Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Tietosuojailmoitus - Tilaisuudet

Tietosuojailmoitus 

Tietosuojailmoitus henkilöille, jotka osallistuvat Lundbeckin järjestämään tai tukemaan tilaisuuteen.

Oy H. Lundbeck Ab (“Lundbeck” tai “me”) on rekisterinpitäjä tapahtumaan ilmoittautumisen ja osallistumisen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen osalta, kuten tässä tietosuojailmoituksessa tarkemmin kuvataan.

 

Lundbeck käsittelee henkilötietojanne sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (“GDPR”) mukaisesti.


MITÄ HENKILÖTIETORYHMIÄ KÄSITTELEMME JA MIHIN TARKOITUKSIIN?
Voimme kerätä ja käsitellä Teistä seuraavia tapahtuman järjestämiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja:
• etu- ja sukunimi
• osoite
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• ammatillinen asema
• lääkäreiden ja hammaslääkäreiden yksilöintitunnus (SV-numero)
• toimipaikka
• kuvia ja videokuvaa tilaisuudesta, joissa myös sinä saatat olla mukana.

 

Lisäksi rekisteröidyn itsensä antamat tiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja:
• ruokavaliorajoitteet
• matkajärjestelyt
• haluamanne yhteydenottotapa
• tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja kommentit.

 

Käsittelemme henkilötietojanne mm. seuraaviin tarkoituksiin:
• ilmoittautumisenne käsittely ja tapahtuman järjestäminen
• tapahtumiin liittyvien tilausten, yhteydenottojen ja asioinnin mahdollistaminen
• osallistumistodistusten laatiminen ja lähetys
• palautteiden, kysymysten ja kommenttien kerääminen ja käsittely
• tapahtuman ilmapiirin ja luonteen dokumentointi Lundbeckin sisäiseen käyttöön valokuvien avulla
• helpottaa laaja-alaista kommunikointia, yhteistyötä ja tiedon jakamista videotallenteiden ja verkon yli tapahtuvien livelähetysten avulla
• lisäksi erillisen suostumuksen perusteella markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

 

MIKÄ ON OIKEUSPERUSTEEMME HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE?
Oikeusperusteemme yllä mainittujen henkilötietojenne keräämiselle ja käsittelylle on:
• GDPR artikla 6 (1) (f). Lundbeckilla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietojanne osana tapahtumaan ilmoittautumistanne, tilausten, yhteydenottojen, asioinnin ja tapahtuman järjestämistä sekä dokumentointia varten.
• Soveltuvin osin antamanne suostumuksen perusteella markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

 

LUOVUTAMMEKO TAI SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?
Ilmoittautumissivustolla antamianne tietoja voidaan tarvittavin oleellisin osin luovuttaa tapahtuman sidosryhmille, jotka toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä.
Oikeusperuste tietojenne luovuttamiselle on:
• GDPR artikla 6 (1) (f). Lundbeckin oikeutettu etu henkilötietojenne luovuttamiselle on varmistaa, että osallistumisenne tapahtumaan käsitellään ja järjestetään.

 

SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJANNE TIETOJENKÄSITTELIJÖILLE?
Voimme siirtää henkilötietojanne palveluntarjoajalle, joka käsittelee henkilötietojanne puolestamme ohjeistuksemme mukaan. Henkilötietoja voidaan siirtää voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ja siten, että luovutuksista on laadittu sopimus varmistamaan, ettei henkilötietoja käsitellä muuhun kuin tarkoin määriteltyyn tarkoitukseen sekä noudattaen riittäviä varotoimia.

 

SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJANNE EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE?
Henkilötietojanne voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle maahan, jossa ei tarjota riittävää suojaa. Lundbeck varmistaa, että tällaiset siirrot tehdään sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Tällaisia siirtoja voidaan tehdä ainoastaan, kun pystymme varmistumaan riittävästä tietosuojan tasosta esim. seuraavin tavoin:
• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa katsotaan olevan riittävä tietosuojan taso
• käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita
• olette antaneet nimenomaisen suostumuksenne henkilötietojenne siirtämiseksi.


Jos henkilötietojanne siirretään Lundbeck-konsernin sisällä, siirtoihin sovelletaan Lundbeck-konsernin sisäistä tietosuojasopimusta tai sisäisesti sitovia sääntöjä, kun hyväksytty ja otettu käyttöön. Lisätietoa tästä voi saada ottamalla yhteyttä paikalliseen Lundbeckin yhtiöön tai Lundbeckin tietosuojavastaavaan dataprivacy@Lundbeck.com.

 

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJANNE?
Henkilötietojanne säilytetään niin kauan kuin on tarpeen ilmoittautumisenne ja siihen liittyvän tapahtuman sekä sen jälkihoidon mahdollistamiseksi tai koulutusmateriaalien edelleen jakamiseksi. Joitakin tietoja voimme säilyttää pidempään mm. suostumuksellanne tapahtuvan markkinoinnin tai asiakkuuden hoidon sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme vuoksi. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on päättynyt.

 

HENKILÖTIETOJEN VAPAAEHTOINEN TOIMITTAMINEN
Mikäli ette toimita pyydettyjä henkilötietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen ja järjestämiseen, emme valitettavasti voi ottaa vastaan ilmoittautumistanne, emmekä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan sopimukseen.

 

HENKILÖTIETOJEN TURVAAMINEN
Vakuutamme ryhtyvämme tarpeellisiin turvatoimiin suojataksemme henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, väärinkäytöltä ym. Tiedot säilytetään teknisesti turvattuna. Lisäksi käytössämme on sisäisiä turvatoimia, joilla varmistetaan, että ainoastaan rajattu määrä ja tietoja tarvitseva henkilöstö käsittelee henkilötietoja.

 

OIKEUTENNE
Lundbeck on tehnyt tarvittavat ja asianmukaiset toimet suojatakseen henkilötietojanne ja varmistaakseen oikeutenne rekisteröitynä.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan Teillä on tiettyjä alla kuvattuja oikeuksia. Huomioittehan, että oikeuteenne käyttää näitä oikeuksia voi liittyä rajoituksia.

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Vastustamisoikeus
• Tietyissä tilanteissa Teillä on milloin vain oikeus vastustaa henkilötietojenne käsittelyä, kun oikeusperuste henkilötietojenne käsittelylle on oikeutettu etu [GDPR artikla 6 (1) (f)], mukaan lukien tähän säännökseen perustuva profilointi.
• Kun henkilötietojanne käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, Teillä on oikeus vastustaa henkilötietojenne käsittelyä tällaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien profilointi siinä määrin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Kun kiellätte tietojenne käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, tietojanne ei saa enää käsitellä sellaisiin tarkoituksiin.

 

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jos haluatte käyttää jotakin yllä olevista oikeuksistanne tai Teillä on siihen liittyviä kysymyksiä, olettehan yhteydessä Lundbeckin tietosuojavastaavaan alla olevien yhteystietojen avulla.

 

Teillä on myös oikeus kannella toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle kuten Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

 


LUNDBECKIN JA LUNDBECKIN TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Jos Teillä on kysyttävää henkilötietojenne suojaamisesta tai jos haluatte käyttää laillisia oikeuksianne, olettehan yhteydessä Lundbeckiin tai Lundbeckin tietosuojavastaavaan käyttämällä seuraavia yhteystietoja:


Oy H. Lundbeck Ab
Junakatu 9, Logomo Byrå
20100 Turku
Y-tunnus 0111018-0
Sähköposti: suomi@lundbeck.com
Lundbeckin tietosuojavastaava (Data Protection Officer):
Sähköposti: Dataprivacy@Lundbeck.com


Jos otatte yhteyttä meihin edellä mainitun sähköpostiosoitteen kautta, Oy H. Lundbeck Ab ja muut Lundbeckin yhtiöt käsittelevät meille antamianne henkilötietojanne vastataksemme kyselyynne. Luettehan tätä käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen täältä.

 

27.10.2022 / Oy H. Lundbeck Ab