Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Udržateľnosť

Naša stratégia udržateľnosti

Našou stratégiou udržateľnosti znižujeme obchodné riziko a negatívne dopady, a tam kde je to možné, sa venujeme spoločenským výzvam. Zaviazali sme sa k princípom iniciatívy OSN nazvanej Global Compact a prispievame k šiestim zo 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN (UN Sustainable Development Goals).

Iniciatíva OSN Global Compact

Spoločnosť Lundbeck sa v roku 2009 stala signatárom iniciatívy OSN Global Compact. Pokračujeme v propagovaní iniciatív, ktoré demonštrujú náš záväzok voči 10 princípom týkajúcich sa ľudských a pracovných práv, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii.

 

Výkonný manažment vyhodnocuje obchodné riziká a možnosti spoločnosti Lundbeck a stanovuje naše udržateľné ciele tak, ako sme ich uviedli v našej výročnej správe.

 

Publikujeme správu o pokroku (Communication on Progress) v rámci iniciatívy Global Compact, kde podrobne popisujeme ako udržateľnosť realizujeme a aké máme ciele v tejto oblasti. Viac ako jedno desaťročie sme informovali o našich snahách po udržateľnosti, výzvach a prínosoch pre naše podnikanie, zainteresované subjekty a pre spoločnosti, v ktorých pôsobíme.

SDGs that Lundbeck supports

Ciele udržateľného rozvoja

V roku 2020 sme určili kľúčové aspekty našej stratégie udržateľnosti v rámci agendy OSN Ciele udržateľného rozvoja (SDGs). Zistili sme, že máme významný vplyv na šesť zo 17 cieľov:

 

  • Cieľ 3: Kvalita zdravia a života
  • Cieľ 5: Rodová rovnosť
  • Cieľ 8: Dôstojná práca a ekonomický rast
  • Cieľ 12: Zodpovedná spotreba a výroba
  • Cieľ 13: Aktivity na ochranu klímy
  • Cieľ 16: Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

Kľúčovým príkladom je Cieľ 3, ktorý je úzko prepojený s účelom nášho podnikania a odhodlaním obnovovať zdravie mozgu a Cieľ 13, ktorý motivuje naše snahy pripraviť sa na budúcnosť s nulovými emisiami.

 

Využijeme svoj vplyv a budeme propagovať Ciele 5, 8, 12 a 16. Vyhľadávame partnerstvá v našich aktivitách zameraných na udržateľnosť, aby sme umožnili zmenu a maximalizovali dosah (Cieľ 17).

Správa o udržateľnom rozvoji

Prečítajte si viac o našich aktivitách zameraných na udržateľnosť v ďalších odsekoch a v našej najnovšej správe o pokroku (Communication on Progress) v rámci iniciatívy OSN Global Compact.

Nasledujúce stránky o udržateľnosti predstavujú kľúčové oblasti alebo pracovné prúdy, ktoré sú súčasťou našej celkovej stratégie udržateľnosti. Tieto oblasti sú tiež úzko spojené s našimi príspevkami k SDG.

Transparentné interakcie

Ako sme zaviazaní k transparentnosti v prevodoch hodnôt a interakciách.

Zodpovedné podnikanie

Usmerňujeme svoj podnikateľský cieľ podľa viacerých pilierov a Kódexu správania.

Prístup k zdraviu mozgu

Chceme zlepšovať prístup ku zdraviu mozgu v súlade s WHO.