Това е Лундбек

Това е Лундбек 

В наши дни милионите са хора по света с мозъчно заболяване. Всеки ден в Лундбек се стремим към по-добро разбиране на тези заболявания, разработване на най-добрите терапии за тяхното лечение, както и за постигане на значима промяна за хората с такива заболявания.

We are one of the only pharmaceutical companies in the world focusing exclusively on brain diseases, and we’re set apart by our specialization. Our purpose is clear:

We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Driven by research…

For more than 70 years, we’ve been pushing the boundaries of neuroscience. By combining the logic of science with our passion for making a difference to patients, we’ve pioneered some of the most important and commonly used therapies within antipsychotics and antidepressants.


We work closely with patients, healthcare professionals and the neuroscience community to uncover causes and to find new treatments that can bring back quality of life to people living with brain diseases. 

…raising our voice…

When every other organ in our body gets sick, we find compassion and care. When our brain suffers, the world typically turns away.

 

As a global specialist, we owe it to those who live with brain diseases to fight stigma and promote better treatment. That’s why we work to improve understanding and parity of care across communities and societies – so we can empower people and rebuild hope.

…giving profit a purpose…

The Lundbeck Foundation is the majority owner of Lundbeck. Foundation ownership allows us to stay focused on our areas of specialisation. It also means that we are in a position to give back. With donations of approximately DKK 500 million a year to biomedical research, the foundation supports the progress of health science. 

…and working with one aim.

Today, we’re 5,600 people in +50 countries. We build on our Danish heritage, fostering a culture of collaboration and responsibility. Whether we work in labs or in the field, we all have the same aim: to develop innovative treatments that improve the lives of people living with brain diseases. 

Нашата цел

Ние работим неуморно за възстановяване здравето на мозъка, за да бъде всеки човек в най-добрата си форма.

 

Ние сме една от малкото фармацевтични компании в света, фокусирана изключително върху мозъчните заболявания и това, което ни отличава, е нашата специализация.

Водени от научните изследвания...

От над 70 години ние разширяваме границите на невронауката. Като обединяваме логиката на науката и силното ни желание да направим значима промяна за пациентите ние сме пионери в създаването на някои от най-важните и широко използвани лечения с антипсихотични средства и антидепресанти.

 

Работим в тясно сътрудничество с пациентите, медицинските специалисти и общността в областта на невронауката за откриване на причините и намиране на нови лечения, които могат да възстановят качеството на живот на хората с такива заболявания. 

…призоваваме за внимание…

Ако някой друг орган в тялото ни се разболее, срещаме съчувствие и грижа. Когато мозъкът ни страда, обикновено светът ни обръща гръб.

 

Като глобална специализирана компания ние сме длъжни да помогнем на хората с мозъчни заболявания да се преборят със заклеймяването и да получат по-добро лечение. Затова работим за
подобряване на разбирането и равнопоставеността при лечението в
общностите и обществата - така можем да увеличим възможностите
за пациентите и да върнем надеждата.

…придаваме смисъл на печалбата…

Фондация „Лундбек” е мажоритарният собственик на Лундбек. Дяловото участие на фондацията ни дава възможност да останем фокусирани върху нашите области на специализация, както и да даряваме част от средствата ни. С дарения на стойност около 500 млн. датски крони годишно за научни изследвания в областта на биомедицината фондацията подкрепя напредъка на медицинската наука. 

...и работим за постигането на една цел.

Днес в компанията работят 5 800 души в над 50 страни. Като стъпваме върху датското наследство на компанията, ние развиваме култура на сътрудничество и отговорност. Независимо дали работим в лаборатории, или в практиката, всички имаме една и съща цел: разработване на иновативни лечения, които подобряват живота на хората с мозъчни заболявания. Наричаме това Progress in Mind

Нашите убеждения

Нагласата, която ни води във всички наши действия. 

  •  С фокус върху пациента

               Поставяме пациентите в центъра на борбата ни за здраве и човешко достойнство.

  •  Смелост
              Осмеляваме се да се изправим пред нерешени предизвикателства в здравеопазването.
  •  Амбиция
              Задаваме високи очаквания пред себе си, защото хората в нужда имат големи очаквания от нас.
  •  Ентусиазъм

              Усилено разработваме лечения, променящи живота на хората, защото животът не трябва да бъде нарушаван от мозъчни заболявания.

  •  Отговорност

              Проявяваме уважение и почтеност във всичко, което правим

Накратко

Лундбек е глобална фармацевтична компания, специализирана в разработването на иновативни методи за лечение на мозъчни заболявания. Повече от 70 години милиони хора са лекувани с нашите продукти.

Още от Лундбек

Нашият ангажимент

Стремим се към Progress in Mind - нашият многостранен подход към пациентите.

Нашата наука

Лундбек е разработил някои от най-широко предписваните терапии в света. 

Кариери

Направете следващата стъпка в кариерата си с Лундбек.