Pravidla použití

Pravidla použití

Pravidla použití pro Lundbeck.com/cz

Tyto webové stránky www.Lundbeck.com/cz jsou vlastněny a provozovány:


Lundbeck Česká republika s.r.o.

Bozděchova 1840/7

150 00 Praha 5

Česká republika

 

(“Lundbeck”)

 

Identifikační číslo: 25662180

Telefonní číslo: + 420 225 275 600

1. Přímá komunikace

Veškeré dotazy, komentáře, návrhy a podobně, které můžete předat nebo přenášet prostřednictvím těchto internetových stránek, se v plném rozsahu povoleném rozhodným právem stanou a zůstanou vlastnictvím společnosti Lundbeck a bude s nimi nakládáno jako s informacemi, které nejsou důvěrné a soukromé, a společnost Lundbeck je může použít podle svého uvážení.

2. Vyloučení odpovědnosti

Společnost Lundbeck postupuje s náležitou péčí tak, aby bylo zaručeno, že obsah těchto internetových stránek je přesný a aktualizovaný, avšak veškeré údaje jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a společnost Lundbeck neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu týkající se přesnosti, časové posloupnosti, včasnosti nebo úplnosti obsahu internetových stránek a může kdykoliv podle vlastního uvážení změnit nebo nahradit informace na internetových stránkách a ukončit distribuci internetových stránek bez předchozího upozornění. Internetové stránky mohou obsahovat informace o onemocněních a léčbě: tyto údaje jsou míněny pouze jako obecné informace a nikdy nesmí být náhradou za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým personálem. V rozsahu povoleném závaznými právními předpisy není společnost Lundbeck odpovědná za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé škody či újmy nebo náhrady škody či újmy vyplývající z přístupu na tyto stránky nebo z používání jejich obsahu, včetně virů, bez ohledu na přesnost nebo úplnost jakéhokoliv takového obsahu. Pokud se domníváte, že máte zdravotní problém, doporučujeme vám, abyste se obrátili na svého lékaře.

3. Odkazy na jiné internetové stránky

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Společnost Lundbeck odmítá jakoukoliv kontrolu těchto jiných internetových stránek, vztah k nim nebo jejich schválení a není odpovědná za žádné škody nebo újmy vyplývající z obsahu takových internetových stránek. Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytovány pouze z praktického hlediska a společnost Lundbeck doporučuje, abyste si přečetli podmínky používání a ochrany osobních údajů na internetových stránkách třetích stran.

4. Práva k duševnímu vlastnictví

Obsah těchto internetových stránek je předmětem ochrany autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví. Název společnosti, obchodní názvy, loga a všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami společnosti Lundbeck. Jakékoliv zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno. Obsah těchto internetových stránek nesmí být kopírován pro jiné než osobní nebo nekomerční účely se zachováním všech autorských nebo dalších vlastnických práv. Není-li výslovně uvedeno jinak, není dovoleno kopírovat, zobrazovat, stahovat, upravovat, reprodukovat nebo přenášet žádné informace na těchto internetových stránkách bez výslovného písemného souhlasu společnosti Lundbeck.

5. Děti

Tyto internetové stránky nejsou určeny osobám mladším 18 let ani je nemají přilákat. Společnost Lundbeck neshromažďuje žádné osobní identifikovatelné údaje od žádné osoby, o které ví, že ještě nedosáhla věku 18 let.

6. Rozhodné právo a příslušnost soudů

Toto prohlášení a obsah těchto internetových stránek se řídí českým právem, nepoužijí se však předpisy mezinárodního práva soukromého. Veškeré spory vyplývající z tohoto prohlášení nebo v souvislosti s ním budou rozhodovány, pokud nemohou být vyřešeny smírně, výhradně českými soudy v Praze.

7. Změny a dotazy

Jakékoliv změny tohoto dokumentu budou neprodleně oznámeny na těchto internetových stránkách. Jestliže máte jakékoliv další dotazy ohledně tohoto dokumentu nebo obecně internetových stránek společnosti Lundbeck, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Více z Lundbecku

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

O nás

Specializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na mozková onemocnění.

Náš závazek

Usilujemeo pokrok v mysli - náš mnohostranný přístup k pacientům.