Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Politika ochrany osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Lundbeck

Spoločnosť H. Lundbeck A/S (“Lundbeck”) sa jednoznačne zaviazala, že bude ochraňovať súkromie osobných údajov, ktoré zbiera. Pri spracovaní osobných údajov bude Lundbeck (ako správca údajov) dodržiavať príslušnú legislatívu, vrátane Nariadenia o ochrane údajov GDPR a dánskeho Zákona o ochrane údajov.

Z tejto politiky sa dozviete o tom, ako Lundbeck spracováva osobné údaje pri tom ak používate webovú stránku Lundbeck.com. Ak túto stránku použijete na to, aby ste sa prihlásili ako záujemca o prácu alebo použijete našu Horúcu linku (ako externista), prečítajte si prosím našu Politiku ochrany súkromia, ktorá sa týka týchto služieb.

 

Keď Lundbeck spracováva osobné údaje zbierané inými kanálmi ako je táto webová stránka, bude vás osobitne informovať o tom ako sa vaše osobné údaje spracovávajú. Čo sa však týka istých špecifických spracovateľských činností, môžete si o tom prečítať viac v Časti 1.

 

Ak máte nejaké otázky, využite kontaktné informácie uvedené v Časti 6 a obráťte sa na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

1. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lundbeck

Ak používate stránku Lundbeck.com a v jej obsiahnuté prvky, môžeme spracovávať nasledovné osobné údaje, tak ako je uvedené nižšie.

Druh spracovávania a kategórie jednotlivcov 
Kategórie osobných údajov a prípadne zdroj
Účel spracovania 
Právny podklad
Zverejnenie osobných údajov, ak je to relevantné a právny podklad k zverejneniu
Uchovávanie údajov
Lundbeck.com - Objednávatelia Oznámení pre investora
 • Emailová adresa
 • Druh upozornenia (vaše preferencie)
 • Jazykové preferencie
 • Či bol poskytnutý súhlas na priamy marketing a
 • spracovanie osobných údajov

Poskytnutie požadovaného oznámenia/upozornenia.

Priamy marketing.

Právnym podkladom je súhlas, pozri Článok 6, odsek 1, písmeno a) Nariadenia GDPR alebo legitímny záujem spoločnosti Lundbeck poskytovať vám požadované emailové oznámenia, pozri Článok 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia GDPR.

Aby sme neustále zabezpečovali bezpečnosť našich produktov, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť relevantným lokálnym zdravotníckym orgánom, obchodným partnerom a spoločnostiam Skupiny Lundbeck.   

 

 Právnym podkladom pre zverejnenie je:

Zákonná povinnosť zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa implementujú časti Kapitoly 3, Hlava IX Smernice   2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 6.11.2001,  v znení Smernice 2010/84/EÚ Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15.12.2010 pozri Článok 6, odsek 1, písmeno c) Nariadenia GDPR; a

Zabezpečenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a medicínskych produktov, pozri Článok 9, odsek 2, písmeno i) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje týkajúce sa vami objednaných oznámení pre investorov sa vymažú okamžite
po tom ako sa z našej služby odhlásite, pokiaľ príslušná legislatíva nevyžaduje uchovávať tieto údaje na dlhšiu dobu.
Lundbeck.com – Užívatelia formuláru “Kontaktujte nás” (PV)

Ak užívatelia Lundbeck.com použijú náš “kontaktný formulár” na hlásenie vedľajších účinkov a nežiadúcich udalostí v súvislosti s našimi medicínskymi produktami (ako pacienti), od pacienta získame nasledovné údaje:

 • Kontaktné informácie (meno a priezvisko/iniciálky, adresa, emailová adresa)
 • Krajina
 • Informácia o dátume narodenia, vek/veková skupina, pohlavie  
 • Informácie o zdravotnom stave a medikácii  
 • Sexuálny život/sexuálna orientácia (iba ak tieto údaje nahlási a sú relevantné*) *Vo všeobecnosti sa táto kategória údajov osobitne nepožaduje a nezbiera, zaznamenáva a spracováva sa iba vtedy, ak sa nahlási v súvislosti s nežiadúcou udalosťou a je relevantná na medicínske a vedecké posúdenie a vyhodnotenie daného prípadu
 • Trestné rozsudky/činy (iba ak sa tieto údaje nahlásia a sú relevantné*)
  * Vo všeobecnosti sa táto kategória údajov špeciálne nepožaduje a nezbiera, zaznamenáva a spracováva sa iba vtedy, ak sa nahlási v súvislosti s nežiadúcou udalosťou, ktorá má súvis s právnym sporom alebo poistnou udalosťou alebo ak sú údaje relevantné na medicínske a vedecké posúdenie a vyhodnotenie daného prípadu
 • Iné osobné údaje obsiahnuté v správe alebo pripojenom dokumente

Zdravotnícke profesie a jednotlivci, ktorí informácie nahlasujú v mene svojich pacientov:

 • Kontaktné informácie (meno a priezvisko/iniciálky, adresa, emailová adresa)
 • Krajina
 • Zdravotnícka profesia/titul (len zdravotnícke profesie)
 • Iné osobné údaje obsiahnuté v správe alebo pripojenom dokumente

Zdroj údajov získaných formulárom “Kontaktujte nás” (PV), v ktorom nás príbuzný/jednotlivec alebo zdravotnícky personál informuje vo vašom mene a verejne dostupné zdroje ako webové stránky alebo sociálne médiá (vo všeobecnosti sa tieto zdroje nemonitorujú. Podľa relevantných predpisov, zamestnanci Lundbecku, ktorí vo verejne dostupných zdrojoch (napr. na sociálnych médiách) náhodou narazia na nežiadúce udalosti, sú povinní o nich spoločnosť Lundbeck informovať. 

Je to povinnosť zo zákona, aby spoločnosť H. Lundbeck A/S vaše osobné údaje zbierala a spracovávala. Sme povinní registrovať, monitorovať a analyzovať nežiadúce udalosti, o ktorých Lundbeck dostáva hlásenia a medicínsky a vedecky vyhodnotiť akúkoľvek nežiadúcu udalosť, ktorá môže súvisieť s výrobkom spoločnosti Lundbeck. Robí sa tak za účelom zabezpečiť vysoké štandardy kvality, zlepšiť starostlivosť o pacientov a ich bezpečnosť a posúdiť profil rizika a benefitu liekov. Právnym podkladom na zber a spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou  Lundbeck je: 

Zákonná povinnosť zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa implementujú časti Kapitoly 1 a 3, Hlava IX Smernice   2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 6.11.2001,  v znení Smernice 2010/84/EÚ Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15.12.2010 pozri Článok 6, odsek 1, písmeno c) Nariadenia GDPR;

Zabezpečenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a medicínskych produktov, pozri Článok 9, odsek 2, písmeno i) Nariadenia GDPR.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:
 

Naším spoločnostiam v rámci Skupiny Lundbeck

Iným recipientom v závislosti od vašej požiadavky s cieľom odpovedať vám.

V závislosti od vašej požiadavky právnym podkladom zverejnenia je zmluva (Článok 6, odsek 1, písmeno b) Nariadenia GDPR), súhlas (Článok 6, odsek 1, písmeno a) a Článok 9, odsek 2, písmeno a) Nariadenia GDPR), zhoda so zákonnou povinnosťou (Článok 6, odsek 1, písmeno c)) a/alebo legitímny záujem spoločnosti  Lundbeck poskytovať požadovanú službu a zabezpečiť odpoveď na váš dotaz, pozri Článok 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia GDPR.

Na základe farmaceutickej legislatívy týkajúcej sa opatrnosti sme povinní uchovávať vaše osobné údaje minimálne počas času životnosti daného produktu, plus 10 rokov navyše.

Obdobie uchovávania osobných údajov však môže byť dlhšie, ak to vyžaduje legislatíva EÚ alebo národná legislatíva. 

Lundbeck.com - Užívatelia formuláru “Kontaktujte nás” (iné žiadosti ako PV)
 • Meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa
 • Názov organizácie
 • Krajina
 • Iné osobné údaje obsiahnuté v správe alebo pripojenom dokumente
 • Druh požadovanej služby, ak sa žiada

Poskytovanie požadovanej služby

 

Zabezpečenie vyšetrovania Právnym podkladom je legitímny záujem spoločnosti Lundbeck poskytovať požadovanú službu a zabezpečiť odpovede na otázky, vrátane vyšetrovaní, v tejto súvislosti pozri Článok 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia GDPR.
 


Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

Naším spoločnostiam v rámci Skupiny LundbeckIným recipientom v závislosti od vašej požiadavky s cieľom odpovedať vám.

V závislosti od vašej požiadavky právnym podkladom zverejnenia je zmluva (Článok 6, odsek 1, písmeno b) Nariadenia GDPR), súhlas (Článok 6, odsek 1, písmeno a) a Článok 9, odsek 2, písmeno a) Nariadenia GDPR), zhoda so zákonnou povinnosťou (Článok 6, odsek 1, písmeno c)) a/alebo legitímny záujem spoločnosti  Lundbeck poskytovať požadovanú službu a zabezpečiť odpoveď na váš dotaz, pozri Článok 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia GDPR.

 

Osobné údaje súvisiace s vašimi požiadavkami a šetrením sa vymažú okamžite po tom ako vám odpovieme, pokiaľ príslušná legislatíva nepožaduje uchovávanie na dlhšie obdobie.
Lundbeck.com – Všetci užívatelia webovej stránky (via cookies)   Používaním cookies môžeme zbierať informácie o tom, ako využívate lundbeck.com a aké je vaše online správanie. Zbierajú sa tieto osobné údaje:

 • IP adresa, vrátane miesta vašej siete
 • Informácie o vašom počítači
 • Druh browsera
 • Vyhľadávacie slová
Používame nutné cookies, funkčné cookies, štatistické a marketingové cookies. Pozrite si prosím úplný popis týchto cookies v našej Politike cookies (Cookie Policy).

Právnym podkladom je súhlas, pozri Článok 6, odsek 1, písmeno a), pozri aj dánske Vykonávacie nariadenie o cookies.  

Právnym podkladom pre nutné cookies je Článok  6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia GDPR.

Lundbeck má legitímny záujem poskytovať svojim užívateľom webovú stránku a jej funkcie.

Údaje zbierané prostredníctvom cookies  možno zdieľať s našou treťou stranou poskytovateľov cookies, vrátane prostredníctvom plug-ins. V určitých prípadoch sa bude Lundbeck považovať u niektorých z týchto tretích strán za spoločného kontrolóra.

Viac si prečítate a nájdete link na oznámenie o súkromí týchto tretích strán v našej Politike o cookies.

Cookies a súvisiaci zber osobných údajov sa vymažú v súlade s našou Politikou, pokiaľ príslušná legislatíva nepožaduje uchovávanie na dlhšie obdobie.
 

2. Dobrovoľné / Povinné poskytovanie údajov

Keď zbierame osobné údaje priamo od vás, napr. prostredníctvom kontaktných formulárov alebo keď si objednáte Lundbeck Magazine alebo Oznámenia pre investora, vtedy nám svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov by bolo, že službu vám nebudeme môcť poskytnúť, resp. nebudeme môcť zodpovedať otázku, ktorú požadujete.

3. Využívanie spracovávateľov údajov spoločnosťou Lundbeck

Lundbeck využíva spracovávateľov údajov (napr. hosting spoločnosti, poskytovateľov IT, taktiež na účely cookies, konzultantov, obchodných partnerov a členov Skupiny Lundbeck), a preto môžu byť vaše osobné údaje prenesené, spracované a uložené takýmito tretími osobmi, s ktorými Lundbeck spolupracuje a ktoré vaše údaje spracujú v mene Lundbecku a pomáhajú s poskytovaním obsahu a služieb, ktoré používate alebo požadujete. Títo poskytovatelia sú ako tretie osoby Lundbecku zaviazané chrániť dôverný charakter vašich údajov a prijať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodným alebo protiprávnym poškodením, stratou alebo pozmenením, neoprávneným zverejnením alebo zneužitím, alebo iným protiprávnym spracovaním.

4. Poskytovanie údajov krajinám mimo EÚ/EHP

Osobné údaje môžeme poskytnúť iným krajinám, z ktorých niektoré ešte neboli Európskou komisiou označené ako krajiny s primeranou úrovňou ochrany údajov. Lundbeck zabezpečí, aby sa takéto prenosy uskutočnili v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov, vrátane Nariadenia GDPR.

 

Prenos údajov do krajín mimo EÚ/EHP sa uskutoční ak prijímateľ pristúpi k Štandardným zmluvným doložkám EÚ. Prenos sa môže uskutočniť aj vtedy, ak sa prijímateľ nachádza v krajine, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov (pozri zoznam „bezpečných krajín“ na webovej stránke Európskej komisie). Ak sa vaše osobné údaje poskytnú dcérskym spoločnostiam Lundbecku, prevod sa uskutoční na základe Interných zmlúv v Skupine Lundbeck (alebo Záväzných podnikových pravidiel, keď sa implementujú). Viac informácií môžete získať kontaktovaním Lundbecku pomocou kontaktných informácií uvedených v Časti 6.

 

Právnym podkladom prenosu  PV údajov, ktoré Lundbeck poskytuje zdravotníckym orgánom v krajinách mimo EÚ/EHP  je Článok 49, odsek 1, písmeno d) Nariadenia GDPR (prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu).

5. Vaše práva ako dotknutej osoby

Spoločnosť Lundbeck prijala nevyhnutné a primerané opatrenia pre ochranu vašich osobných údajov a zabezpečenia vašich práv ako dotknutej osoby.

 

Podľa Nariadenia GDPR a dánskeho Zákona o spracovaní osobných údajov, máte práva ako sú uvedené nižšie. Prosím, vezmite na vedomie, že určité obmedzenia sa môžu vzťahovať na vaše právo
uplatňovať si tieto práva.

 

Ak chcete uplatniť niektoré z tu uvedených práv, kontaktujte prosím Lundbeck použitím kontaktných informácií uvedených v Časti 6.    

 

Právo na prístup k údajom

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť Lundbeck spracováva. Lundbeck vám musí na vyžiadanie poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, pri prvej žiadosti zdarma alebo elektronicky, t.j. ak bude žiadosť podaná v bežne používanej elektronickej forme.

 

Právo na opravu údajov

Máte právo žiadať opravu vašich nesprávnych osobných údajov, vrátane doplnenia neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz údajov (na zabudnutie)

Máte právo žiadať výmaz vašich osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Máte právo žiadať, aby spoločnosť Lundbeck obmedzila spracovávanie vašich osobných údajov.

 

Právo na prenos údajov

Ak je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve, a spracovanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom, máte právo prijímať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú v štruktúrovanom, bežne využívanom a strojom čitateľnom formáte. Máte právo odovzdať tieto osobné údaje tretej osobe bez obmedzení zo strany spoločnosti Lundbeck, ak je to technicky možné.

 

Právo namietať spracúvanie údajov

Za osobitných okolností, máte právo kedykoľvek namietať spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe legitímnych záujmov ako právneho podkladu spracovania (ako je uvedené v Článku 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia GDPR a časti 6 dánskeho Zákona o ochrane údajov), vrátane profilovania, ktoré je založené na tomto ustanovení. Ak ste uplatnili toto právo namietať, Lundbeck už nesmie spracovávať vaše osobné údaje, iba ak by spoločnosť preukázala k tomu závažné legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracovanie potrebné na prípravu, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.  

 

Ak sa vaše osobné údaje spracovávajú na priame marketingové účely, máte právo kedykoľvek namietať spracovávanie osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby na takýto marketing, vrátane profilovania do rozsahu, ktorý je spojený s takýmto priamym marketingovým účelom. Ak namietate spracovanie na priame marketingové účely, Lundbeck už tieto osobné údaje nesmie viac spracovávať na takéto účely.

 

Spracovávanie na základe súhlasu

V prípade, že sa vaše osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Prosím, vezmite na vedomie, že to nebráni spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Lundbeck za obdobie pred odvolaním vášho súhlasu.

 

 Podanie sťažnosti

Ak vaša sťažnosť nie je vybavená spoločnosťou Lundbeck k vašej spokojnosti, môžete v prípade podania sťažnosti v Slovenskej republike, kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Telefónne číslo: +421/2/3231 3220

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk

6. Kontaktné údaje spoločnosti Lundbeck a zodpovednej osoby za ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania osobných údajov spoločnosťou Lundbeck, kontaktujte prosím zodpovednú osobu Lundbecku za ochranu údajov

 

H. Lundbeck A/S

Attn: Data Protection Officer

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko/Denmark

 

E-mailová
adresa: dataprivacy@lundbeck.com

Telefónne číslo:  + 45 3630 1311 (žiadajte nášho Data Protection Officer).

 

Ak budete kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti Lundbeck za ochranu údajov, H. Lundbeck A/S bude spracovávať osobné údaje, ktoré nám poskytnete vo svojej požiadavke za účelom spracovania a odpovedania na vašu požiadavku. 

Prečítajte si prosím naše oznámenie o ochrane súkromia, ktoré sa týka takéhoto spracovávania tu.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Udržateľnosť

Spoločnosť Lundbeck vo svojej silnej stratégii ostáva zameraná na udržateľnosť.

O nás

Globálna farmaceutická spoločnosť zameraná na ochorenia mozgu.

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.