Privaatsusteade isikutele, kes soovivad meditsiiniandmeid

Privaatsusteade Isikutele, Kes Soovivad Meditsiiniandmeid

Isikutele, kes soovivad meditsiiniandmeid Lundbecki toodete kohta

Lundbecki Taani peakontor (H. Lundbeck AS) saab, töötleb, kasutab ja avaldab (vastutava töötlejana) seoses teie meditsiiniandmete päringuga teie isikuandmeid selles privaatsusteates üksikasjalikult kirjeldatud viisil.


See privaatsusteade kehtib ka andmete töötlemise kohta teie kohalikus Lundbecki äriühingus, kui see on kaasatud teie meditsiiniandmete päringu käsitlemisse. Sellisel juhul tegutseb kohalik Lundbecki äriühing iseseisva vastutava töötlejana.


H. Lundbeck ASile ja teie kohalikule Lundbecki äriühingule viitavad edaspidi tekstis ka Lundbeck või meie.


Lundbeck töötleb teie isikuandmeid kohaldatavate õigusaktide, muu hulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse alusel ("GDPR").


Mis liiki isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme?
Kogume ja töötleme teie isikuandmeid, mille esitate meile koos oma meditsiiniandmete päringuga. Töödelda võidakse järgmisi isikuandmete liike: - kontaktandmed (nimi/initsiaalid, aadress, elukohariik, e-posti aadress, telefoninumber);


- teie ametinimetus;
- teie ametikoht;
- teie sugu;
- eelistatud tervitusvorm;
- eelistatud tervitusviis;
- teave tervise ja ravimite kohta;
- muu teave (üksnes juhul, kui see esitatakse meditsiiniandmete päringus vabatahtlikult). Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: i) et vastata teie meditsiiniandmete päringule; ii) et võimaldada toodete kvaliteedi uurimist, kui teie päring on seotud tootekvaliteedi probleemiga; iii) et võimaldada ohutusaruannete nõuetekohast edastamist juhul, kui esitasite päringu Lundbecki tootega seotud kõrvalnähu kohta. See on vajalik, et täita meie ravimite rangeid kvaliteedi- ja ohutusstandardeid ning parandada patsientide ravi ja ohutust.


Kuidas me teie isikuandmeid saame?
Isikuandmeid kogutakse:


- otse teilt teie meditsiiniandmete päringu osana.


Kui kogume isikuandmeid otse teilt, esitate isikuandmed vabatahtlikult. Te ei ole kohustatud esitama Lundbeckile mingeid andmeid.


Millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?
Eelnimetatud isikuandmete kogumise ja töötlemise õiguslikud alused on järgmised (olenevalt asjaoludest):


- juriidiline kohustus asutada teadusüksus, mis vastutab turustatavate ravimitega seotud teabe eest, nagu on kindlaks määratud direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) artiklis 98, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c;

- kohalikud õigusaktid (lisateabe saamiseks võtke ühendust Lundbecki kohaliku äriühinguga).


Kas me avaldame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele?
Et rahuldada kontrollidega seotud taotlusi ning tagada pidevalt Lundbecki toodete kvaliteet ja ohutus, avaldame ja jagame teie isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

- asjakohased kohaliku või piirkondlikud tervishoiuasutused (üle maailma),
- Lundbecki kontserni muud üksused (ainult vajaduse korral).

Kolmandatele isikutele avaldatakse teavet kooskõlas eelnimetatud õiguslike alustega, st direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) artikliga 111 (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c) või kohalike õigusaktidega (kui need on kohaldatavad).


Lundbeck volitatud töötlejana
Olukorras, kus äripartneril (tavaliselt teisel ravimitootjal) on kohustus anda meditsiiniandmeid või käsitleda kõrvalnähtudega seotud taotlusi, jagab Lundbeck teie taotlust ja selles esitatud isikuandmeid otse asjaomase äripartneriga, et ta saaks teie päringut käsitleda. Sellisel juhul jagab Lundbeck teie andmeid asjaomase äripartneri juhiste kohaselt ja asjaomane äripartner võtab teiega otse ühendust, et vastata teie küsimusele või probleemile.


Kas me avaldame teie isikuandmeid volitatud töötlejatele?
Lundbeck avaldab ja edastab teie isikuandmed meie meditsiiniandmete töötlejale, kes töötleb teie isikuandmeid meie nimel ja järgides rangelt meie juhiseid. Andmete volitatud töötleja peab andma piisava tagatise, et töötlemisel rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie kui andmesubjekti õiguste kaitseks.


Kas me edastame teie isikuandmeid vastuvõtjatele, kes asuvad väljaspool ELi/EMP liikmesriike?
Kohaldatavate õigusaktide järgimiseks võime edastada teie isikuandmeid väljaspool ELi/EMPd asuvatele asjakohastele tervishoiuasutustele. Edastamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkt d, sest edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel (rahvatervishoid).


Kui see on teie taotluse käsitlemiseks vajalik, võidakse teie isikuandmeid edastada ka eraisikule väljaspool ELi/EMPd asuvas riigis, mis ei paku samasugusel tasemel kaitset kui EL/EMP. Lundbeck tagab sellisel juhul, et sellise edastamise korral järgitakse kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärust. Andmeid saab edastada ainult juhul, kui suudame tagada piisaval tasemel andmekaitse, hoolitsedes selle eest, et vastuvõtja sõlmib Lundbeckiga ELi lepingu tüüptingimusi sisaldava lepingu. Lepingu tüüptingimused on eri keeltes saadaval siin.


Kui teie isikuandmeid edastatakse teistele Lundbecki kontserni üksustele, tehakse seda Lundbecki kontsernisisese andmekaitselepingu või siduva kontsernisisese eeskirja alusel (kui see on heaks kiidetud ja kehtestatud). Lisateabe saamiseks võtke ühendust Lundbecki kohaliku äriühinguga või Lundbecki kontserni andmekaitseametnikuga (dataprivacy@lundbeck.com).


Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik eelnimetatud eesmärkide täitmiseks, ent mitte kauem kui Lundbecki kõnealuse toote kasutusaeg pluss kümme.


Teie õigused
Kehtivates õigusaktides sätestatud erandid ja piirangud tagavad teile õiguse taotleda oma isikuandmetega tutvumist, nende parandamist, kustutamist ja töötlemise piiramist.


Kui te ei ole rahul sellega, kuidas Lundbeck teie taotlust käsitleb, on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele, nt Taani andmekaitseametile (Datatilsynet) või teie riigi kohalikule järelevalveasutusele. Kõigi ELi asutuste nimekirja leiate siit.


Lundbecki ja Lundbecki kontserni andmekaitseametniku kontaktandmed

Kui teil on oma isikuandmete kaitse kohta küsimusi või soovite kasutada oma õigusi, võtke palun ühendust H. Lundbeck ASi, Lundbecki kohaliku äriühingu või Lundbecki kontserni andmekaitseametnikuga, kasutades järgmisi kontaktandmeid:


H. Lundbeck AS
Ottiliavej 9
2500 Valby
Taani
Telefon: +45 3630 1311
Lundbecki kontserni andmekaitseametnik:
E-post: dataprivacy@lundbeck.com

 

 

*Leedukeelse Privaatsusteate isikutele, kes soovivad meditsiiniandmeid leiate siit.

*Lätikeelse Privaatsusteate isikutele, kes soovivad meditsiiniandmeid leiate siit.