Отговорно бизнес поведение

Проявяваме уважение и почтеност във всичко, което правим

Следваме нашата бизнес цел в съответствие с приложимите нормативни разпоредби, принципите в нашия Етичен кодекс и целите, заложени в нашата Стратегия за устойчиво развитие. Чудството ни за отговорност е подкрепено от пет основни убеждения: С фокус върху пациента, Смели, Амбициозни, Изпълнени с ентусиазъм и Отговорни. 

Нашият Етичен кодекс

Етичните стандарти на Лундбек са определени от Висшето ръководство, с подкрепата на специален Комитет за оценка на съответствието и отразяват най-важните дейности. Комитетът всяка година прави оценка на нашите етични резултати и инициира необходимите подобрения. Нашият Ръководител по съответствието редовно информира Одиторската комисия към Съвета на директорите по въпросите, свързани с етичните принципи и спазването на нормативните изисквания.

 

Етичният ни кодекс е основата на нашата етика и култура на съответствие. Той представя ангажиментите ни и очакванията ни към нашите служители в области, критични за фармацевтичната индустрия. Всички служители и трети страни, работещи от името на Лундбек, са задължени да спазват Етичния кодекс и всички по-строги местни разпоредби. Прочетете нашия Third Party Code of Conduct Obligations.

 

Редовно актуализираме нашия Етичен кодекс, който е изготвен за първи път през 2010 г. Последната актуализация през 2019 отразява промените във вътрешните и външните изисквания, включително Кодекса за практика на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (IFPMA) от 2019 г., като засилва регулациите относно взаимодействието на фармацевтичните компании с медицинските специалисти. 


Отразяваме такива промени в нашите оперативни процедури, за да стимулираме добрите практики. Специфичните бизнес области функционират съгласно нашата система за управление на качеството, така че да се контролира рискът, да се създадат условия за постоянно подобрение и да се постигне съответствие с регулаторните изискавния.

Етичен Кодекс

Етичният ни кодекс е основата на нашата етика и култура на съответствие. 

Обучение, мониторинг и диалог

Ние осигуряваме на всички служители оптимални условия, за да работят отговорно. Всяка година те преминават корпоративно обучение по нашия Етичен кодекс и съответните процедури, което включва дискусии на местно ниво по въпроси, свързани с етичните принципи и спазването на нормативните изисквания.

 

Подкрепяме това с одити и непрекъснат мониторинг, за да потвърдим разбирането на местните изисквания и да получим предложения за подобрения на процесите. Нашите одитори предоставят обратна информация за коригиращи и превантивни действия с цел гарантиране на собствеността на местното ръководство и проследяващи действия.

 

Насърчаваме всички служители да водят непрекъснат диалог относно спазването на нормативните изисквания и етиката със своите колеги и ръководители. Разбираме обаче, че някои служители може да не желаят да обсъждат открито въпроси или проблеми. Ние сме на разположение и можем да консултираме всеки, който е обезпокоен, че по даден въпрос не се прави необходимото. Всеки може да съобщи при пълна поверителност за сериозни опасения относно спазването на нормативните изисквания на горещата линия на Лундбек за проблеми относно съответствието.

Доклад за устойчиво развитие

Може да прочетете повече за нашите инициативи и резултати в областта на здравето и безопасността в последния ни Доклад за устойчивост.

Нормативно съответствие при промоционални дейности

Промотирането на лекарствени продукти е строго регламентирано и е обект на наблюдение от компетентните органи. Ние се ангажираме със спазването на приложимите разпоредби. Това означава поддържане на процеси и осигуряване на необходимото обучение, за да се гарантира, че промоционалните дейности се оценяват и одобряват по надлежния начин.

 

Комисията за преглед на промоционалните и рекламните дейности на Лундбек оценява и одобрява промоционални информационни материали, изготвени в централата ни. Нашите представителства са длъжни да осигурят преглед и одобрение на промоционалните материали в съответствие с националните закони, разпоредби и браншови кодекси, преди използването им на местно ниво.

Данъчна политика

В Лундбек работим неуморно за възстановяване на здравето на мозъка, за да бъде всеки човек в най-добрата си форма. Ние следваме тази цел в съответствие с нашите пет основни убеждения, едно от които е да бъдем отговорни. Това означава да действаме с уважение и почтеност във всичко, което правим, включително да спазваме приложимите закони, разпоредби, ръководства и отраслови стандарт. Данъчната политика на Лундбек залага принципите, които ръководят действията ни по данъчните въпроси, в съответствие с номативните разпоредби и с необходимата отговорност.

Политика за многообразие и приобщаване

Ние сме компания, в която се цени многообразието и сме решени да изградим среда с приобщаваща , високо ефективна култура, която позволява всички служители да могат да обогатят своите професионални умения и кариера, без да бъдат дискриминирани. Убедени сме, че това е най-добрият начин за осигуряване на креативност, иновации, напредък и взаимно обогатяване. Разнообразието в идеите, перспективите и опита на нашите служители е ценна и необходима част от нашето конкурентно предимство. Възприели сме корпоративна политика като основа за дискусии относно многообразието и приобщаването сред служителите и ръководството в над 50 държави, в които развиваме дейност.

Гореща линия за бизнес етика

На горещата линия за бизнес етика можете да съобщите за правни или други сериозни опасения, които иначе биха останали без съответното внимание.

Политика за защита на данните

Лундбек се ангажира да защитава правата на пациентите, научните ни и бизнес партньори и нашите служители в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Ние събираме и обработваме лични данни само:

 

  • Когато има конкретна нужда и правно основание
  • По прозрачен и сигурен начин, като защитаваме поверителността на данните на всеки човек

Съхраняваме данните не по-дълго от необходимия период и предприемаме бързи действия за разглеждане на всяко искане или оплакване, свързано с личните данни.