Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Vastuullinen liiketoiminta

Toimimme vastuullisesti ja rehellisesti kaikessa mitä teemme

Pyrimme liiketoimintamme tarkoitukseen sovellettavan lainsäädännön, menettelytapaohjeemme (Code of Conduct) periaatteiden ja vastuullisuusstrategiamme tavoitteiden ohjaamana. Vastuuntuntoamme tukee viisi ydinajatusta: potilaslähtöinen, rohkea, kunnianhimoinen,  intohimoinen ja vastuullinen. 

Menettelytapaohjeemme (Code of Conduct)

Lundbeckin eettiset standardit määrittelee johtoryhmä omistautuneen Compliance komitean tuella, jossa on edustettuna liiketoiminnan ydintoiminnot. Komitea arvioi vuosittain eettistä suorituskykyämme ja käynnistää tarvittavia parannustoimenpiteitä. Meidän johtava Compliance Officer antaa säännöllisesti päivityksiä eettisistä asioista ja komplianssiasioista hallituksen auditointikomitealle.

 

Menettelytapaohjeemme on etiikkamme ja komplianssikulttuurimme selkäranka. Se ilmaisee meidän sitoumuksemme ja odotuksemme työntekijöille lääketeollisuuden kriittisillä alueilla. Kaikki työntekijät ja kolmannet osapuolet, jotka työskentelevät Lundbeckin puolesta, ovat velvollisia noudattamaan menettelytapaohjeita ja sitä tiukempia paikallisia säännöksiä. Lue lisää vaatimuksistamme kolmansille osapuolille (eng): Third Party Code of Conduct Obligations.

 

Menettelytapaohjeemme huomioi sisäiset ja ulkoiset vaatimukset, mukaan lukien ´International Federation of Pharmaceutical Manufactures and Associations (IFPMA)´ menettelytapaohjeet 2019 edistäen säännöstelyä lääkeyritysten yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

 

Osoitamme tällaisia muutoksia operatiivisissa toiminnoissamme kannustaaksemme hyvään toimintatapaan. Tietyt liiketoiminnan alueet toimivat laatujärjestelmämme alla hallitakseen riskejä, ajaakseen jatkuvia parannuksia ja täyttääkseen lainsäädännön vaatimukset.

 

MENETTELYTAPAOHJEET

Menettelytapaohjeemme on etiikkamme ja komplianssikulttuurimme
 selkäranka.

KOMPLIANSSIOHJELMA  

Komplianssiohjelma on suunniteltu tukemaan Lundbeckin 5 300 työntekijää yli 50 maassa toimimaan vastuullisesti. Ohjelma perustuu luottamukseen, jota meillä on työntekijöitämme kohtaan, ja se pohjautuu Lundbeckin ytimeen: “Vastuullisuus - toimimme kunnioituksella ja rehellisyydellä kaikessa, mitä teemme”. Komplianssiohjelma käynnistää toimenpiteitä parannusympyrässä, joka perustuu johdon katselmukseen ulkoisista suuntauksista, tulevista säännöksistä ja Lundbeckin auditoinneista. Katselmuksen perusteella määritellään tulevan vuoden tärkeimmät riskit ja painopisteet.

 

Lundbeckin ylimmän johdon odotetaan toimivan näiden painopisteiden mukaisesti ja tekemään eettisiä päätöksiä. Tämä tapahtuu yhteistyössä 17 alueellisen Compliance Officer:in kanssa, jotka toimivat Lundbeckin maailmanlaajuisessa komplianssiorganisaatiossa, jota johtaa Lundbeckin Chief Compliance Officer. Kannustamme kaikkia käymään jatkuvaa keskustelua komplianssista ja eettisistä kysymyksistä kollegoidensa ja esimiestensä kanssa.

 

Lisäksi panostamme vuosittain koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen, jotta voimme muuttaa menettelytapaohjeidemme periaatteet eettisiksi toimiksi. Olemme valmiina antamaan neuvoja, ja kuka tahansa voi raportoida vakavista komplianssin huolenaiheista täysin luottamuksellisesti Lundbeckin Compliance Hotlineen.

Compliance Hotline

Compliance Hotline mahdollistaa laillisten tai muiden vakavien huolenaiheiden raportoinnin, joita ei muuten voida asianmukaisesti
käsitellä.

Markkinoinnin valvonta

Lääkevalmisteiden markkinointi on tiukasti säänneltyä ja paikallisten viranomaisten valvomaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavia sääntöjä. Tämä tarkoittaa prosessien jatkuvaa ylläpitoa sekä jatkuvaa kouluttautumista varmistaaksemme markkinointitoimenpiteidemme asianmukaisen arvioinnin ja hyväksynnän.

 

Lundbeckin markkinoinnin ja mainonnan arviointikomitea arvioi ja hyväksyy markkinointiviestinnän materiaaleja, jotka on tuotettu pääkonttorissamme. Paikallisen tytäryhtiömme vastuulla on varmistaa, että käytettävät markkinointimateriaalit arvioidaan ja hyväksytään paikallisen lainsäädännön, sääntöjen ja lääketeollisuuden ohjeistusten mukaisesti ennen kuin materiaaleja käytetään paikallisilla markkinoilla.

Verotuskäytäntö

Lundbeck on omistautunut väsymättä aivoterveyden palauttamiseen, jotta jokainen ihminen voi olla paras versio itsestään. Tavoittelemme tätä tavoitetta viiden ydinajatuksemme avulla, jotka sisältävät myös vastuullisuuden. Tämä tarkoittaa toimimista kunnioittavasti ja rehellisesti kaikessa mitä teemme, mukaan lukien paikallisen lainsäädännön, säännösten, ohjeiden ja teollisuuden standardien huomioimisen. Lundbeckin oma vero-ohjeistus määrittää periaatteet, joiden avulla hoidamme veroasioita asianmukaisesti ja vastuullisesti.

Monimuotoisuuden ja osallistamisen käytäntö

Olemme monimuotoinen yritys, joka on päättänyt rakentaa osallistavan korkean suorituskyvyn kulttuurin, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus rikastuttaa ammattitaitoaan ja uraansa ilman syrjintää. Uskomme, että tämä on paras tapa varmistaa luovuus, innovaatiot, kehitys ja keskinäinen rikastuminen. Työntekijöidemme ideoiden monimuotoisuutta, näkemyksiä ja kokemuksia arvostetaan ja ne ovat välttämätön osa
kilpailuetuamme. Olemme ottaneet käyttöön konsernin käytännöt perustana keskusteluille
monimuotoisuudesta ja osallisuudesta työntekijöiden ja johdon keskuudessa yli 50 maassa, joissa toimimme.

Vastuullisuusraportti

Lue lisää lisää terveys- ja turvallisuusaloitteistamme sekä suorituskyvystämme viimeisimmästä vastuullisuusraportistamme (eng.).

DATAETIIKKA

Lundbeckin dataetiikan politiikka hahmottelee periaatteet, joihin sitoudumme digitaalisten teknologioiden suunnittelussa ja datan käytössä. Se koskee henkilötietojen käsittelyä potilailta, yhteistyökumppaneilta ja työntekijöiltämme sekä ei-henkilökohtaista dataa, kuten tuotanto- ja markkinatietoa. 

 

Dataetiikan politiikka ohjaa eettisiä ja vastuullisia päätöksiämme datan käytöstä siten, että se hyödyttää yksilöitä ja yhteiskuntaa mahdollisimman paljon ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Lundbeck on sitoutunut suojaamaan potilaiden, tutkimus- ja liiketoimintakumppaneiden ja työntekijöidemme oikeuksia sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain:·        

  • kun meillä on siihen erityinen tarve ja oikeusperuste
  • läpinäkyvästi ja turvallisesti suojaten yksilön yksityisyyttä

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista ja ryhdymme nopeasti toimeen
käsitelläksemme henkilötietoihin liittyvät pyynnöt ja valitukset.

IHMISOIKEUDET

Lundbeckin sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuu Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (UNDHR), Kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kansainväliseen yleissopimukseen (ICCPR) ja sen toiseen valinnaiseen pöytäkirjaan, Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien kansainväliseen yleissopimukseen (ICESCR), sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) määrittelemiin keskeisiin ihmisoikeuskäsikirjoihin, ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiin yleissopimuksiin.

More from lundbeck

Transparent Interactions

How we commit to transparency in the transfer and interactions of value.

Suppliers and Third Parties

How we engage suppliers and third parties when providing treatments to patients

Donations & Grants

We may provide donations and grants to eligible and appropriate purposes