravotnickým orgánům,
obchodním partnerům a společnostem ve skupině Lundbeck.

Právním základem poskytnutí je:

·    právní povinnost vyplývající z právních předpisů (zejména zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhláška
č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků) implementujících Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010 Srov.
Čl 6 (1) (c) GDPR;

·    zajištění vysoké úrovně kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků, srov. Čl. 9(2)(i) GDPR; 

trestní záznamy: dle  Článku 10 GDPR. ve spojení s Článkem  6 (1) GDPR.  Dle názoru společnosti Lundbeck je zpracování trestních záznamů (pokud jsou relevantní) nezbytné pro lékařské a vědecké vyhodnocení a zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti zdravotní péčea léčivých přípravků

Osobní údaje
týkající se Vaší registrace k odebírání sdělení pro investory budou
vymazány neprodleně poté, co zrušíte registraci k odběru v naší
službě, pokud zákon nestanoví delší dobu uchovávání. 
Uživatelé formuláře  “contact us” (Parmakovigilance)

Pokud uživatel stránky Lundbeck.com
využije naší funkce „kontaktujte nás“ za účelem oznámení vedlejších účinků a nežádoucích příhod souvisejících s našimi léčivými přípravky (jako pacient), získáme od pacienta následující údaje:

 • Kontaktní informace (jméno/iniciály, adresa e-mailová adresa)
 • Země
 • Údaje o datu narození, věku/věkové skupině, pohlaví
 • Informace o zdravotním stavu a medikaci
 • Sexuální život/sexuální orientace (jen pokud je uvedena a je relevantní*) 
 • * Údaje v této kategorii obecně nejsou výslovně vyžadovány ani shromažďovány, ale jsou zpracovávány pouze, pokud jsou ohlášeny v souvislosti s nežádoucí příhodou a pokud jsou relevantní pro lékařské a vědecké posouzení nebo vyhodnocení případu. 
 • Odsouzení za trestný čin/přestupek (pouze, pokud je ohlášeno a  je relevantní*)
 • *Údaje v této kategorii obecně nejsou výslovně vyžadovány ani shromažďovány, ale jsou zachycovány a zpracovávány pouze v rámci hlášení nepříznivé příhody související se soudním řízením nebo pojistnou událostí nebo pokud jsou relevantní pro lékařské a vědecké vyhodnocení a posouzení případu.
 •  Další osobní údaje obsažené ve zprávě nebo přiloženém dokumentu

Zdravotníci a osoby ohlašující za pacienty:

·    Kontaktní údaje (jméno/iniciály, adresa,
e-mailová adresa)

·    Země

·    Profese/titul zdravotníka (jen zdravotníci)

·    Další osobní údaje obsažené ve zprávě nebo přiloženém dokumentu

Zdrojem údajů získaných prostřednictvím formuláře „contact us“ (Farmakovigilance) je příbuzný/osoba nebo zdravotnický pracovník, který hlášení podává za Vás, a dále veřejně dostupné zdroje, jako jsou internetové stránky nebo sociální média (tyto zdroje obecně nejsou sledovány). Pokud však zaměstnanci Lundbeck náhodou narazí na nepříznivou příhodu popsanou ve veřejně dostupném zdroji (např. na sociální síti), jsou podle příslušných právních předpisů povinni tyto informace nahlásit společnosti Lundbeck. 

 

analyzovat nepříznivé příhody, které jsou společnosti Lundbeck oznámeny, a provádět lékařské a vědecké hodnocení každé nepříznivé příhody, která může s produkty Lundbeck souviset. Cílem tohoto postupu je zajistit vysoký standard kvality, zlepšit péči o pacienty a hodnotit poměr rizika a přínosů léčivých přípravků. Společnost Lundbeck shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje na následujícím právním základě:

·    právní povinnosti vyplývající z právních
předpisů (zejména zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků) implementujících Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010 Srov. Čl 6 (1) (c) GDPR;

·    zajištění vysoké úrovně kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků, srov. Článek 9(2)(i) GDPR; a trestní záznamy: dle  Článku 10 GDPR. ve spojení s Článkem  6 (1) GDPR.  Dle názoru společnosti Lundbeck je zpracování trestních záznamů (pokud jsou relevantní) nezbytné pro lékařské a vědecké vyhodnocení a zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit:

·   společnostem v rámci skupiny Lundbeck

·   dalším příjemcům podle Vašeho dotazu za účelem vyřízení Vaší žádosti.

Podle Vašeho dotazu je právním základem sdělení
smlouva (Článek 6(1)(b) GDPR), souhlas (Články 6(1)(a) a 9(2)(a) GDPR), plnění právní povinnosti (Článek 6(1)(c)) a/nebo oprávněný zájem společnosti Lundbeck na
poskytnutí vyžádané služby a zpracování Vašeho dotazu, srov. Čl. 6(1)(f) GDPR.

Příslušná legislativa v oblasti farmakovigilance nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje nejméně po celou dobu životního cyklu přípravku prodlouženou o dalších 10 let. Doba uchovávání osobních údajů nicméně může být delší, pokud to vyžaduje unijní nebo národní právo. 
Uživatelé formuláře “contact us”  (dotazy mimo farmakovigilanci PV)
 • Jméno, telefonní číslo, 
 • e-mailová adresa
 • Název organizace
 • Země
 • Další osobní údaje obsažené ve zprávě
 • nebo v přiloženém dokumentu
 • Druh vyžadované služby, pokud je

·   Poskytnutí vyžádané služby

·   Zpracování dotazů

 Právním základem je oprávněný zájem společnosti Lundbeck na poskytnutí vyžádané služby a zpracování dotazů včetně souvisejícího zkoumání, srov. Čl. 6(1)(f) GDPR.
 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit:

·   společnostem v rámci skupiny Lundbeck

·   dalším příjemcům podle Vašeho dotazu za účelem vyřízení Vaší žádosti

Podle Vašeho dotazu je právním základem sdělení
 smlouva (Článek 6(1)(b) GDPR), souhlas (Články 6(1)(a) a 9(2)(a) GDPR), plnění právní povinnosti (Článek 6(1)(c)) a/nebo oprávněný zájem společnosti Lundbeck na poskytnutí vyžádané služby a zpracování Vašeho dotazu, srov. Čl. 6(1)(f) GDPR.

Osobní údaje související s Vašimi žádostmi a dotazy budou vymazány okamžitě poté, co Vám odpovíme, pokud zákon nestanoví delší dobu uchovávání. 
Všichni uživatelé webu (prostřednictvím cookies) 

Prostřednictvím souborů ookies můžeme shromažďovat informace o tom, jak užíváte stránky lundbeck.com, a o Vašem chování online. Shromažďujeme osobní údaje tohoto typu:

·        IP adresa včetně umístění v síti

·        Informace o Vašem počítači

·        Druh prohlížeče

·        Vyhledávaná slova

Používáme nezbytné soubory cookies, funkční cookies, statistické a marketingové cookies. Úplný popis souborů cookies naleznete v našich Pravidlech
užívání souborů cookies. 

Právním základem je souhlas, srov. článek 6 (1) (a),

V případě nezbytných souborů cookies je právním základem ustanovení Článku 6(1)(f) GDPR. Společnost Lundbeck má legitimní zájem poskytovat uživatelům uvedené webové stránky a jejich funkce. 

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies mohou být sdíleny s třetími osobami poskytujícími soubory cookies, a to i prostřednictvím pluginů. V některých případech se společnost Lundbeck považuje spolu s takovými třetími osobami za společného správce. Více informací a odkaz na prohlášení o ochraně soukromí těchto třetích osob naleznete v našich Pravidlech užívání souborů
cookies.  
Soubory cookies a shromážděné osobní údaje budou vymazány v souladu s Pravidly užívání souborů cookies, pokud zákon nestanoví delší dobu uchovávání.

Pokud společnost Lundbeck zpracovává osobní údaje získané jinými kanály než prostřednictvím této webové stránky, bude Vás konkrétně informovat o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pro specifické případy zpracování osobních údajů, při nichž se osobní údaje shromažďují nebo získávají prostřednictvím jiných kanálů / zařízení / třetích stran než Lundbeck.com, si můžete přečíst více, pokud kliknete na níže uvedené odkazy.

2. Dobrovolné/povinné poskytnutí osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, například když využijete kontaktních formulářů nebo se registrujete pro odběr Magazínu Lundbeck či sdělení pro investory, poskytujete nám své osobní údaje dobrovolně. Nejste povinni nám své osobní údaje poskytnout. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nemůžeme Vám poskytnout danou službu nebo Vám odpovědět na Váš dotaz. 

3. Použití zpracovatelů společností Lundbeck

Společnost Lundbeck využívá služeb zpracovatelů (např. hostingových společností, IT poskytovatelů, včetně poskytovatelů souborů cookies, konzultantů, obchodních partnerů a společností ve skupině Lundbeck). Vaše osobní údaje tak mohou být poskytnuty, zpracovávány a uchovávány třetími osobami, které si společnost Lundbeck objednala, a které Vaše osobní údaje zpracovávají  pro společnost Lundbeck a pomáhají s poskytováním Vámi objednaného obsahu či služeb nebo vyřizováním žádostí. Společnost Lundbeck vždy požaduje, aby tyto třetí strany chránily důvěrnou povahu Vašich údajů a přijaly dostatečná technická a organizační opatření k ochraně Vašich údajů před nahodilým či protizákonným zničením, ztrátou nebo pozměněním, neoprávněným přístupem, zneužitím či jiným protizákonným zpracováním. 

4. Předávání údajů do zemí mimo EU/EHP

Osobní údaje můžeme předávat do jiných států, z nichž některé podle názoru Evropské Komise zatím neposkytují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Společnost Lundbeck vždy zaručí, že takové předání údajů proběhne v souladu s legislativou v oblasti ochrany osobních údajů včetně GDPR.

K předání údajů mimo území EU/EHP může dojít, pokud příjemce akceptuje Standardní smluvní doložky EU. Předání je možné též v případech, kdy se příjemce nachází v zemi poskytující dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů (viz kompletní seznam těchto „bezpečných zemí“ na internetové stránce Komise EU). V případě předání Vašich osobních údajů společnostem ve skupině Lundbeck platí Vnitroskupinové smlouvy Lundbeck (nebo, až budou přijata, Závazná podniková pravidla). Více informací Vám společnost Lundbeck poskytne, pokud jí budete kontaktovat  prostřednictvím kontaktních údajů v Oddílu 6.

Pokud jde o údaje z oblasti farmakovigilance, které společnost Lundbeck předává zdravotnickým orgánům v zemích mimo EU/EHP, je právním základem pro jejich  předání ustanovení  Článku 49(1)(d) GDPR (předání z důvodu
důležitého veřejného zájmu).

5. Vaše práva jako subjektu osobních údajů

Společnost Lundbeck přijala všechna nezbytná a přiměřená opatření k ochraně vašich osobních údajů a k zajištění práv subjektu údajů.

V souladu s GDPR máte – jako subjekt údajů – níže popsaná práva. Společnost Lundbeck si vás dovoluje upozornit, že jsou omezení, která mohou ovlivnit vaše možnosti vykonat daná práva, například pokud základní aspekty soukromých zájmů třetích osob převáží nad  vaším právem na získání určité informace.

Pokud chcete uplatnit kterékoli z níže popsaných  práv nebo máte v této souvislosti  jakýkoli dotaz, prosím kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Lundbeck v části 6.

 

Právo na přístup

Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které o vás společnost Lundbeck zpracovává.Společnost Lundbeck je povinna vám zdarma poskytnout jednu kopii zpracovávaných osobních údajů nebo elektronické
vyhotovení, pokud byl váš požadavek doručen v obvykle používané elektronické formě.

 

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, včetně doplnění neúplných osobních údajů.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Za určitých zákonem stanovených  podmínek máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají.

 

Právo na omezení

Za určitých zákonem stanovených podmínek máte právo, aby  společnost Lundbeck omezila zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

 

Právo na přenositelnos údajů

V případě, že se zpracování osobních údajů provádí na základě souhlasu nebo  smlouvy a provádí se automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Je-li to technicky možné, máte právo předat tyto osobní údaje třetí osobě, aniž by tomu společnost Lundbeck bránila.

 

Právo vznést námitku

Z důvodů vztahujících se k  vaší konkrétní situaci,  máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají společnosti Lundbeck na základě čl. 6 odst. 1, písm. f)  GDPR, a to  včetně profilování založeného na tomto ustanovení. Pokud jste vznesli takovou námitku proti zpracování, společnost  Lundbeck nesmí dale zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami  nebo je zpracování  nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se ho týkají, a to včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Lundbeck nesmí dále vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 

Zpracování na základě Vašeho souhlasu

Pokud je zpracování osobních dat založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů společností Lundbeck před odvoláním vašeho souhlasu.

 

Podání stížnosti

Pokud společnost Lundbeck nevyřeší stížnost k vaší spokojenosti, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajůPplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefonní číslo: + 420´234 665 111

e-mailová adresa: posta@uoou.cz

webové  stránky: https://www.uoou.cz

6. Kontaktní údaje společnosti Lundbeck A/S a pověřence na ochranu osobních údajů skupiny Lundbeck

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů společností Lundbeck, prosím kontaktuje pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Lundbeck:

 

H. Lundbeck A/S

Attn: Data Protection Officer

Ottiliavej 9

2500 Valby

Denmark

 

Email: dataprivacy@lundbeck.com

Telefonní číslo: + 45 3630 1311 (ask for our Data Protection Officer).

Pokud budete kontaktovat  pověřence pro ochranu osobních skupiny Lundbeck  v centrále společnosti Lundbeck v Dánsku ( t.j. společnost H. Lundbeck A / S) , H. Lundbeck A / S (jako správce údajů)  zpracuje  osobní údaje, které poskytnete  společně se svou žádostí za účelem jejího vyřízení a odpovědi na ni.

 

Prosím přečtěte si oznámení o tomto zpracování osobních údajů na Lundbeck.com zde.

Více z Lundbecku

Udržitelnost

Společnost Lundbeck
je zavázána k udržitelnosti svou silnou strategií.

O nás

Specializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na mozková onemocnění.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.