Cipralex®

Účinnou zložkou lieku Cipralex® je escitalopram.

Jeho úlohou je optimalizovať množstvo sérotonínu v mozgu, aby bunky nervového systému mohli spolu správne komunikovať. Týmto spôsobom postupne znižuje príznaky depresie a úzkosti.

V odbornej terminológii Cipralex® je selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu s alosterickým účinkom.

Na čo sa používa Cipralex®

Cipralex® je na Slovensku registrovaný a používa sa v nasledovných piatich indikáciách:

  • liečba depresívnych epizód
  • liečba panickej poruchy s agorafóbiou (t.j. strachu z otvoreného priestoru) alebo bez agorafóbie
  • liečba sociálnej fóbie
  • liečba generalizovanej úzkostnej poruchy
  • liečba obsedantne-kompulzívnej poruchy.
Dôležité upozornenie

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com, ale aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: (00421) 2 507 01 206, fax: (00421) 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk