Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Tietosuojailmoitus - Asiakasrekisteri

Lundbeckin tietosuojailmoitus

15.5.2024  

Tietosuojailmoitus terveydenhuollon ammattilaisille ja Lundbeckin asiakkaille

 

Keräämme henkilötietojasi asiakassuhteisiimme liittyvien toimintojen yhteydessä.

 

Oy H. Lundbeck Ab ja H. Lundbeck A/S (yhdessä käytetään nimitystä “Lundbeck” tai “me”) kerää, käsittelee, käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi kuten tässä tietosuojailmoituksessa tarkemmin kuvataan. Lundbeck on näiden tietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjä. Lundbeckin CRM-tietokanta sisältää henkilötietoja Sinusta, joka toimit terveydenhuollon ja sairaanhoidon alalla taikka osallistut tai vaikutat terveyteen liittyviin taloudellisiin ratkaisuihin poliittisen- tai muun päätöksenteon, median taikka potilaiden tai muiden etujärjestöjen kautta. Käsittelemme henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (“GDPR”) mukaisesti. 

Suoritammeko automaattista päätöksentekoa, mukaan lukien profilointi?

Henkilötietoja käytetään automaattiseen päätöksentekoon, mukaan lukien profilointiin. Käytämme henkilötietojasi ennustaaksemme automaation avulla meihin kohdistuvia odotuksiasi, jotta voimme parantaa kokemustasi tuotteistamme ja palveluistamme esim. kohdennetuilla sähköpostiviesteillä tai internetsivustojen sisällöillä.

 

Mistä henkilötietonne on saatu?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi seuraavista lähteistä:

·       suoraan sinulta tai työnantajaltasi

·       julkisista, saatavilla olevista julkaisuista, internetsivustoilta tai sosiaalisesta mediasta

·       käyttämistäsi Lundbeckin sähköisistä palveluista ja viestinnästä, kuten internetsivustot, sovellukset ja sähköpostit

·       kaupallisilta toimijoilta, jotka ovat saaneet suostumuksen henkilötietojesi käsittelylle

·      ostamme CRM-tietokannan perustiedot Sinusta palveluntarjoajaltamme IQVIA Technology Solutions Finland Oy:ltä, joka kerää ja ylläpitää tietoja alan yritysten käyttöön. Lisätietoja IQVIA:n tietokannasta löydät osoitteessa onekey.iqvia.com. 

Luovutammeko henkilötietojasi kolmansille osapuolille?  

Voimme luovuttaa henkilötietojasi tarvittavin oleellisin osin kolmansille osapuolille, jotka toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä, mukaan lukien muut Lundbeckin yhtiöt, yhteistyökumppanit, tapahtumajärjestäjät, matkatoimistot, hotellit tai viranomaiset (esim. tarkastuksen yhteydessä).

 

Oikeusperuste tietojesi luovuttamiselle on:

·       GDPR artikla 6 (1) (f). Lundbeckin oikeutettu etu henkilötietojesi luovuttamiselle

o  on vaihtaa yleisiä henkilötietojasi tuotteidemme ja palvelujemme markkinoinnin mahdollistamiseksi yhteistyökumppaneidemme kanssa.

o  on vaihtaa yleisiä henkilötietojasi kokouksiin ja tapahtumiin osallistumisen sekä tuotteiden markkina-analyysien yhteydessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

o  on varata Sinulle matkoja, ruokailuja ja hotellimajoituksia kongressiin ilmoittautumisen sekä kokouksiin ja tapahtumiin osallistumisen yhteydessä.

o  on vaihtaa yleisiä henkilötietojasi muiden Lundbeckin yhtiöiden kanssa, jotka ovat mukana järjestämässä palvelua tai viestintää, esim. kongressi ulkomailla, joka on toisen Lundbeckin yhtiön järjestämä.

·       GDPR artikla 6 (1) (a) tai GDPR artikla 9 (2) (a) mukainen nimenomainen suostumuksesi.   

·       nimenomainen suostumuksenne terveystietojen (allergiat) välittämiselle osana lentojen ja aterioiden varausta sekä tapaamisia.

·       lakisääteinen velvollisuus toimittaa tietoja pyydettäessä toimivaltaisille viranomaisille.

Siirrämmekö henkilötietojasi tietojenkäsittelijöille?

Voimme siirtää henkilötietojasi palveluntarjoajalle, joka käsittelee henkilötietoja puolestamme ohjeistuksemme mukaan. Henkilötietoja voidaan siirtää voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ja siten, että luovutuksista on laadittu sopimus varmistamaan, ettei henkilötietoja käsitellä muuhun kuin tarkoin määriteltyyn tarkoitukseen sekä noudattaen riittäviä varotoimia.

 

Lundbeck ei luovuta tietojasi muiden yritysten käyttöön, muuten kun siltä osin, kun informaation tai palvelun toimittamisen takia on välttämätöntä.
Tällaisia luovutuksia ovat esimerkiksi

1)    nimi ja osoitetiedot postituksia varten postitusta käytännössä hoitavalle taholle

2)    nimi ja yhteystiedot mahdollisia matka- ja/tai majoitusjärjestelyitä varten tapahtumajärjestäjille

3)    nimi ja erityisruokavalio ruokatarjoilua varten tapahtumajärjestäjille.


Edellä mainittujen tietojen luovutusten osalta tietojen käsittelijät ovat oikeutettuja säilyttämään välttämättömät tiedot ainoastaan sen ajan, kun palvelun/tiedon toimittamisen osalta on tarpeellista.

Siirrämmekö henkilötietojasi Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (EEA)?

Henkilötietojasi voidaan siirtää EU-/EEA-alueen ulkopuolelle maahan, jossa ei tarjota riittävää suojaa. Lundbeck varmistaa, että tällaiset siirrot tehdään sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Tällaisia siirtoja voidaan tehdä ainoastaan, kun pystymme varmistumaan riittävästä tietosuojan tasosta esim. seuraavin tavoin:

·       Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa katsotaan olevan riittävä tietosuojan taso1

·       käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita2

·       olet antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojesi siirtämiseksi.

Jos henkilötietojasi siirretään Lundbeck-konsernin sisällä, siirtoihin sovelletaan Lundbeck-konsernin sisäistä tietosuojasopimusta tai sisäisesti sitovia sääntöjä, kun hyväksytty ja otettu käyttöön. Lisätietoa tästä voi saada ottamalla yhteyttä paikalliseen Lundbeckin yhtiöön tai Lundbeckin tietosuojavastaavaan dataprivacy@lundbeck.com.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä olevien tarkoitusten toteuttamiseksi tai lain vaatimusten täyttämiseksi. Lundbeck käsittelee henkilötietoja niin kauan, kun toimitte terveydenhuollon ja/tai sairaanhoidon tai biotieteiden alalla Suomessa. Käsittely päättyy, jos ja kun Lundbeck saa tiedon esimerkiksi terveydenhuoltoalalla toiminnan lopettamisesta tai muuttamisesta ulkomaille.

 

Lundbeck päivittää omaa tietokantaa jatkuvasti. IQVIA:n päivitysten osalta IQVIA ottaa Lundbeckin puolesta säännöllisesti yhteyttä kaikkiin rekisterissään oleviin henkilöihin tarjotakseen informaatiota henkilötietojen käsittelystä. Tämän lisäksi IQVIA myös tiedottaa säännöllisesti rekisterissään olevia, kenelle rekisterissä olevien tietoja jaetaan.

Kysymyksiä informoinnista ja oikeutesi

Et välttämättä saa erillisiä ilmoituksia henkilötietojesi edelleenkäsittelystä tai muusta mainitusta toiminnasta, jota Lundbeck suorittaa. Sinulla on oikeus pyytää maksutta kirjallisesti tietoa henkilötietojesi käsittelystä.

 

Lundbeck on tehnyt tarvittavat ja asianmukaiset toimet suojatakseen henkilötietojasi ja varmistaakseen oikeutesi rekisteröitynä. Sinulla on tiettyjä alla kuvattuja oikeuksia. Huomioithan, että oikeuteesi käyttää näitä oikeuksia voi liittyä rajoituksia.

 

·       Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi, joita Lundbeck käsittelee.

·      Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus virheellisten henkilötietojesi oikaisemiseen, mukaan lukien puutteellisten henkilötietojen täydentäminen.

·      Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

­  Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen.

·      Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

­  Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä Lundbeckilla.

·      Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

­Kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automaation avulla, Sinulla on oikeus saada henkilötietosi
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa. Sinulla on oikeus siirtää nämä henkilötiedot kolmannelle osapuolelle Lundbeckin estämättä, jos se on teknisesti mahdollista.

·      Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi­  

Yleisesti ottaen Sinulla on oikeus olla olematta yksinomaan automaattisen päätöksenteon kohteena, mukaan lukien profilointi, joka tuottaa oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa Sinuun merkittävästi. Tämä ei päde, jos muun muassa automaattinen päätöksenteko ja profilointi ovat välttämätöntä Sinun ja Lundbeckin välisen sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen. 

·      Vastustamisoikeus

­  
Tietyissä tilanteissa Sinulla on milloin vain oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle on oikeutettu etu [GDPR artikla 6 (1) (f)], mukaan lukien tähän säännökseen perustuva profilointi.

­  
Kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien profilointi siinä määrin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Kun kiellät tietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, tietojasi ei saa enää käsitellä sellaisiin tarkoituksiin.

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi, milloin vain. Huomioithan, että tämä ei vaikuta henkilötietojesi käsittelyyn Lundbeckilla ennen suostumuksesi peruuttamista.

 

Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksistasi tai Sinulla on siihen liittyviä kysymyksiä, olettehan yhteydessä Lundbeckin tietosuojavastaavaan alla olevien yhteystietojen avulla.

 

Sinulla on myös oikeus kannella toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle kuten Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

 

Lundbeckin ja Lundbeckin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jos Sinulla on kysyttävää henkilötietojesi suojaamisesta tai jos haluat käyttää laillisia oikeuksiasi, olethan yhteydessä Lundbeckiin tai Lundbeckin tietosuojavastaavaan käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

 

Oy H. Lundbeck Ab

Junakatu 9, Logomo Byrå

20100 Turku

Y-tunnus 0111018-0

Sähköposti: suomi@lundbeck.com

 

Lundbeckin tietosuojavastaava (Data Protection Officer):

Sähköposti: Dataprivacy@Lundbeck.com

 

Jos otat yhteyttä meihin edellä mainitun sähköpostiosoitteen kautta, Oy H. Lundbeck Ab ja muut Lundbeckin yhtiöt käsittelevät meille antamiasi henkilötietoja vastataksemme kyselyysi.  Luethan tätä käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen täältä: Privacy Notification - contacting Lundbeck's DPO.pdf