Политика за защита на данните

Защита на личните данни

H. Lundbeck A/S (“Лундбек”) твърдо се ангажира да осигури защитата на събираните от нас лични данни. При обработването на лични данни Лундбек (в качеството си на администратор на лични данни) ще спазва приложимото законодателствоq включително Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и датския Закон за защита на данните.. 

В тази политика можете да прочетете как Лундбек  обработва Вашите лични данни,
когато използвате този уебсайт, Lundbeck.com. Ако ползвате Lundbeck.com, за да
кандидатствате за работа или да използвате нашата Гореща линия за бизнес етика
(като външно лице), моля, прочетете политиките за поверителност, които се прилагат
конкретно за тези услуги.

 

Когато обработва лични данни, събрани чрез други канали, различни от този уебсайт, Лундбек 
ще Ви информира конкретно как се обработват Вашите лични данни. За някои специфични

дейности по обработване обаче можете да прочетете повече в раздел 1.

 

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с длъжностното лице по защита

на данните на Лундбек , като използвате координатите за връзка, посочени в раздел 6. 

1. Обработване на лични данни от Лундбек

Когато използвате уебсайта Lundbeck.com и свързаните с него характеристики, ние може да обработим следните лични данни за
Вас, както е посочено по-долу. 

Вид обработване и
категории лица
 Категории лични данни и   източник, ако е
 приложимо
Цел на обработването
      Правно основание
Разкриване на лични
данни, ако е приложимо и правно основание за разкриването
Запазване
През Lundbeck.com –
Лицата, които се абонират да получават известия за инвеститори
 • Имейл адрес;
 • Видeo известия (ваши предпочитания);
 • Езикови предпочитания;
 • Дадено ли е съгласие за обработване за целите на директния маркетинг и за обработване на лични данни.
 • Предоставяне
  на заявените известия/уведомления по имейл,
 • Директен
  маркетинг.
Правното основание е съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или легитимният интерес на Лундбек да Ви предостави заявените известия по имейл съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

За да бъдем в състояние постоянно да гарантираме безопасността на нашите продукти, е възможно да разкриваме личните Ви данни на компетентни местни
здравни органи, бизнес партньори и дружества от групата на Лундбек.

Правното основание за разкриването е:

 • законово задължение съгласно раздел 53 от датския Закон за лекарствените продукти и раздели 6 и 7 от датската Изпълнителна заповед относно наблюдението на нежелани реакции към лекарствени продукти, която uмплементира части от глава 3 от Дял IX на Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година, изменена с Директива 2010/84/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г., както и съгласно член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД;
 • да гарантира високи стандарти на качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти съгласно член 9, параграф 2, буква и) от ОРЗД;
 • наказателни присъди: раздел 8, параграф 4 от датския Закон за защита на данните, във връзка с член 10 от ОРЗД. Лундбек преценява  дали разкриването на наказателни присъди е необходимо за медицинския и научен анализ и за гарантиране на високи стандарти на качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти.
Личните
данни, свързани с Вашето абониране за известия за инвеститори, ще бъдат изтрити
веднага след като се отпишете от услугата ни, освен ако съгласно приложимото
законодателство не се изисква съхранение за по-дълъг период от време.
През Lundbeck.com – потребители през формата „свържете се с нас“
(лекарствена безопасност)

В случай че потребителите на Lundbeck.com използват нашата „формата за контакт“, за да съобщават за странични ефекти и нежелани събития във връзка с нашите лекарствени продукти (в качеството им на пациенти), ще получаваме следните данни от пациента:

 • Информация за контакт (име/инициали, адрес, имейл адрес);
 • Държава;
 • Информация за дата на раждане,
 • възраст/възрастова група, пол;
 •  Информация за здравословното състояние и приеманите медикаменти;
 • Сексуален живот/сексуална ориентация (само ако са съобщени и приложими*).
 • *Принципно данните от тази категория не се изискват и събират изрично, а се получават и обработват, само ако са докладвани във връзка със съобщаване на нежелано събитие и имат отношение към медицинските и научни анализи и оценка на случая.  
 • Наказателни присъди/нарушения (само ако са съобщени и приложими*) * Принципно данните от тази категория не се изискват и събират изрично, а се получават и обработват само като част от доклади за нежелани събития, свързани със съдебни или застрахователни дела, както и когато данните имат отношение към медицинските и научни анализ и оценка на случая.
 • Други лични данни, които се съдържат в съобщението или прикачения документ

Медицински специалисти и лица, които докладват от името на пациентите:

 • Информация за контакт (име/инициали, адрес, имейл адрес)
 • Държава;
 • Професия в сферата на здравеопазването/титла (само за МС);
 • Други лични данни, които се съдържат в съобщението или прикачения документ.

Източникът на данните, получени с формата „свържете се с нас“
(лекарствена безопасност), е Ваш близък/физическо лице или медицински
специалист, който съобщава от Ваше име, както и публично достъпни източници като уебсайтове или социални мрежи (По принцип тези източници не се следят). Съгласно приложимите разпоредби обаче, служителите на Лундбек, които по случайност попаднат на нежелани събития в публично достъпни източници (напр. социалните мрежи), са длъжни да ги съобщават на Лундбек.

Налице е законово изискване „Х. Лундбек“ А/С (H. Lundbeck A/S) да събира
и обработва личните Ви данни. Длъжни сме да регистрираме, наблюдаваме и анализираме
нежеланите събития, които са съобщени на Лундбек и да извършваме медицинска и
научна оценка на всяко нежелано събитие, което може да е свързано с продукт на Лундбек. Това се прави, за да се гарантират високи стандарти на качество, да се
подобрят грижата за пациентите и безопасността им и да се оцени съотношението
полза/риск на медикаментите.Правното основание за това, че Лундбек събира и обработва личните Ви данни е:

 • законово задължение съгласно раздел 53 от датския Закон за лекарствените продукти и раздел 5 от датската Изпълнителна заповед относно наблюдението на нежелани реакции към лекарствени продукти, която имплементира части от глави 1 и 3 от Дял IX на Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година, изменена с Директива 2010/84/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г., както и съгласно член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД;

да гарантира високи стандарти на качество
и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти съгласно член 9,  параграф 2, буква и) от ОРЗД; и наказателни присъди: раздел 8, параграф 3 от датския Закон за защита на данните, във връзка с член 10 от ОРЗД. Лундбек преценява  дали обработването на наказателни присъди е (когато има отношение) необходимо за медицинския и научен анализ и за гарантиране на високи стандарти на качество и безопасност наздравните грижи и лекарствените продукти.

Възможно е да разкриваме личните Ви данни на 

 • свързани с нас дружества от групата на Лундбек,
 • други получатели в зависимост от запитването Ви, за да разгледаме искането Ви.

В зависимост от запитването Ви правното основание за разкриването е договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД), съгласие (член 6, параграф 1, буква а) и член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД), спазване на законово задължение (член 6, параграф 1, буква в)) и/или легитимният интерес на Лундбек да предостави заявената услуга и да разгледа запитването Ви съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Съгласно
приложимото законодателство в областта на лекарствената безопасност минималният
период, за който сме длъжни да съхраняваме личните Ви данни, е по време на жизнения
цикъл на продукта плюс още 10 години. Въпреки това периодът на съхранение на
личните данни може да бъде по-дълъг, ако правото на Съюза или дадено национално
законодателство го изискват.
През Lundbeck.com – потребители през формата „свържете се с нас“
(запитвания, различни от тези, свързани с лекарствена безопасност)
 • Име, телефонен номер, имейл адрес;
 • Име на организация;
 • Държава;
 • Други лични данни, които се съдържат в съобщението или прикачения документ;
 • Вид на заявената услуга, ако има такава.

Предоставяне
на заявената услуга,

Разглеждане
на запитвания.Правното основание е легитимният интерес на Лундбек да предостави заявената услуга и да разглежда запитвания, включително разследвания в тази връзка съгласно член 6, параграф 1,буква е) от ОРЗД.
 


Възможно е да разкриваме личните Ви данни на

 •  свързани с нас дружества от групата на Лундбек,
 • други получатели в зависимост от запитването Ви, за да разгледаме искането Ви.

В зависимост от запитването Ви правното основание за разкриването е договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД), съгласие (член 6, параграф 1, буква а) и член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД), спазване на законово задължение (член 6, параграф 1, буква в)) и/или легитимният интерес на Лундбек да предостави заявената услуга и да разгледа запитването Ви съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
 

Личните данни, свързани с Вашите искания и запитвания ще бъдат изтрити веднага след
като Ви отговорим, освен ако съгласно приложимото законодателство не се изисква
съхранение за по-дълъг период от време.
През Lundbeck.com – всички потребители на уебсайта (посредством
„бисквитки“)

С използването на бисквитки може да събираме информация за това как използвате lundbeck.com и за поведението Ви онлайн. Видовете лични данни, които се събират, са:

 • IP адреси, включително
  местоположението на мрежата Ви;
 • Информация за
  компютъра Ви;
 • Типа браузър;
 • Думите, въведени
  в търсещите машини.
Използваме необходими бисквитки, функционални бисквитки, бисквитки за
статистически цели и бисквитки за маркетингови цели. Пълно описание на тези
бисквитки ще намерите в нашата Политика за използване на бисквитки.
Използваме необходими бисквитки, функционални бисквитки, бисквитки за статистически цели и бисквитки за маркетингови цели. Пълно описание на тези бисквитки ще намерите в нашата Политика за използване на бисквитки. Данните, събрани посредством бисквитките, може да се споделят с нашите доставчици на бисквитки – трети страни, включително посредством приставки (плъгини/plug-ins). В определени случаи Лундбек ще се счита за съвместен администратор с някои от тези трети страни. В нашата Политика за използване на
бисквитки можете да прочетете повече и ще намерите връзка към уведомлението за
поверителност на тези трети страни.
Бисквитките
и събраните във връзка с тях лични данни ще бъдат изтрити по начина, описан в Политиката за използване
на бисквитки, освен ако съгласно
приложимото законодателство не се изисква съхранение за по-дълъг период от
време.

When Lundbeck processes personal data obtained through other channels than via this website, Lundbeck will specifically inform you how your personal data is processed. However, for certain specific processing activities where personal data is collected or obtained via other channels/devices/third parties than Lundbeck.com, you can read more if you click on the below. 

 

2. Доброволно / задължително предоставяне на данни

Когато събираме лични данни директно от Вас, например чрез формуляри за контакт или когато се регистрирате да получавате списанието на Лундбек (Lundbeck Magazine) или уведомления за инвеститори, Вие предоставяте личните данни доброволно. Не сте задължени да ни предоставите информацията. Последиците от непредоставянето на личните данни са, че няма да можем да предоставим исканата услуга или да Ви помогнем във връзка с запитването, което сте отправили.

3. Използване от Лундбек на обработващи лични данни

Лундбек използва услугите на обработващи лични данни (напр. дружества за хостинг, доставчици на информационни технологии, включително за целите на бисквитките, консултанти, бизнес партньори и членове на нашата група Лундбек), поради което Вашите лични данни могат да бъдат предавани, обработвани и съхранявани от тези трети страни, ангажирани от Лундбек, които ще обработват Вашите данни от името на Лундбек и ще съдействат за предоставянето на съдържанието и услугите, които използвате или искате. Тези трети страни доставчици ще бъдат задължени от Лундбек да запазят поверителността на Вашите данни и да предприемат подходящи технически и организационни мерки за защита на данните Ви от случайно или неправомерно унищожаване, загуба или промяна, неразрешено разкриване или злоупотреба или друго незаконно обработване. 

4. Предаване на данни до държави извън ЕС/ЕИП

Ние можем да предаваме лични данни до други държави, за някои от които Европейската комисия все още не е установила наличието на адекватно ниво на защита на данните. Лундбек ще гарантира, че такова предаване на данни ще се извършва в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните, включително ОРЗД.

 

Предаване до държави извън ЕС/ЕИП може да се извършва, ако получателят приеме стандартните договорни клаузи на ЕС. Предаването може да се извърши и ако получателят се намира в държава, осигуряваща адекватно ниво на защита на данните (вж. пълния списък на тези „сигурни държави“ на уебсайта на Комисията на ЕС). Ако личните Ви данни се предават на други свързани лица на Лундбек, предаването ще се основава на споразуменията, сключени в рамките на групата Лундбек (или задължителните корпоративни правила след установяването им). Повече информация можете да получите, като се свържете с Лундбек, използвайки данните за контакт, посочени в раздел 6. 

 

За данни относно лекарствената безопасност, които Лундбек предава на здравни органи в държави извън ЕС/ЕИП, правното основание за предаването е член 49, параграф 1, буква г) от ОРЗД (предаването е необходимо по важни причини от обществен интерес).

5. Вашите права като субект на данни

Лундбек предприе всички необходими и подходящи мерки за защита на Вашите лични данни и за гарантиране на правата Ви като субект на данни.

 

Съгласно ОРЗД и датския Закон за обработването на лични данни Вие имате някои права, описани по-долу. Моля, имайте предвид, че по отношение на възможността Ви да упражните тези права може да се прилагат определени ограничения.

 

Ако желаете да упражните някое от правата си, както е описано, моля, свържете се с Лундбек, като използвате координатите за връзка, посочени в раздел 6.

 

Право на достъп

Вие имате право да поискате достъп до личните данни, които Лундбек обработва за Вас. Като начало Лундбек трябва да предостави безплатно или по електронен път копие от обработваните лични данни, ако искането е било подадено в широко използвана електронна форма.

 

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до Вас, включително попълване на непълни лични данни. 

 

Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Вие имате право на изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас. 

 

Право на ограничаване

Вие имате право да ограничите обработването на личните Ви данни от страна на Лундбек.

 

Право на преносимост на данните

Когато обработването се основава на съгласие или договор и се извършва с автоматизирани средства, Вие имате право да получавате личните данни, отнасящи се до Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате право да предадете тези лични данни на трета страна без пречки от страна на Лундбек, ако това е технически възможно.

 

Право на възражение

На основания, свързани с Вашето конкретно положение, Вие по всяко време имате право на възражение срещу обработване на отнасящи се до Вас лични данни, което се основава на законни интереси като правно основание за обработването (както е посочено в член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД и член 6 от датския Закон за защита на данните), включително профилиране въз основа на тази разпоредба. Когато сте упражнили това право на възражение, Лундбек не трябва повече да обработва личните данни, освен ако не представи убедителни законни основания за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването е
необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Когато личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на отнасящи се до Вас лични данни за такъв маркетинг, което включва профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, Лундбек не трябва повече да обработва личните данни за такива цели.

 

Обработване въз основа на съгласие

Ако обработването на личните Ви данни се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, имайте предвид, че това не засяга обработването от Лундбек на Вашите лични данни преди оттеглянето на съгласието Ви.

 

Подаване на жалба

Ако Вашата жалба не бъде разрешена от Лундбек по задоволителен за Вас начин, можете да подадете жалба до датската Агенция за защита на данните.

 

Датска агенция за защита на данните (Datatilsynet)

Телефон: +45 33 19 32 00

Email: dt@datatilsynet.dk

Уебсайт: www.datatilsynet.dk

6. Данни за контакт на Лундбек и на длъжностното лице по защита на данните на Лундбек

Ако имате въпроси относно обработването на лични данни от страна на Лундбек, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на Лундбек.

 

H. Lundbeck A/S

На вниманието на: Длъжностно лице по защита на данните

Ottiliavej 9

2500 Valby

Дания

 

Email: dataprivacy@lundbeck.com

Телефон: + 45 3630 1311 (потърсете нашето длъжностно лице по защита на данните).

 

Ако се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, H. Lundbeck A/S ще обработва личните данни, които ни предоставяте в искането си, с цел обработване и отговор на Вашето искане. 

 

Местно лице за контакт в Лундбек Експорт А/Ес, Търговско представителство :


Марчела Цветкова

ЕКСПО 2000, Бизнес Център

бул. „Никола Й. Вапцаров” № 55

р-н Лозенец

1407 София

България

Телефон: +359 2 962 4696

E-mail: bulgaria@lundbeck.com

 

Моля, запознайте се с нашето уведомление относно дейността по обработване тук. 

Още от Лундбек

Устойчиво развитие

Лундбек, чрез свойта силна стратегия остава отдаден на устойчиво развитие.

За нас

Глобална фармацевтична компания, специализирана в мозъчни заболявания.

Нашата наука

Лундбек е разработил някои от най-широко предписваните терапии в света.