Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Zodpovedné podnikanie

Všetko čo robíme, robíme s úctou a integritou

Sledujeme svoj podnikateľský cieľ a riadime sa príslušnými regulačnými požiadavkami, princípmi Kódexu správania a úsilím podľa našej Stratégie udržateľnosti. Náš zmysel pre zodpovednosť sa opiera o päť hlavných zásad: orientácia na pacienta, odvaha, ambícia, nadšenie a zodpovednosť.

Náš Kódex správania

Etické štandardy spoločnosti Lundbeck definuje Výkonný manažment s podporou Komisie pre dodržiavanie predpisov (Compliance Committee) a reprezentujú kľúčové funkcie podnikania. Komisia každý rok vyhodnocuje náš výkon z hľadiska etiky a iniciuje potrebné zlepšenia. Náš vedúci pracovník pre dodržiavanie predpisov (Chief Compliance Officer) zabezpečuje pravidelné informovanie o etike a dodržiavaní predpisov pre audítorskú komisiu Predstavenstva spoločnosti.

 

Náš Kódex správania je základom našej etiky a kultúry dodržiavania predpisov. Vyjadruje naše záväzky a očakávania voči našim zamestnancom v oblastiach, ktoré sú vo farmaceutickom priemysle rozhodujúce. Všetci zamestnanci a tretie strany pracujúce v mene spoločnosti Lundbeck sú povinné dodržiavať Kódex správania a všetky prísnejšie lokálne predpisy.

 

Kódex správania, ktorý sme vytvorili v roku 2010, pravidelne aktualizujeme. Ostatná aktualizácia z roku 2019 odráža zmeny v interných aj externých požiadavkách, vrátane Etického Kódexu Medzinárodnej federácie farmaceutických výrobcov a asociácií (IFPMA) z roku 2019, ktorý posilňuje reguláciu vzájomnej spolupráce farmaceutických spoločností so zdravotníckymi pracovníkmi.

 

Takéto zmeny premietame do našich prevádzkových postupov, aby sme podporili dobrý prístup. Špecifické oblasti podnikania fungujú v súlade s naším systémom manažmentu kvality, aby sa kontrolovalo riziko, podporovalo neustále zlepšovanie a spĺňali regulačné požiadavky.

Kódex správania

Náš Kódex správania je základom našej etiky a kultúry dodržiavania predpisov.

Školenie, monitorovanie a dialóg

Všetkým zamestancom poskytujeme tie najlepšie pracovné podmienky, aby konali zodpovedne. Každý rok absolvujú korporátne školenie o našom Kódexe správania a príslušných postupoch, medzi ktoré patria aj diskusie o etike a dodržiavaní predpisov.

 

Podporujeme to aj auditmi a neustálym monitorovaním, aby sme si potvrdili, že rozumieme lokálnym požiadavkám a podchytávame návrhy na zlepšenie procesov. Naši audítori poskytujú spätnú väzbu s korektívnymi a preventívnymi krokmi, aby sme zabezpečili zodpovednosť miestneho manažmentu a ďalší postup.

 

Každého podporujeme v neustálom dialógu o dodržiavaní predpisov a etike s kolegami a manažérmi. Avšak chápeme, že niektorí zamestanci nemusia chcieť otvorene diskutovať o svojich otázkach alebo obavách.

Sme k dispozícii, aby sme poradili tým jednotlivcom, ktorí majú obavy, že otázka nie je správne adresovaná. Každý môže nahlásiť svoje vážne obavy ohľadom dodržiavanie pravidiel pri plnom zachovaní dôvernosti na Telefonickú linku dodržiavania pravidiel spoločnosti Lundbeck.

OSN Global Compact

Prečítajte si o našej situácii v tejto oblasti v ostatnej  správe o pokroku (Communication on Progress) v rámci iniciatívy OSN Global Compact.

Dodržiavanie pravidiel v propagácii

Propagáciu medicínskych produktov lokálne úrady prísne regulujú a monitorujú. Zaviazali sme sa dodržiavať platné právne predpisy. To znamená dodržiavať postupy a poskytovať rozsiahle školenie, aby sme zabezpečili, že propagačné aktivity budú primerane vyhodnotené a schálené.

 

Komisia spoločnosti Lundbeck, ktorá posudzuje propagáciu a reklamu vyhodnocuje a schvaľuje propagačné komunikačné materiály, ktoré sa tvoria v ústredí našej spoločnosti. Pobočky zodpovedajú za to, aby sa propagačné materiály, predtým ako sa použijú na špecifickom miestnom trhu, posúdili a schválili v súlade s miestnou legislatívou, predpismi a kódexami priemyslu.

Daňová politika

Spoločnosť Lundbeck sa vytrvalo venuje obnove zdravia mozgu, aby sa každému človeku darilo čo najlepšie. Tento cieľ sledujeme v súlade s našími piatimi podstatnými zásadami, medzi ktoré patrí aj zodpovednosť. To znamená robiť všetko s úctou a integritou, vrátane dodržiavania platných zákonov, predpisov, pokynov a priemyselných štandardov. Daňová politika spoločnosti Lundbeck stanovuje princípy, ktorými riadime naše daňové záležitosti zodpovedným spôsobom v súlade s pravidlami. 

Politika rôznorodosti & inklúzie

Sme rozmanitá spoločnosť rozhodnutá budovať inkluzívnu vysokovýkonnú kultúru, ktorá všetkým zamestnancom umožňuje budovať svoje odborné zručnosti a kariéru bez diskriminácie. Veríme, že to je ten najlepší spôsob ako zabezpečiť tvorivosť, inováciu, pokrok a vzájomné obohacovanie. Rôznorodosť nápadov, pohľadov a skúseností našich zamestnancov je váženou a potrebnou súčasťou našej konkurenčnej výhody. Prijali sme korporátnu politiku ako základ pre diskusie o rôznorodosti a inklúzii medzi zamestancami a manažmentom vo viac ako 50 krajinách, kde pôsobíme.

HoTLINE

Hotline na hlásenie o dodržiavaní predpisov vám umožňuje oznámiť právne alebo iné vážne pochybnosti, ktoré nemôžete predložiť iným spôsobom.

Politika ochrany údajov

Spoločnosť Lundbeck sa zaviazala chrániť práva pacientov, vedeckých a obchodných partnerov a svojich zamestancov v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov.

 

Osobné údaje budeme zbierať a spracovávať iba:

  • ak pôjde o špecifickú potrebu s oporou v zákone
  • transparentným  a bezpečným spôsobom, ktorý chráni súkromie jednotlivca.

 Údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako bude potrebné a urýchlene budeme riešiť akékoľvek žiadosti alebo sťažnosti ohľadom osobných údajov. 

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Transparentné interakcie

Ako sme zaviazaní k transparentnosti v prevodoch hodnôt a interakciách.

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.

Toto je Lundbeck

Špecializovaná farmaceutická spoločnosť zameraná výlučne na ochorenia mozgu.