Naše stanovisko ke zdraví mozku

Zdraví mozku – celosvětová priorita

Ve společnosti Lundbeck považujeme zdraví nervové soustavy za základ celkového zdraví. Neznamená to pro nás jen samotné vymizení příznaků onemocnění, ale vůbec šanci na plnohodnotné uplatnění v životě, jak pro osoby, které už se léčí, tak pro ty u nichž ještě nebyla nemoc diagnostikována.

Svět se stále více spoléhá na „mozkový kapitál“, kde se klade důraz na dovednosti a zdraví mozkuᶦ (např. kognitivní, emocionální a sociální schopnosti jedince). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se zdraví mozku zaměřuje na oblasti fungování mozku (kognitivní, smyslové, sociálně-emoční, behaviorální a motorické) a mělo by se o něm uvažovat v širokém spektru od pohody přes poruchy až po závažná postiženíᶦᶦ.

Přistupujeme k fungování mozku holisticky, uvědomujeme si význam šíření informací o onemocněních nervové soustavy a zejména význam prevence mozkových poruch. Zásadní důležitost má včasný záchyt příznaků i dostupnost včasné a vhodné léčby. Přestože se primárně zaměřujeme na inovativní léčbu mozkových porucy, spolupracujeme s našimi partnery také na preventivních a vzdělávacích programech se zaměřením na zlepšení péče o zdraví mozku obecně a pro všechny.

~50%

Odhaduje se, že postižení mozku se přímo týká asi poloviny světové populaceᶦᶦᶦ

Až 10%

Náklady na léčbu postižení mozku se podle odhadů rovnají 10 % světového hrubého domácího produktu (HDP)ᶦᵛ.

 

 

 

 

Samotné neurologické poruchy jsou hlavní příčinou invalidity, celosvětově druhou hlavní příčinou úmrtíᵛ (ročně 9 milionů úmrtí) a jsou primárním faktorem ovlivňujícím náklady na zdravotní péčiᵛᶦ. Vzhledem k tomu, že světová populace rychle stárne, bude se zátěž neurologickými poruchami, souvisejícími s věkem (Alzheimerova a Parkinsonova choroba), jen zvyšovatᵛᶦᶦ.

V současnosti se odhaduje celosvětová prevalence duševních poruch na 970 milionů lidíᵛᶦᶦᶦ, což znamená každý 1 rok z pěti prožitý s těmito poruchamiᶦ[A1] ˣ. Navíc na světě trpí přibližně 20 % dětí a dospívajících duševní poruchou, přičemž sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve věku 15 až 29 letˣ.

Navzdory našim znalostem o mozku, dlouhé tradici léčby psychiatrických a neurologických poruch i našemu porozumění lidem s osobní zkušeností s těmito onemocněními si uvědomujeme, že významné problémy se zdravím mozku a v oblasti neurověd stále přetrvávají.

 

 

 

Neurovědy nejsou dosud dostatečně doceňovány – pokrok vyžaduje větší vstřícnost k inovacím

 

Mozek je pravděpodobně nejsložitějším orgánem v lidském těle. Stále mu plně nerozumíme a o vývoji mozkových poruch toho víme
máloˣᶦ. Výzkum v oblasti neurověd je nákladnější, trvá déle a selhává ve vyšší míře než většina ostatních typů vědeckého výzkumuˣᶦᶦ. Vzhledem k prudkému nárůstu výskytu mozkových poruch je dnes více než kdy jindy důležité se na neurovědy soustředit. I přes značný pokrok je cesta k odhalení účinné léčby mozkových poruch stále obtížná. Proto je třeba odstraňovat překážky, které omezují zavádění inovací v neurovědách, a
podporovat výzkum, aby bylo možné plně proniknout do celé složitosti mozku.

Věříme, že je to společná odpovědnost. Závazky a investice z veřejného i soukromého sektoru mohou kolektivně podpořit prostředí
příznivé pro inovace, v němž se bude dařit neurovědám a zdraví mozku.

Čím dříve a více investujeme do zdraví mozku, včetně neurověd, tím lepších výsledků dosáhneme. To by mělo zahrnovat základní vědecký výzkum, ale také aplikovaný výzkum, při němž lze průlomové objevy přiblížit těm, kdo je nejvíce potřebují.

Ve společnosti Lundbeck jsou naše výzkumné a vývojové programy zaměřeny výhradně na mozek. Reinvestujeme přibližně 20 % našich
ročních příjmů do neurovědˣᶦᶦᶦ.

 

Snažíme se pokročit v chápání biologie mozkových poruch, což nám umožní objevovat nové průlomové léčebné přístupy.

Při rozvoji neurověd a dodávání transformativních terapií si uvědomujeme, že naše inovace by neměly smysl, kdyby k nim lidé neměli přístup. Prostřednictvím nejrůznějších programů a iniciativ pracujeme na dostupnosti inovací. Proaktivně spolupracujeme s klíčovými zájmovými stranami, abychom zajistili hodnocení založené na reálných důkazech z praxe a na respektu k názorům lidí s onemocněními mozku, podporujeme inovativní
řešení.

Zdraví mozku stále nemá náležitou prioritu – na názory pacientů a podporu neuspokojených potřeb v oblasti duševních onemocnění by měl být kladen větší důraz 

Sociálně-ekonomické determinanty zdraví, jako je chudoba, diskriminace nebo konflikty, mají negativní dopad na zdraví mozku. Řešení nesrovnalostí v oblasti zdraví mozku bude vyžadovat aktivitu na mnoha frontách, holistické zásahy na celospolečenské úrovni, spolupráci v rámci různých onemocnění a koordinaci s řadou organizací. Pro zlepšení zdraví mozku je rovněž důležité zaměřit se na lepší sdílení dat a znalostí. 

Usilujeme o to, aby zdraví mozku mělo stejnou prioritu jako fyzické zdraví

Spolupracujeme s našimi partnery po celém světě, abychom zajistili, že do péče o zdraví mozku bude investováno více finančních i
lidských zdrojů.

 

Mnohé dostupné způsoby léčby mozkových onemocnění pocházejí z 80. a 90. let minulého století. Často ale jen ulevují od příznaků, ale samotnou chorobu nevyléčí. To nabízí jen malou naději a omezený přínos lidem s mozkovým postižením. Inovativní léčebné postupy jsou klíčové pro zajištění lepší kvality života a získání příležitosti k plnohodnotnému životu, což prospívá i celé společnosti. Spolupracujeme s pacientskými organizacemi a lékařskými společnostmi na pozitivním ovlivňování regulačního i politického prostředí, aby nová léčba mozkových onemocnění byla dostupnější pro více lidí.

Je nanejvýš důležité zapojit do tohoto procesu osoby s nemocemi mozku, řešit jejich nenaplněné potřeby a upozornit na ně nejen výzkumné pracovníky a vědce, ale také rozhodující politické činitele a sponzory. Snažíme se posílit hlasy lidí žijících s onemocněními mozku prostřednictvím naší kapacity k vytváření podpůrných programů. Poskytujeme této komunitě potřebné nástroje a pomoc při budování širokého  povědomí o poruchách nervového systému ve společnosti.

V širším měřítku se snažíme provozovat udržitelné podnikání v souladu s ekologickými, sociálními a vládními cíli ˣᵛᶦ i s vizí udržitelného rozvoje
Organizace spojených národůˣᵛᶦᶦ ve snaze snížit sociálně-ekonomická omezení zdraví mozku.

 

Stigma je velkou překážkou zdraví mozku – situaci by mělo řešit vzdělávání a osvětové kampaně.

Stigma ovlivňuje pochopení i vnímání zdraví mozku a s ním spojených poruch. To má negativní dopad na přístup nemocných k péči a léčbě, ale také na způsob stanovování priorit ohledně zdraví mozku. Opatření usilující o snížení stigmatu by měla být stěžejní složkou strategií, které kladou důraz na osvobození od diskriminace, lidská práva a sociální začleňováníˣᵛᶦᶦᶦ.

Podle WHO je stigma při poruchách duševního zdraví hlavní příčinou diskriminace a vyloučení ze společnostiˣᶦˣ.

Pokud jde o stigma v rámci neurologických poruch, průzkum provedený v roce 2020 zjistil, že 92 % respondentů se cítí být stigmatizováno kvůli nemoci, se kterou žijíˣˣ. I když bylo dosaženo významného pokroku, zůstává stigma velkým tématem.

Ve společnosti Lundbeck jsme se zavázali snížovat stigma spojené se zdravím mozku.

Chceme, aby se diskuse o zdraví mozku a s ním spojených poruchách staly normou a chceme je přenášet k politickým činitelům, do zdravotnického prostředí, do pacientských komunit i do společnosti jako celku.

Proto spolupracujeme s pacientskými organizacemi a lékařskými komunitami v řadě iniciativ. Patří mezi ně celosvětové osvětové kampaně na podporu zdraví mozku, snižování stigmatizace a důkladné vzdělávací kampaně zaměřené na politické činitele a zdravotnické pracovníky. Snažíme se konat podle svého přesvědčení a podnikáme proaktivní kroky, abychom pomáhali prosadit podporu zdraví mozku na pracovištích. Podporujeme rovnou pracovní příležitost pro osoby s chorobou mozku a vstřícnost zaměstnavatelů.

Závazek firmy Lundbeck

Ve společnosti Lundbeck se cítíme zavázáni k obnovování zdraví mozku a k podpoře lidí s onemocněním mozku. Naše obchodní aktivity, zapojení do pacientských organizací a interakce s politickými činiteli i nevládními organizacemi, se řídí jasným cílem: neúnavně se věnujeme obnově zdraví mozku tak, aby každému člověku bylo umožněno naplno využít svůj životní potenciál.

Ke stažení

Stanovisko ke zdraví mozku (PDF, 491 KB)

Infografika ke zdraví mozku (PDF, 610 KB)

Infografika k faktům o mozku (PDF, 630 KB)

ᶦ Smith, E., Ali, D., Wilkerson, B. et al. A Brain Capital Grand Strategy: toward economic reimagination. Mol Psychiatry 26, 3–22 (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-020-00918-w

ᶦᶦ World Health Organization. Brain health. Taken from the internet December 2020: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_2)

ᶦᶦᶦ Data manually taken from Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Data Resources using the GHD x tool by the Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington

ᶦᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ᵛ Abolfazl, A., Stroke and dementia, leading causes of neurological disability and death, potential for prevention, Alzheimer’s & Dementia, The journal of the Alzheimer’s Association, Volume 17, Issue S10 (2021), https://doi.org/10.1002/alz.049370

ᵛᶦ Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. Lancet Neurol. 2020;19(3):255-265. doi:10.1016/S1474-4422(19)30411-9

ᵛᶦᶦ Global, regional, and national burden of diseases and injuries for adults 70 years and older: systematic analysis for the Global Burden of Disease 2019 Study BMJ 2022; 376. doi:10.1136/bmj-2021-068208

ᵛᶦᶦᶦ World Health Organization. Mental Disorders. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders)

ᶦˣ World Health Organization. Mental Health. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1)

ˣ European Federation of Neurological Associations. Results of EFNA’s Survey on Stigma and Neurological Disorder. Taken from the internet August 2021: www.efna.net (https://www.efna.net/survey2020/)

ˣᶦ Neuroscience at the Allen Institute, 5 unsolved mysteries about the brain. Taken from the internet April 2022. www.alleninstitute.org ( 5 unsolved mysteries about the brain)

ˣᶦᶦ Tufts Centre for the Study of Drug Development, CNS Drugs Take 20% Longer to Develop and to Approve vs. Non-CNS Drugs, Impact Report 2018, September/October, Volume 20, number 5. Taken from the internet July 2022: https://www.globenewswire.com/ (https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/11/1569156/0/en/CNS-Drugs-Take-20-Longer-to-Develop-and-38-Longer-to-Approve-vs-Non-CNS-Drugs-According-to-the-Tufts-Center-for-the-Study-of-Drug-Development.html)

ˣᶦᶦᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᶦᵛ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ˣᵛᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᵛᶦᶦ United Nations, The 17 GOALS. Taken from the internet April 2022: https://sdgs.un.org/ (https://sdgs.un.org/goals

ˣᵛᶦᶦᶦ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᶦˣ World Health Organization, WHO Europe, The European Mental Health Action Plan 2013–2020, Taken from the internet July 2022: WHO/Europe | Home (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf)

ˣˣ EFNA survey on stigma and neurological disorders, 2020, accessed July 2022: https://www.efna.net/survey2020/

Více z Lundbecku

Péče o zdraví mozku

Co pro nás v Lundbecku znamená zdraví mozku.

Náš výzkum

Léčivé přípravky, které vyvíjíme, jsou jedny ze světově nejpoužívanějších léčivých přípravků.

Příběhy

Skutečné příběhy pacientů a pečovatelů, našich zaměstnanců a vědců