Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Podmienky používania

Naše podmienky používania

Podmienky používania www.lundbeck.com.

Webovú stránku www.Lundbeck.com vlastní a poskytuje:

 

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Denmark/Dánsko

 

(“Lundbeck”)

 

IČO: 56 75 99 13

Telefónne číslo: + 45 3630 1311

1. Priama komunikácia

Akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy a pod., ktoré prepošlete alebo vložíte prostredníctvom tejto webovej stránky sa stanú – v čo najširšom rozsahu dovoleným príslušnými predpismi – a zostanú vlastníctvom spoločnosti Lundbeck a budú považované za nedôverné a nechránené informácie, ktoré môže Lundbeck použiť podľa svojho uváženia.

2. Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Lundbeck zodpovedá pri zachovaní odbornej starostlivosti, že obsah tejto webovej stránky je úplný a aktuálny, ale všetky informácie sú poskytované „tak ako sú“ a Lundbeck neposkytuje žiadne záruky alebo uistenia akéhokoľvek druhu pokiaľ ide o presnosť, následnosť, včasnosť alebo úplnosť obsahu webových stránok a môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť alebo nahradiť informácie na webových stránkach a prerušiť šírenie webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Webová stránka môže obsahovať informácie o chorobách a liečbe: tieto informácie sú určené len na účely všeobecného usmernenia a za žiadnych okolnosti nesmú byť nikdy náhradou za rady poskytované lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. V maximálne prípustnom rozsahu spoločnosť Lundbeck nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame, náhodné, následné alebo iné škody vyplývajúce z prístupu alebo použitia akéhokoľvek obsahu na tejto webovej stránke, a to vrátane prípadných vírusov, bez ohľadu na správnosť alebo úplnosť ich obsahu. V prípade vzniku podozrenia, že máte zdravotný problém, dôrazne vám odporúčame, aby ste sa obrátili na svojho lekára.

3. Odkazy na iné webové stránky

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Spoločnosť Lundbeck nepreberá na seba zodpovednosť za akúkoľvek kontrolu týchto stránok, ich prepojení alebo ochrany týchto stránok a nezodpovedá za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z obsahu týchto stránok. Odkazy na iné webové stránky sa poskytujú iba na vaše zváženie a spoločnosť Lundbeck vám odporúča, aby ste si prečítali Podmienky používania a Vyhlásenia o ochrane súkromia.

4. Ochrana duševného vlastníctva

Obsah webovej stránky je predmetom ochrany autorského práva, ako aj ďalších  práv duševného vlastníctva. Obchodné názvy, predajné mená, logá a všetky názvy produktov sú ochrannými známkami spoločnosti Lundbeck. Akékoľvek zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané. Obsah webových stránok sa nesmie kopírovať inak ako na osobné a nekomerčné použitie pri zachovaní všetkých výhrad týkajúcich sa autorského práva, ako aj ďalších  práv duševného vlastníctva. Pokiaľ vyššie nie je výslovne uvedené, tak nie je dovolené kopírovať, zobrazovať, sťahovať, upravovať, reprodukovať ani prenášať žiadne informácie uvedené na tejto webovej stránke bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Lundbeck.

5. Maloletí

Táto webová stránka nie je pripravená a ani určená pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nebudeme vedome zbierať osobné údaje od žiadnej osoby, o ktorej vieme, že je mladšia ako 18 rokov.

6. Rozhodné právo a právomoc

Toto vylúčenie zodpovednosti a obsah tejto webovej stránky sa spravuje a interpretuje podľa dánskeho práva bez ohľadu na prípadné kolízne normy. Akýkoľvek spor vyplývajúci z alebo v súvislosti s týmto vylúčením zodpovednosti sa, ak nemožno vyriešiť zmierom, budú rozhodovať
výlučne dánske súdy v Kodani v Dánsku.

7. Zmeny a otázky

Akékoľvek zmeny v tomto dokumente budú bezodkladne zverejnené na tejto webovej stránke. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa tohto dokumentu alebo webovej stránky vo všeobecnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Kariéra

Urobte ďalší krok vašej kariéry so spoločnosťou Lundbeck.

O nás

Globálna farmaceutická spoločnosť zameraná na ochorenia mozgu.

Život v Lundbecku

5 600 kolegov a kolegýň vo viac ako 50 krajinách, ktorí pracujú s jedným cieľom.