Верига на стойността

От идеята до пациента

Разработването на иновативни и безопасни терапии е сложен процес. Необходими са 10-15 години, за да премине ново лекарство през фармацевтичната верига за създаване на стойност от момента на зараждане на идеята, докато терапията получи разрешение за употреба и стане достъпна за пациентите.

Научни изследвания

В сектора "Научни изследвания" идентифицираме нови прицелни заболявания и установяваме и потвърждаваме разбирането за механизма на действие на нови, безопасни потенциални лекарства. За изследването на нови лечения е необходим задълбочен поглед върху заболяването и неудовлетворените медицински потребности на пациентите. Целта на научноизследователската работа е да се разберат биологичните механизми в основата на заболяването и да се идентифицират нови терапевтични таргети в мозъка. След това се избират нови вещества според тяхната ефикасност и се изследва безопасността и поносимостта им, преди да бъдат избрани за разработване на лекарства. 

Разработване на лекарства

В сектора "Разработване на лекарства" провеждаме клинични проучвания в световен мащаб с цел събиране на данни за нови потенциални лекарства, ангажираме медицински специалисти в научни дискусии, за да подобрим разбирането на клиничните резултати и работим за разработването на безопасни, надеждни и ефективни производствени процеси. Защитата на правата, безопасността и благосъстоянието на участниците в проучванията са от първостепенно значение. 

 

Провеждаме непрекъснато наблюдение за оценка на безопасността, качеството и ефективността на нашите продукти и непрекъснато информираме регулаторните органи за нашите дейности и установените резултати. Докладването на потенциални нежелани лекарствени реакции от медицинските специалисти и пациентите е много важно за непрекъсната оценка на ползите и рисковете, свързани с нашите продукти, тъй като ни позволява да предприемаме активни действия при необходимост. 

Производство

Производственият процес се извършва в 3 основни етапа: Химическо производство, където се произвежда активното вещество; Фармацевтично производство, където се произвежда продуктът, без да се опакова; и Производство на готовия продукт, където се опаковат лекарствата. Стремим се да създадем най-добрата верига за доставки във фармацевтичната индустрия чрез непрекъснато подобрение на надеждността, повишаване на качеството и оптимизиране на разходите. Всяка година повече от 100 милиона готови продукти се изпращат към дистибутори, търговци на едро и болници чрез нашите търговски представителства в цял свят. 

Маркетинг

Нашите продукти са регистрирани в над 100 страни от цял свят. Организираме и провеждаме научни и промоционални събития за обучение на медицинските специалисти относно безопасна и ефективна употреба на нашите продукти. Работим в сътрудничество с лицата, които вземат решения, за да им помогнем да определят приоритетите при психичните и неврологичните заболявания и за да аргументираме социалната стойност на нашите продукти въз основа на задълбочена оценка. 

Продажби

В сектор "Продажби" информираме и обучаваме основните заинтересовани страни, които са отговорни за управлението на лечението с медикаменти, отпускани по лекарско предписание. Имаме търговски представители в над 50 страни. Нашите дейности, насочени към медицинските специалисти, имат за цел да осигурят правилно разбиране на нашите продукти и тяхната употреба. Също така ангажираме експерти и водещи специалисти като лектори на обучителни събития, където се обменя информация за подобряване лечението на пациентите. 

 

Разработването на нашите лакарства често продължава след получаване на първоначалното разрешение за употреба. Въз основа на познанията ни за молекулите, често се стремим да ги изучаваме при различни терапевтични показания, при които смятаме, че може да окажат ефект. Отделяме значително време и ресурси, за да гарантираме разработване на нашите лекарства в рамките на пълния им медицински потенциал.

Още от Лундбек

Изследователска и развойна дейност

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност.

Продуктово разработване

Открийте нашите проекти и съединения в процес на разработка. 

Устойчиво развитие

Лундбек, чрез своята силна стратегия остава отдаден на устойчиво развитие.