Schizofrénia

Schizofrénia je psychická porucha, často dlhotrvajúca, ktorá spôsobuje postihnutému človeku významné zmeny vo vnímaní reality.

Prehľad o schizofrénii

Schizofrénia je závažné psychické ochorenie, často mylne posudzované, ktoré sa v spoločnosti spája s výraznou „stigmou“ spojenou s predsudkami. Ľudia so schizofréniou majú poruchy myslenia, emócií a správania a je pre nich zložité vyhodnotiť realitu. Môže to mať veľký vplyv na ich život a život ich rodiny.
Schizofrénia je spôsobená poruchou chemických látok v mozgu zodpovedných za prenos signálov sprostredkujúcich vnímanie (videnie, počutie, myslenie). Táto porucha má za následok, že človek so schizofréniou vníma aj veci, ktoré nie sú skutočné. Faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku schizofrénie, zatiaľ nie sú plne objasnené.

Symptómy

Pre schizofréniu sú typické epizódy psychózy (straty kontaktu s realitou), striedajúce sa s obdobiami otupených emócií.
Príznaky, ktoré sa objavujú počas epizód psychózy sú známe ako „pozitívne príznaky“. Sem patria poruchy myslenia, bludy (nepravdivé presvedčenia, často s paranoidným obsahom) a halucinácie – najmä počutie hlasov. Tieto príznaky sú často sprevádzané úzkosťou, depresiou, ale aj prehnanou aktivitou (napr. neustále pohybovanie sa a podráždenosť).
Epizódy stiahnutia sa sú zase známe ako „negatívne príznaky“. Tieto zahŕňajú utlmené emócie, zníženú plynulosť reči, neschopnosť plánovať, neschopnosť začať a zotrvať v aktivite a znížené pocity pôžitku a záujmu. Negatívne symptómy sú obyčajne zodpovedné za problémy v spoločenskom styku a v každodennom živote.

Štatistiky

Schizofrénia postihuje ľudí bez ohľadu na rasu, kultúrnu úroveň a spoločenský pôvod. Obyčajne začína v období mladej dospelosti (od 20 rokov veku)1, ale môže sa vyvinúť v akomkoľvek veku, počnúc neskorou adolescenciou. Schizofrénia postihuje mužov aj ženy. U mužov sa objavuje trochu skôr.2 Riziko vzniku schizofrénie je počas života človeka približne 1%.1
Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie trpelo schizofréniou v roku 2004 viac ako 26 miliónov ľudí. Schizofrénia sa tým stala jednou z dvadsiatich najčastejších príčin zdravotného postihnutia na svete.3 V tom istom roku spôsobilo toto ochorenie 30 000 úmrtí.3 

Najčastejšou príčinou úmrtia ľudí so schizofréniou sú kardiovaskulárne ochorenia (KVO)4. Spolu s pľúcnymi ochoreniami sú zodpovedné za 60% predčasných úmrtí schizofrenických pacientov. Pacienti so schizofréniou majú dvakrát väčšiu pravdepodobnosť úmrtia na KVO v porovnaní s bežnou populáciou5. Zvýšená mortalita spôsobená KVO u pacientov so schizofréniou sa spája so zvýšenou prevalenciou známych rizikových faktorov, ako sú obezita, hypertenzia, dislipidémia a fajčenie6. Navyše, pacienti so schizofréniou menej často navštevujú lekára a štúdie dokazujú nedostatočnú liečbu rizikových faktorov KVO. 

Schizofrénia patrí aj medzi finančne najnákladnejšie ochorenia na svete. Spolu s inými psychotickými ochoreniami sa vo Veľkej Británii podieľa na 1,5% z celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť, v Holandsku a Francúzsku sú to 2% a v USA 2,5%.7,8


Diagnostika a starostlivosť

Napriek intenzívnemu výskumu, liek proti schizofrénii zatiaľ nebol objavený. Je však možné liečiť a podstatne obmedziť príznaky a rozoznať „rizikové faktory“ alebo „varovné signály“ blížiaceho sa prepuknutia novej epizódy.
Schizofrénia vyžaduje dlhodobú liečbu. Obyčajne pozostáva z kombinácie užívania liekov a psychosociálnej terapie, s obdobiami hospitalizácie, ktoré sú často nevyhnutné na poskytnutie starostlivosti a sledovanie počas psychotických epizód.
Napriek závažnosti tohto ochorenia, niektorí ľudia môžu prekonať iba jednu schizofrenickú epizódu a môžu sa po liečbe a rehabilitácii vrátiť k mnohým zo svojich bežných každodenných činností. Bohužiaľ, u iných sa môžu rozvinúť dlhodobé, rušivé symptómy, ktoré obmedzujú ich schopnosť študovať, pracovať alebo zapájať sa do spoločenského života.
Je veľmi dôležité, aby ľudia so schizofréniou dostali odbornú radu a zdravotnú starostlivosť.

Použitá literatúra

  1. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2005.
  2. www.schizophrenia.com/szfacts.htm. Accessed 22/09/11.
  3. World Health Organisation. The global burden of disease. 2004 update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 06/09/11.
  4. Hennekens et al., 2005; Osby , 2000; Brown, 1997
  5. Osby, 2000; Tiihonen et al., 2009; Parks et al., 2006
  6. De Hert et al., 2009
  7. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399–409.
  8. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; 116 (435): 33–40.

Dôležité upozornenie

Táto stránka nenahrádza informácie, ktoré Vám môže poskytnúť lekár. Ak máte otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu, poraďte sa s Vašim lekárom.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk