Hlásenie o nežiaducich účinkoch

Hlásenie o nežiaducich účinkoch liekov

Sme si vedomí našej zodpovednosti voči ľuďom, ktorí potrebujú naše lieky a informácie ako zvládať svoje ochorenie. Nahlasovanie možných nežiaducich účinkov zdravotníkmi alebo pacientmi je dôležité, aby sme neustále vyhodnocovali benefity a riziká našich liekov a v prípade potreby proaktívne zasiahli.

Keď dostaneme hlásenie o nežiaducich účinkoch lieku, vložíme ho do databázy a tím lekárov, sestier a farmaceutov ho vyhodnotí. V prípade nejednoznačnosti alebo chýbajúcich informácií v hlásení sme povinní kontaktovať nahlasovateľa, aby sme získali dodatočné informácie. Ak je hlásenie od pacienta, požiadame ho o súhlas kontaktovať jeho lekára, aby poskytnutú informáciu potvrdil a prípadne ho požiadame o ďalšie relevantné informácie, aby sme prípad vyhodnotili.

 

Hlásenia o nežiaducich účinkoch lieku sa budú nahlasovať ako individuálne prípady zdravotníckym orgánom po celom svete a dostanú sa aj do súhrnných správ v súlade s národnou legislatívou a požiadavkami. Okrem toho sa zapracujú do prebiehajúceho monitorovania nových signálov, čo nám pomôže určiť nové potenciálne riziká súvisiace s našimi liekmi. Informácie o pacientovi a iné osobné údaje nahlásené spoločnosti Lundbeck sa budú ďalej spracovávať anonymne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Ak sa u vás vyskytne možný nežiaduci účinok, poraďte sa so svojim lekárom.

 

Akékoľvek podozrenia na nežiaduce účinky môžete nahlásiť na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com, alebo Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL), Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.
Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Upozorňujeme vás, že následne po tom, ako poskytnete informácie, vás môžeme kontaktovať.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Naša veda

Lundbeck vyvinula niektoré z najviac predpisovaných liekov na svete.

Pacienti

V pacientovi vidíme človeka, ktorého sa snažíme podporiť.

Kontakt

Kontaktujte nás lokálne.