Устойчиво развитие

Нашата стратегия за устойчиво развитие

Чрез стратегията ни за устойчиво развитие намаляваме рисковете за бизнеса, понижаваме негативното въздействие, адресираме социалните проблеми, когато е възможно. Ангажирани сме със спазването на принципите на Глобалния договор на ООН и допринасяме за изпълнението на шест от 17-те цели на ООН за устойчиво развитие.

Глобален договор на ООН

Лундбек подписа Глобалния договор на ООН през 2009 г. Продължаваме да насърчаваме инициативи, които показват нашия ангажимент за спазване на 10-те принципа за правата на човека и трудовите норми, опазването на околната среда и антикорупцията.

 

Висшето ръководство прави оценка на бизнес рисковете и възможностите за Лундбек и определя нашите цели за устойчиво развитие, залегнали в годишния ни доклад

 

Представяме нашия Доклад за напредък съгласно Глобалния договор на ООН, в което подробно описваме нашите постижения и цели за устойчиво развитие. Повече от десетилетие отчитаме нашите усилия за устойчиво развитие, трудностите и приноса към нашия бизнес, заинтересованите страни и обществата, в които работим.

SDGs that Lundbeck supports

Цели за устойчиво развитие

През 2020 г. определихме най-важните аспекти на нашата стратегия за устойчиво
развитие въз основа на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Установихме,
че имаме значимо влияние върху шест от 17-те цели:

 

 • Цел 3: Осигуряване на здравословен
  начин на живот и стимулиране на благосъстоянието
 • Цел 5: Постигане на равенство между половете
 • Цел 8: Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив
  икономически растеж, пълна и продуктивна заетост
 • Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство
 • Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с
  климатичните промени и въздействието им
 • Цел 16: Насърчаване на мирни и
  приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие
  и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива

Най-важни примери са Цел 3, която е тясно свързана с корпоративната ни цел и ангажимент за възстановяване здравето на мозъка и Цел 13, на която са подчинени нашите усилия да се подготвим за бъдеще с нулеви емисии. 

 

Ще използваме влиянието си и ще работим за постигането на Цели 5, 8, 12 и 16. При всички наши действия за устойчиво развитие се стремим към партньорства с други организации, за да направим промяната възможна и да постигнем максимално въздействие (Цел 17). 

 

Прочетете повече относно нашите действия за устойчиво развитие в разделите по-долу и в най-новия ни Доклад за напредъка съгласно Глобалния договор на ООН.

Глобалния договор на ООН

Прочетете за действията ни в областта на устойчивото развитие в последното ни съобщение за напредъка към Глобалния договор на ООН.

Достъп до здраве на мозъка

Работим за подобряване достъпа до здравни грижи за мозъка съгласно принципите на СЗО.

Climate action

Saving energy and reducing CO2 emissions are strategic priorities for Lundbeck.

Donations and grants

We may provide donations and grants to eligible and appropriate purposes.

Health and safety at work

We offer our employees a sound physical and mental work environment.

Materials use and waste

With our own manufacturing processes, we obtain several sustainable opportunities.

Responsible business conduct

We pursue our business purpose guided by several pillars and our Code of Conduct.  

Suppliers and third parties

How we engage suppliers and third parties when providing treatments to patients.

Transparent interactions

How we commit to transparency in the transfer and interactions of value.