Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Prístup k zdraviu mozgu

Chceme zlepšovať zdravie mozgu

Chceme zlepšovať prístup ku zdraviu mozgu v súlade s princípmi práva na zdravie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Pokračujeme vo výskume, aby bola inovatívna medicína dostupná a venujeme sa bariéram prístupnosti. Konáme tak, aby sa ochorenia mozgu viac akceptovali a zabezpečujeme kvalitu našich liekov.

Princípy práva na zdravie

Na základe viac ako 70-ročných skúseností vo výskume, vývoji a výrobe liekov na ochorenia mozgu spoločnosť Lundbeck spája svoju činnosť do korporátnej Stratégie prístupu k zdraviu mozgu. Tá odzrkadľuje štyri princípy WHO práva na zdravie: dostupnosť, prístupnosť, akceptáciu a dobrú kvalitu.

 

V každom princípe sme zadefinovali naše úsilie. Nové iniciatívy, plánované na nadchádzajúce roky budeme budovať na našej súčasnej práci:

 

  • Dostupnosť: Svoje odborné znalosti zameriame na problém ochorení mozgu a budeme pokračovať v zabezpečení dostupnosti našich liekov
  • Prístupnosť: Propagujeme prístupnosť našich liekov, tým, že sa venujeme diskriminačným, fyzickým, ekonomickým a informačným bariéram.
  • Akceptácia: Zlepšujeme paritu duševného zdravia, znižujeme stigmu, podporujeme národné snahy prevencie samovrážd a zvyšujeme kultúrnu akceptáciu ochorení mozgu.
  • Dobrá kvalita: Poskytujeme medicínske produkty vysokej kvality, zabezpečujeme bezpečnosť pacienta a bojujeme proti falošným liekom. 

Dostupnosť

Spoločnosť Lundbeck pracuje vo výskume a vývoji, výrobe, marketingu a predaji inovatívnych liekov. Staviame na našich silných vedeckých poznatkoch o ochorení mozgu, aby sme vyvíjali transformatívne lieky a na našej globálnej prítomnosti, aby sme prinášali inovatívne terapie ľuďom s psychiatrickými a neurologickými ochoreniami.

Sú to vážne a život ohrozujúce ochorenia, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu života pacientov a ich príbuzných. Za ostatných 50 rokov nastali prevratné zmeny v možnostiach liečby, ale stále je tu veľká nenaplnená potreba.

 

Poslaním spoločnosti Lundbeck zostáva inovácia, ktorú pacienti potrebujú. Neúnavne pracujeme na rozvoji neurovied, vývoji nových život meniacich liečebných postupov a podpore pacientských komunít. Všetko čo robíme, slúži cieľu obnovovať zdravie mozgu a meniť životy milónov ľudí s ochoreniami mozgu.

 

Viac o aktivitách spoločnosti Lundbecku nájdete v našej ostatnej výročnej správe.

Výročná správa

Prečítajte si o aktivitách spoločnosti Lundbeck v našej ostatnej výročnej správe.

Duševné zdravie a prevencia samovrážd.

Odporúčania a záväzky spoločnosti Lundbeck.

Prístupnosť

Mnohé spoločnosti znížili kvôli vysokému riziku v tejto oblasti svoje investície alebo dokonca sa vzdali výskumu ochorení mozgu. Spoločnosť Lundbeck však neúnavne zostáva zameraná na túto kritickú oblasť medicíny.

 

V nasledujúcich rokoch podnikneme ďalšie kroky proti diskriminačným, fyzickým, ekonomickým a informačným bariéram, aby boli bezpečné a účinné lieky na ochorenia mozgu prístupnejšie.

 

Rozumieme výzvam, ktorým systémy zdravotníctva čelia pod tlakom rastúcich požiadaviek a vieme o obavách z poskytovania inovatívnych liekov. Sme však presvedčení, že predaj lepších liekov vytvára hodnotu pre pacientov, spoločnosť a investorov.

 

Riadenie udržateľného podnikania si žiada, aby sme investovali  do nových a lepších liekov pre pacientov, pri znižovaní záťaže spoločnosti a poskytovaní konkurenčnej návratnosti našim akcionárom. Hodnota, ktorú generujeme z predaja našich liekov, nám umožňuje tieto prostriedky reinvestovať do výskumu a vývoja nových a lepších liečebných postupov.

Akceptácia

Pracujeme na tom, aby sa zvýšila kultúrna akceptácia ochorení mozgu, zlepšujeme paritu duševného zdravia, znížujeme stigmu, podporujeme povedomie o ochoreniach a ponúkame vzdelávanie. Konečnými príjemcami sú ľudia s ochoreniami mozgu a ich blízki.

 

Spoločnosť Lundbeck má partnerstvá so skupinami, ktoré sa za týchto pacientov zasadzujú, vrátane Medinárodnej asociácie na prevenciu samovrážd a Svetovej federácie pre duševné zdravie, GAMIAN-Europe a EUFAMI. Cieľom nášho partnerstva s Medzinárodnou asociáciou včasných intervencií v duševnom zdraví je propagovať usmernenia #ChatSafe pre on-line komunikáciu v prevencii samovrážd.

 

Aby sme podporili našu angažovanosť a vzdelávacie aktivity,  v roku 2019 sme vydali brožúru „Duševné zdravie a prevencia samovrážd – odporučenia a záväzky spoločnosti Lundbeck“. Brožúra vznikla konzultáciami s odborníkmi a jej cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť vzdelávanie o prevencii samovrážd.

Dobrá kvalita

Naša práca poskytovať lieky kvalitným spôsobom pokrýva hodnotový reťazec od počiatočného výskumu, cez klinický vývoj a výrobu, až po distribúciu do lekární.

Systém manažmentu kvality

Procesy kvality a bezpečnosti pacienta integrujeme do nášho Systému manažmentu kvality „GxP“. „GP“ znamená Good Practice = Dobrá prax a „x“ predstavuje Laboratory = Laboratórium (GLP), Clinical = Klinický (GCP), Pharmacovigilance = Farmaceutická ostražitosť (GPvP), Manufactoring = Výroba (GMP) a Distribution = Distribúcia (GDP). Našu Dobrú prax udržiavame procesmi, školeniami a pravidelnými auditmi. Náš Systém manažmentu kvality GxP sa riadi Kódexom správania spoločnosti Lundbeck, obchodnými cieľmi a procesmi a medzinárodnými regulačnými požiadavkami.

Výskum na zvieratách pre bezpečné a účinné lieky

Spoločnosť Lundbeck je úradmi zaviazaná robiť štúdie so zvieratami, aby poskytol bezpečné a účinné lieky na ochorenia mozgu. Štúdie so zvieratami využívame len vtedy, keď neexistuje alternatíva a keď benefity prevážia možné riziká nepohodlia pre zvieratá. Našim experimentálnym zvieratám poskytujeme priemeranú starostlivosť a neustále pracujeme na vylepšovaní našej politiky, postupov pri výskume a zariadení pre zvieratá.

Prevencia pred falošnými liekmi

Falošné lieky sú falzifikáty. Sú to úmyselne
falošne označené produkty so správnym alebo chybným zložením, bez liečiva, s nedostatočným
množstvom liečiva alebo vo falošnom balení.

 

Prijímame prísne opatrenia na zabezpečenie nášho dodávateľského reťazca, aby sa k pacientom stále dostávali zo spoločnosti Lundbeck pravé lieky. Chránime celistvosť našich produktov označovaním balení číslom výrobnej šarže, sériovým číslom a 2D technológiami čiarových kódov. Používame dopravné spoločnosti preverené auditom a schválené našimi dohodami o kvalite. Spolupracujeme s colnicami, aby sledovali zásielky, ktoré tvrdia, že obsahujú produkty spoločnosti Lundbecku a zapájame medzinárodné organizácie, ktoré sa venujú boju proti falošným liekom.

 

Lieky by sa mali nakupovať iba cez autorizované kanály, ako to odporúčajú profesionálni zdravotnícki pracovníci. Spoločnosť Lundbeck neponúka svoje lieky na predaj cez internet ani cez sociálne siete. 

 

Ak máte pochybnosti o pravosti produktu spoločnosti Lundbecku, kontaktujte nás prosím.

Nahlasovanie nežiadúcich účinkov liekov

Uznávame našu zodpovednosť voči ľuďom, ktorí sú závislí od našich liekov a znalostí o prístupe k ich ochoreniu. Nahlasovanie nežiaducich účinkov liekov je pre nás dôležité, aby sme priebežne vyhodnocovali benefity a riziká našich liekov a v prípade potreby podnikli proaktívne kroky.

 

Ak by ste pociťovali možné nežiaduce účinky, obráťte sa prosím na svojho lekára. Takéto účinky môžete nahlásiť aj priamo prostredníctvom on-line kontaktného formuláru.  Ak by ste radšej hovorili s pracovníkom spoločnosti Lundbeck vo vašej krajine, vyhľadajte si prosím telefónne číslo pobočky spoločnosti Lundbeck.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Progress in mind

Najnovšie správy, názory a poznatky z oblasti psychiatrie a neurológie.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj nových a vylepšených terapií je jadrom našej práce.

Obnovenie zdravia mozgu

Neochvejne sledujeme náš cieľ obnoviť zdravie mozgu. V spoločnosti Lundbeck to znamená, že nikto by nemal byť postihnutý ochorením mozgu, ktoré mu to bráni žiť plnohodnotný život.