Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Náš postoj k zdraviu mozgu

Zdravie mozgu – globálna priorita

V spoločnosti Lundbeck vnímame zdravie mozgu ako základ dobrého zdravia jednotlivca po celý život. Neznamená to iba absenciu nejakej poruchy, ale patrí sem aj možnosť pre tých, ktorí žijú s ochorením mozgu, aby sa im darilo a pre tých bez diagnózy, aby sa starali o svoje zdravie a duševnú pohodu.

Svet sa stále viac spolieha na „mozgový kapitál“, kde sa dôraz kladie na schopnosti mozgu schopnosti a zdravie mozguI (t.j. kognitívne,  emocionálne a sociálne zdroje mozgu). Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa zdravie mozgu zameriava na oblasti fungovania mozgu, ako sú kognitívne, senzorické, sociálno-emocionálne, behaviorálne a motorické domény, a malo by sa venovať širokému spektru od duševnej pohody po ochorenia a zdravotné postihnutie.II


 K zdraviu mozgu pristupujeme holistickým spôsobom a chápeme dôležitosť propagácie zdravia mozgu, ale aj prevencie mozgových ochorení. Diagnostika ochorení mozgu a prístup k rýchlej a vhodnej liečbe sú kľúčové. Aj keď sa zameriavame predovšetkým na poskytovanie inovatívnych riešení v liečbe a starostlivosti o ochorenia mozgu, s našimi pacientami pracujeme naprieč týmto širokým spektrom, aby sme dosiahli lepšie výsledky v zdraví mozgu pre všetkých. 

~50%

Odhaduje sa, že ochorenia mozgu majú priamy dopad asi na polovicu obyvateľstva sveta.III

Až 10%

Náklady na ochorenia mozgu sa podľa odhadov rovnajú 10% svetového hrubého domáceho produktu (HDP).IV

 

 

Samotné neurologické ochorenia sú najrozšírenejšou príčinou zdravotného postihnutia, druhou najčastejšou príčinou úmrtí na sveteV (odhadom 9 miliónov úmrtí ročne) a primárnym dôvodom rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť.VI Svetové obyvateľstvo rapídne starne, a preto bude bremeno neurologických ochorení spojených s vekom, ako Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, iba rásť.VII

 

Ďalej sa odhaduje, že poruchy duševného zdravia dnes postihujú 970 miliónov ľudíVIII, čo globálne spôsobuje, že 1 z 5 rokov je prežitý so zdravotným postihnutím.IX Okrem toho, okolo 20% (1 z 5) detí a adolescentov na svete majú poruchu duševného zdravia, pričom vo vekovej skupine od 15 do 29 rokov je samovražda druhou príčinou mortality.X

 

Napriek našim vedomostiam o mozgu, bohatej histórii v liečbe psychiatrických a neurologických ochorení i pochopeniu tých, ktorí ich zažili, chápeme, že dôležité výzvy v oblasti zdravia mozgu a neurovedy sú naďalej pred nami.

Neuroveda sa nedostatočne oceňuje – pokrok si žiada prostredie priateľskejšie k inováciám

Mozog je nepochybne najzložitejším ľudským orgánom. Ešte mu však plne nerozumieme a len málo vieme o tom, ako sa ochorenia mozgu vyvíjajú.XI Neurovedecký výskum je v porovnaní s inými druhmi vedeckého výskumu nákladnejší, trvá dlhšie a častejšie je neúspešný.XII Keďže ochorenia mozgu sú dnes na rýchlom vzostupe, je dôležitejšie ako kedykoľvek pretým dať  eurovede prioritu. Napriek výraznému pokroku je cesta k objaveniu liekov a liečby  chorení mozgu stále náročná. Potrebujeme odstrániť bariéry, ktoré bránia  neurovedeckým inováciám a podporiť prostredie, ktoré výskumu umožní plne odhaliť zložitosť mozgu.  

  

Veríme, že ide o spoločnú zodpovednosť. Angažovanosť a investície, tak z verejných aj súkromných sektorov, môžu spoločne podporiť prostredie priateľské k inováciám, kde sa bude neurovede a zdraviu mozgu dariť.

 

Čím skôr a viac budeme do zdravia mozgu investovať, vrátane neurovedy, tým lepšie výsledky uvidíme. Mal by sem patriť základný vedecký výskum, ale aj translačný výskum, kde sa transformatívne objavy môžu dostať bližšie k tým, ktorí ich najviac potrebujú.

 

Naše výskumné a vývojové programy v spoločnosti Lundbeck  sa zameriavajú iba na mozog a približne 20% našich ročných príjmov investujeme spätne do neurovedy.XIII

Snažíme sa lepšie pochopiť biológiu mozgových ochorení, čo nám umožní objaviť transformatívne nové prístupy. 

Keďže stále podporujeme rozvoj neurovedy a prinášame transformatívne terapie, uvedomujeme si, že naše inovácie nemajú význam, ak sa k nim ľudia nedostanú. Prostredníctvom rôznych programov a snáh pracujeme na tom, aby sme obmedzili prekážky v prístupe a proaktívne pracovali s rozhodujúcimi subjektami, a tak zabezpečili, aby bolo ocenenie hodnôt založené na dôkazoch z reálneho sveta spojených s hlasom tých, ktorí trpia ochoreniami mozgu a podporou inovatívnych riešení.  

Zdravie mozgu nemá dostatočnú prioritu – hlas pacientov by mal byť silnejší a mali by sa riešiť ich nenaplnené potreby

Sociálno-ekonomické determinanty zdravia, ako sú chudoba, diskriminácia alebo konflikty, majú negatívny dopad na zdravie mozgu.XIV Riešenie nerovností pri zdraví mozgu si bude vyžadovať činy na mnohých frontoch a holistickú intervenciu na úrovni spoločnosti, ako aj spoluprácu medzi rôznymi oblasťami ochorení a organizáciami. Na to, aby sme so zdravím mozgu pokročili je veľmi dôležité aj to, aby sme sa sústredili na lepšie zdieľanie dát a vedomostí.  

Usilujeme o to, aby sa zdraviu mozgu dostávalo tej istej pozornosti ako fyzickému zdraviu.

Pracujeme s našimi pacientmi na celom svete, aby sme zabezpečili, že zdraviu mozgu a pridruženým ochoreniam sa bude venovať viac finančných a ľudských zdrojov.

 

 Mnohé z dnes dostupných liečebných postupov pri ochoreniach mozgu sú symptomatické, neliečia a pochádzajú z 80-tych a 90-tych rokov.XV To dáva ľuďom, ktorí žijú s ochorením mozgu malú nádej a limitované výsledky. Inovatívne liečebné postupy sú kľúčové pri zabezpečení lepšej kvality života a vrátenia príležitostí, a preto sú veľkým benefitom aj pre spoločnosť. Sme partnermi organizácií, ktoré obhajujú zdravie mozgu, ako aj lekárskych spoločností, aby sme mohli pozitívne ovplyvňovať regulačné procesy a politiky tak, aby sa nové liečebné postupy rýchlejšie dostali k viac ľuďom.

 

 Veľmi dôležité je ľudí, ktorí žijú s ochorením mozgu, začleniť, riešiť ich  nenaplnené potreby a venovať im pozornosť nielen zo strany výskumníkov a vedcov, ale aj tvorcov politík a finančníkov, aby zdravie mozgu podporovali. Snažíme sa posilniť hlasy ľudí, ktorí s ochorením mozgu žijú, a to prostredníctvom našich programov budovania kapacít, poskytovaním nástrojov pre komunitu a podporou, ktorá je potrebná, aby ich podiel na tomto hlase silnel.

 

Zo širšieho hľadiska sa snažíme fungovať ako udržateľné podnikanie v súlade s cieľmi ESGXVI (Environmental, Social and Governance Goals)  a Cieľmi udržateľného rozvoja OSNXVII (United Nations Sustainable Development Goals), aby sme podporili zníženie sociálno-ekonomických determinantov zdravia mozgu.

Stigmatizácia je pre zdravie mozgu veľkou bariérou – mali by sa tomu venovať vzdelávacie a povedomie zvyšujúce kampane.

Stigmatizácia má vplyv na pochopenie a vnímanie zdravia mozgu  a pridružených ochorení, čo má negatívny vplyv na prístup k starostlivosti a liečbe, a tomu, aké postavenie sa zdraviu mozgu dáva. Opatrenia, ktoré sa snažia stigmatizáciu zmenšovať, by mali byť základným kameňom širších stratégií, ktoré zdôrazňujú oslobodenie od diskriminácie, ľudské práva a sociálnu inklúziu.XVIII

 

Podľa WHO, stigmatizáciaochorení duševného zdravia je vážnym dôvodom diskriminácie a vylúčenia.XIX

 

Čo sa stigmatizácie neurologických ochorení týka, prieskum v roku 2020 zistil, že 92% respondentov majú pocit, že sú stigmatizovaní, práve kvôli ochoreniu,  s ktorým žijú.XX Napriek tomu, že sa dosiahol výrazný pokrok, stigmatizácia stále zostáva veľkým problémom. 

V spoločnosti Lundbeck sme sa zaviazali redukovať stigmatizáciu zdravia mozgu.

Diskusie o zdraví mozgu a pridružených ochoreniach chceme znormalizovať a preniesť ich medzi tvorcov politík, do zdravotníckeho prostredia, pacientskych komunít a spoločnosti ako takej.

  

Preto spolupracujeme s organizáciami na ochranu práv pacientov a lekárskymi komunitami v celom rade iniciatív. Patria sem globálne kampane na propagáciu zvyšovania povedomia o zdraví mozgu a znižovania stigmatizácie, ako aj hĺbkové vzdelávacie kampane, ktoré sa zameriavajú na tvorcov politík a profesionálnych pracovníkov v zdravotníctve. Snažíme sa konať podľa toho čo hlásame a podnikáme proaktívne kroky, aby sme zaručili, že na svojom pracovisku propagujeme zdravie mozgu a zostaneme podporujúcim zamestnávateľom, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti tým, ktorí majú ochorenie mozgu.

Záväzok spoločnosti Lundbeck

V spoločnosti Lundbeck sme sa úplne oddali obnove zdravia mozgu a podpore ľudí, ktorých sa ochorenia mozgu týkajú. Naše podnikateľské aktivity, angažovanosť v komunite na ochranu práv pacientov, naše kontakty s  tvorcami politík a mimovládnymi organizáciami sa riadia jasným cieľom: neúnavne sa venujeme obnove zdravia mozgu, aby každý človek mohol žiť naplno.

Na stiahnutie

Position On Brain Health (PDF, 491 KB)

Brain Health Infographic (PDF, 610 KB)

Brain Facts Infographic (PDF, 630 KB)

ᶦ Smith, E., Ali, D., Wilkerson, B. et al. A Brain Capital Grand Strategy: toward economic reimagination. Mol Psychiatry 26, 3–22 (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-020-00918-w

ᶦᶦ World Health Organization. Brain health. Taken from the internet December 2020: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_2)

ᶦᶦᶦ Data manually taken from Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Data Resources using the GHD x tool by the Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington

ᶦᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ᵛ Abolfazl, A., Stroke and dementia, leading causes of neurological disability and death, potential for prevention, Alzheimer’s & Dementia, The journal of the Alzheimer’s Association, Volume 17, Issue S10 (2021), https://doi.org/10.1002/alz.049370

ᵛᶦ Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. Lancet Neurol. 2020;19(3):255-265. doi:10.1016/S1474-4422(19)30411-9

ᵛᶦᶦ Global, regional, and national burden of diseases and injuries for adults 70 years and older: systematic analysis for the Global Burden of Disease 2019 Study BMJ 2022; 376. doi:10.1136/bmj-2021-068208

ᵛᶦᶦᶦ World Health Organization. Mental Disorders. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders)

ᶦˣ World Health Organization. Mental Health. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1)

ˣ European Federation of Neurological Associations. Results of EFNA’s Survey on Stigma and Neurological Disorder. Taken from the internet August 2021: www.efna.net (https://www.efna.net/survey2020/)

ˣᶦ Neuroscience at the Allen Institute, 5 unsolved mysteries about the brain. Taken from the internet April 2022. www.alleninstitute.org ( 5 unsolved mysteries about the brain)

ˣᶦᶦ Tufts Centre for the Study of Drug Development, CNS Drugs Take 20% Longer to Develop and to Approve vs. Non-CNS Drugs, Impact Report 2018, September/October, Volume 20, number 5. Taken from the internet July 2022: https://www.globenewswire.com/ (https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/11/1569156/0/en/CNS-Drugs-Take-20-Longer-to-Develop-and-38-Longer-to-Approve-vs-Non-CNS-Drugs-According-to-the-Tufts-Center-for-the-Study-of-Drug-Development.html)

ˣᶦᶦᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᶦᵛ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ˣᵛᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᵛᶦᶦ United Nations, The 17 GOALS. Taken from the internet April 2022: https://sdgs.un.org/ (https://sdgs.un.org/goals

ˣᵛᶦᶦᶦ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᶦˣ World Health Organization, WHO Europe, The European Mental Health Action Plan 2013–2020, Taken from the internet July 2022: WHO/Europe | Home (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf)

ˣˣ EFNA survey on stigma and neurological disorders, 2020, accessed July 2022: https://www.efna.net/survey2020/

viac informácií o spoločnosti lundbeck

Obnovenie zdravia mozgu

Čo pre nás v spoločnosti Lundbeck znamená zdravie mozgu.

Naša veda

Spoločnosť Lundbeck vyvinula niektoré z najviac predpisovaných liekov na svete.

Príbehy

Skutočné príbehy pacientov a opatrovateľov.