Naše stanovisko ke zdraví mozku

Zdraví mozku – celosvětová priorita

Ve společnosti Lundbeck vnímáme zdraví mozku jako zásadní pro dobré zdraví jednotlivců v průběhu celého života. Neznamená to jen nepřítomnost nemoci, ale také schopnost osob s onemocněním mozku prospívat a u osob bez stanovené diagnózy usilovat o zdraví a pohodu.

Svět se stále více spoléhá na „mozkový kapitál“, kde se klade důraz na dovednosti a zdraví mozkuᶦ (např. kognitivní, emocionální a sociální schopnosti jedince). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se zdraví mozku zaměřuje na oblasti fungování mozku (kognitivní, smyslové, sociálně-emoční, behaviorální a motorické) a mělo by se o něm uvažovat v širokém spektru od pohody po poruchy a závažná postiženíᶦᶦ.

 

Zaujímáme holistický přístup ke zdraví mozku a zdůrazňujeme význam podpory zdraví mozku i prevence mozkových poruch. Zásadní důležitost má také diagnóza mozkových postižení i dostupnost včasné a vhodné léčby. Přestože se primárně zaměřujeme na poskytování inovativních přístupů k léčbě a péči o mozkové poruchy, spolupracujeme s našimi partnery napříč tímto širokým spektrem na zlepšení péče o zdraví mozku obecně u všech lidí.

~50%

Odhaduje se, že postižení mozku se přímo týká asi poloviny světové populaceᶦᶦᶦ

Až 10%

Náklady na léčbu postižení mozku se podle odhadů rovnají 10 % světového hrubého domácího produktu (HDP)ᶦᵛ.

 

 

Samotné neurologické poruchy jsou hlavní příčinou invalidity, celosvětově druhou hlavní příčinou úmrtíᵛ (ročně 9 milionů úmrtí) a jsou primárním faktorem ovlivňujícím náklady na zdravotní péčiᵛᶦ. Vzhledem k tomu, že světová populace rychle stárne, zátěž neurologickými poruchami souvisejícími s věkem (Alzheimerova a Parkinsonova choroba) se bude jen zvyšovatᵛᶦᶦ.

 

V současnosti se odhaduje celosvětová prevalence duševních poruch na 970 milionů lidíᵛᶦᶦᶦ, což znamená každý 1 rok z pěti prožitý s těmito poruchamiᶦ[A1] ˣ. Navíc na světě trpí přibližně 20 % dětí a dospívajících duševní poruchou, přičemž sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve věku 15 až 29 letˣ.

 

Navzdory našim znalostem o mozku, dlouhé tradici léčby psychiatrických a neurologických poruch i našemu porozumění lidem s osobní zkušeností s těmito onemocněními si uvědomujeme, že významné problémy se zdravím mozku av oblasti neurověd stále přetrvávají.

 

 

Neurovědy jsou nedoceněny – pokrok vyžaduje prostředí vstřícné k inovacím

 

Mozek je pravděpodobně nejsložitějším orgánem v lidském těle. Stále mu plně nerozumíme a o vývoji mozkových poruch toho víme máloˣᶦ. Výzkum v oblasti neurověd je nákladnější, trvá déle a selhává ve vyšší míře než většina ostatních typů vědeckého výzkumuˣᶦᶦ. Vzhledem k prudkému nárůstu výskytu mozkových
poruch je nyní důležitější než kdy jindy dávat přednost neurovědám. I přes značný pokrok je cesta k odhalení účinné léčby mozkových poruch stále obtížná. Musíme odstranit překážky, které omezují zavádění inovací v neurovědách, a podpořit prostředí upřednostňující výzkum, aby bylo možné plně proniknout do celé složitosti mozku.

 

Domníváme se, že je to společná odpovědnost. Závazky a investice z veřejného i soukromého sektoru mohou kolektivně podpořit prostředí příznivé pro inovace, v němž se bude dařit neurovědám a zdraví mozku.

 

Čím dříve a více investujeme do zdraví mozku, včetně neurověd, tím lepších výsledků dosáhneme. To by mělo zahrnovat základní vědecký výzkum, ale také translační výzkum, při němž lze transformativní objevy přiblížit těm, kdo je nejvíce potřebují.

V společnosti Lundbeck jsou naše výzkumné a vývojové programy zaměřeny výhradně na mozek. Reinvestujeme přibližně 20 % našich ročních příjmů do neurovědˣᶦᶦᶦ.

Snažíme se pokročit v chápání biologie mozkových poruch, což nám umožní objevovat nové transformativní přístupy.

Při rozvoji neurověd a dodávání transformativních terapií si uvědomujeme, že naše inovace by neměly smysl, pokud k nim lidé nemají přístup. Prostřednictvím nejrůznějších programů a iniciativ p racujeme na zpřístupnění inovací. Proaktivně spolupracujeme s klíčovými činiteli s rozhodovací pravomocí, abychom zajistili, že posuzování skutečností bude založeno na důkazech z reálné praxe, zahrneme názory lidí s onemocněními mozku a podpoříme inovativní řešení.

Zdraví mozku nemá náležitou prioritu – větší důraz by měl být kladen na názory pacientů a podporu neuspokojených potřeb v rámci duševních onemocnění

Sociálně-ekonomické determinanty zdraví, jako je chudoba, diskriminace nebo konflikty, mají negativní dopad na zdraví mozku. Řešení nesrovnalostí v oblasti zdraví mozku bude vyžadovat aktivitu na mnoha frontách, holistické zásahy na celospolečenské úrovni se spoluprací v rámci různých onemocnění a v koordinaci s řadou organizací. Pro zlepšení zdraví mozku je rovněž důležité zaměřit se na lepší sdílení údajů a znalostí. 

Usilujeme o to, aby zdraví mozku mělo stejnou prioritu jako fyzické zdraví

Spolupracujeme s našimi partnery po celém světě, abychom zajistili, že se bude věnovat více finančních i lidských zdrojů na péči o zdraví mozku a s ním spojenými onemocněními.

 

Mnohé dostupné způsoby léčby mozkových onemocnění pocházejí z 80. a 90. let minulého století. Jsou často pouze symptomatické a vlastní chorobu neovlivňují. To dává jen malou naději a omezený přínos lidem s mozkovým postižením. Inovativní léčebné postupy jsou klíčové pro zajištění lepší kvality života a získání příležitosti k plnohodnotnému životu, což prospívá i celé společnosti. Spolupracujeme s pacientskými organizacemi a lékařskými společnostmi na pozitivním ovlivňování regulačního i politického prostředí, aby nová léčba mozkových onemocnění mohla rychleji oslovit více lidí.

 

Je nanejvýš důležité zapojit do tohoto procesu osoby s nemocemi mozku, řešit jejich nenaplněné potřeby a upozornit na ně nejen výzkumné pracovníky a vědce, ale také rozhodující politické činitele a sponzory. Snažíme se posílit hlasy lidí žijících s onemocněními mozku prostřednictvím naší kapacity k vytváření vhodných programů. Poskytujeme této komunitě potřebné nástroje a podporu k získání povědomosti ve společnosti.

V širším měřítku se snažíme provozovat udržitelné podnikání v souladu s cíli v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejnýchˣᵛᶦ i s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národůˣᵛᶦᶦ ve snaze podpořit snižování sociálně-ekonomických determinant zdraví mozku.

Stigma je velkou překážkou zdraví mozku – situace by se měla řešit prostřednictvím edukace a osvětových kampaní.

Stigma ovlivňuje pochopení i vnímání zdraví mozku a s ním spojených poruch, což má negativní důsledky na přístup k péči a léčbě i na způsob stanovování priorit ohledně zdraví mozku. Opatření usilující o snížení stigmatu by měla být stěžejní složkou strategií, které kladou důraz na svobodu před diskriminací, lidská práva a sociální začleňováníˣᵛᶦᶦᶦ.

 

Podle WHO je stigma při poruchách duševního zdraví hlavní příčinou diskriminace a vyloučení ze společnostiˣᶦˣ.

 

Pokud jde o stigma v rámci neurologických poruch, průzkum provedený v roce 2020 zjistil, že 92 % respondentů se cítí být stigmatizováno kvůli nemoci, se kterou žijíˣˣ. I když bylo dosaženo významného pokroku, zůstává stigma velkým tématem.

Ve společnosti Lundbeck jsme se zavázali snížit stigma spojené se zdravím mozku.

Chceme normalizovat diskuse o zdraví mozku i s ním spojených poruchách a přenést je k politickým činitelům, do zdravotnického prostředí, do pacientských komunit i do společnosti jako celku.

 

Proto spolupracujeme s pacientskými organizacemi a lékařskými komunitami v řadě iniciativ. Patří mezi ně celosvětové osvětové kampaně na podporu zdraví mozku, snižování stigmatizace a důkladné vzdělávací kampaně zaměřené na politické činitele a zdravotnické pracovníky. Snažíme se konat podle svého přesvědčení a podnikáme proaktivní kroky, abychom pomáhali prosadit podporu zdraví mozku na pracovištích. Podporujeme rovnou pracovní příležitost pro osoby s chorobou mozku a vstřícnost zaměstnavatelů.

Závazek firmy Lundbeck

Ve společnosti Lundbeck jsme zcela oddáni obnově mozkového zdraví a podpoře lidí postižených onemocněními mozku. Naše obchodní aktivity, zapojení do pacientských organizací a interakce s politickými činiteli i nevládními organizacemi se řídí jasným cílem: neúnavně se věnujeme obnově zdraví mozku tak, aby každému člověku bylo umožněno být tím nejlepším.

 

Ke stažení

Stanovisko ke zdraví mozku (PDF, 491 KB)

Infografika ke zdraví mozku (PDF, 610 KB)

Infografika k faktům o mozku (PDF, 630 KB)

ᶦ Smith, E., Ali, D., Wilkerson, B. et al. A Brain Capital Grand Strategy: toward economic reimagination. Mol Psychiatry 26, 3–22 (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-020-00918-w

ᶦᶦ World Health Organization. Brain health. Taken from the internet December 2020: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_2)

ᶦᶦᶦ Data manually taken from Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Data Resources using the GHD x tool by the Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington

ᶦᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ᵛ Abolfazl, A., Stroke and dementia, leading causes of neurological disability and death, potential for prevention, Alzheimer’s & Dementia, The journal of the Alzheimer’s Association, Volume 17, Issue S10 (2021), https://doi.org/10.1002/alz.049370

ᵛᶦ Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. Lancet Neurol. 2020;19(3):255-265. doi:10.1016/S1474-4422(19)30411-9

ᵛᶦᶦ Global, regional, and national burden of diseases and injuries for adults 70 years and older: systematic analysis for the Global Burden of Disease 2019 Study BMJ 2022; 376. doi:10.1136/bmj-2021-068208

ᵛᶦᶦᶦ World Health Organization. Mental Disorders. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders)

ᶦˣ World Health Organization. Mental Health. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1)

ˣ European Federation of Neurological Associations. Results of EFNA’s Survey on Stigma and Neurological Disorder. Taken from the internet August 2021: www.efna.net (https://www.efna.net/survey2020/)

ˣᶦ Neuroscience at the Allen Institute, 5 unsolved mysteries about the brain. Taken from the internet April 2022. www.alleninstitute.org ( 5 unsolved mysteries about the brain)

ˣᶦᶦ Tufts Centre for the Study of Drug Development, CNS Drugs Take 20% Longer to Develop and to Approve vs. Non-CNS Drugs, Impact Report 2018, September/October, Volume 20, number 5. Taken from the internet July 2022: https://www.globenewswire.com/ (https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/11/1569156/0/en/CNS-Drugs-Take-20-Longer-to-Develop-and-38-Longer-to-Approve-vs-Non-CNS-Drugs-According-to-the-Tufts-Center-for-the-Study-of-Drug-Development.html)

ˣᶦᶦᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᶦᵛ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ˣᵛᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᵛᶦᶦ United Nations, The 17 GOALS. Taken from the internet April 2022: https://sdgs.un.org/ (https://sdgs.un.org/goals

ˣᵛᶦᶦᶦ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᶦˣ World Health Organization, WHO Europe, The European Mental Health Action Plan 2013–2020, Taken from the internet July 2022: WHO/Europe | Home (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf)

ˣˣ EFNA survey on stigma and neurological disorders, 2020, accessed July 2022: https://www.efna.net/survey2020/

Více z Lundbecku

Péče o zdraví mozku

Co pro nás v Lundbecku znamená zdraví mozku.

Náš výzkum

Léčivé přípravky, které vyvíjíme, jsou jedny ze světově nejpoužívanějších léčivých přípravků.

Příběhy

Skutečné příběhy pacientů a pečovatelů, našich zaměstnanců a vědců