Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Hotline

Hotline na hlásenie o dodržiavaní predpisov

V Lundbecku sme sa zaviazali, že budeme viesť otvorený dialóg o etických otázkach. Uznávame, že v niektorých výnimočných prípadoch to nie je možné. Preto sme zaviedli hotline na hlásenie o dodržiavaní predpisov, aby ste mohli oznámiť právne alebo iné vážne pochybnosti, ktoré nemôžete predložiť iným spôsobom.

Hotline na hlásenie o dodržiavaní predpisov je bezpečný a dôverný kanál na nahlasovanie pochybností, ktorý spravuje nezávislý poskytovateľ. Ak svoje pochybnosti nahlásite v dobrej viere, budete chránení v zmysle politiky „ochrana bez rizika odplaty“ spoločnosti Lundbeck.

 

Čo možno nahlásiť?

Z dôvodu zákonných obmedzení možno prostredníctvom horúcej linky na hlásenie o dodržiavaní predpisov nahlásiť iba pochybnosti, ktoré sa týkajú právnych, vážnych finančných rizík, ako aj rizika straty dobrého mena. Na Zozname tvrdení uvádzame príklady tvrdení, ktoré možno nahlasovať, ale aj takých, ktoré nemožno nahlasovať.

 

Všimnite si prosím, že niektoré krajiny majú ďalšie obmedzenia o tom, čo možno nahlasovať alebo o tom, či možno takéto hlásenie urobiť anonymne.

  • Francúzsko: Možno nahlasovať iba pochybnosti, ktoré sa týkajú otázok financovania, účtovníctva, úplatkárstva, obťažovania, zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.
  • Španielsko a Portugalsko: Pochybnosti nemožno nahlasovať anonymne.
  • Švédsko: Pochybnosti nemožno nahlasovať o zamestnancoch s nižšou funkciou ako manažér.

 

Ako nahlasovať?

Svoje pochybnosti môžete nahlásiť on-line použitím telefonickej horúcej linky na hlásenie o dodržiavaní predpisov, ktorá funguje vo viacerých jazykoch a je vždy dostupná.

 

Môžete použiť aj aplikáciu horúcej linky na hlásenie o dodržiavaní predpisov spoločnosti Lundbeck, ktorá je dostupná v Apple store a Google Play.

 

Po nahlásení

 Experti spoločnosti Lundbeck prešetria všetky nahlásené pochybnosti. Po ich nahlásení môžete anonymne komunikovať s vyšetrovateľom prostredníctvom horúcej linky na hlásenie o dodržiavaní predpisov s použitím referenčného čísla vášho prípadu. Ak budú pochybnosti opodstatnené, budú nasledovať opravné a preventívne kroky.

 

Politika „ochrana bez rizika odplaty“ spoločnosti Lundbeck

Spoločnosť Lundbeck nepripúšťa žiadnu formu odplaty alebo diskriminácie voči zamestnancovi alebo externej zainteresovanej strane, ktorá použije horúcu linku na hlásenie o dodržiavaní predpisov v dobrej viere alebo sa zúčastňuje na prešetrovaní. Zamestnanec, ktorú tento prístup
poruší sa vystavuje disciplinárnemu konaniu.

 

Ochrana údajov

Všetky osobné údaje zozbierané prostredníctvom horúcej linky na hlásenie o dodržiavaní predpisov sa budú spracovávať v súlade s platnými predpismi.

 

Ak chcete získať viac informácií, pozrite si prosím našu notifikáciu o ochrane údajov.

Svoje pochybnosti ohľadom dodržiavania pravidiel môžete nahlásiť cez linku Compliance Hotline, ktorá podporuje viaceré reči a je vždy dostupná.