Privaatsusteade Lundbecki klientidele

Privaatsusteade Tervishoiutöötajatele Ja Lundbecki Klientidele

 

Kogume kliendisuhetega seotud tegevuse raames teie isikuandmeid.

 

Lundbeck Eesti AS ja H. Lundbeck A/S (edaspidi koos Lundbeck või meie) kogub, töötleb, kasutab ja avaldab (vastutava töötlejana) teid käsitlevaid isikuandmeid, nagu on kirjeldatud täpsemalt selles privaatsusteates.

 

Lundbeck töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktide, sealhulgas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

 

Mis liiki isikuandmeid, mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me töötleme?


Kogume ja töötleme teie kohta järgmisi isikuandmeid:

 • teie kontaktandmed;    
 • teave teie eelistuste kohta, nt tahvelarvutipõhise materjali näitamisel;
 • meie elektroonilise turunduse / meditsiinilise teabevahetuse lehekülgede kasutamine, näiteks see, kas ja kuidas te avasite sellise lehekülje (nt mis linkidel klõpsasite);
 • teie andmed, mis pärinevad avalikult kättesaadavatest trükistest, veebisaitidelt või sotsiaalmeediast.

Töötleme teie isikuandmeid järgmisel eesmärgil:    

 • et reklaamida oma tooteid ja teenuseid või anda kiiret meditsiiniteavet meie toodete kohta;
 • et parandada pidevalt meie toodete ja teenuste kasutuskogemust;
 • eie profiili koostamiseks, et analüüsida või prognoosida, mida te meilt ootate, ning seeläbi parandada pidevalt meie toodete ja teenuste kasutuskogemust.

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvide kaalumine). Õigustatud huvi meie tooteid ja teenuseid reklaamida. Teie sõnaselge nõusolek, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teie sõnaselge nõusolek, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkt a.

   

Teeme automatiseeritud otsuseid, sealhulgas profiilianalüüsi

 

Teie isikuandmetega seoses tehakse automatiseeritud otsuseid, sealhulgas profiilianalüüsi. Kasutame teie isikuandmeid selleks, et prognoosida automaatselt teie ootusi meie suhtes ning parandada seeläbi pidevalt meie toodete ja teenuste kasutuskogemust, näiteks e-kirjade või meie veebisaitide sisu isikupärastamise abil.

 

Teie õigused

 

Lundbeck on võtnud vajalikke ja asjakohaseid meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid ning tagada teie kui andmesubjekti õiguste kaitse. Pidage meeles, et nende õiguste kasutamiseks võivad kehtida teatud piirangud. Neid piiranguid arvestades on teil järgmised õigused:     

 

 • Õigus andmetega tutvuda. Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mida Lundbeck teie kohta töötleb.
 • Õigus andmeid parandada. Teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist, sh mittetäielike isikuandmete täiendamist.
 • Õigus andmeid kustutada (õigus olla unustatud). ­Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
 • Õigus isikuandmete töötlemist piirata. ­Teil on õigus nõuda Lundbeckilt isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus andmeid üle kanda. ­Kui töötlemise alus on nõusolek või leping ja töötlemine toimub automatiseeritult, siis on teil õigus saada oma isikuandmed struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ning masinloataval kujul. Kui see on tehniliselt võimalik, on teil õigus edastada isikuandmed kolmandale isikule, ilma et Lundbeck seda takistaks.
 • Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs. ­Teil on üldjuhul õigus selleks, et teie kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju. Seda ei kohaldata, kui automatiseeritud  töötluse põhine otsuse tegemine ja profiilianalüüs on vajalik muu hulgas selleks, et sõlmida teie ja Lundbecki vaheline leping või seda täita. 
 • Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, mille õiguslik alus on õigustatud huvi (nagu on sätestatud isikuandmete kaitseüldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis f või Taani Kuningriigi andmekaitseseaduse 6. jaotises), sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi kohta. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta sellisel turunduseesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi kohta sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. Kui esitate vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise kohta, ei tohi Lundbeck isikuandmeid sellisel eesmärgil enam töödelda.

 

Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, võite selle igal ajal tagasi võtta. Pidage meeles, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta seda, kuidas Lundbeck töötleb teie isikuandmeid enne nõusoleku tagasivõtmist.

 

Samuti on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele, näiteks Eesti andmekaitse inspektsioonile ja/või Taani andmekaitseametile.

 

Kui soovite kasutada oma ülaltoodud õigusi või kui teil on küsimusi, siis võtke ühendust Lundbecki kontserni andmekaitseametnikuga, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid. 

 

Kuidas me teie isikuandmeid saame?

 

Kogume ja töötleme teie isikuandmeid järgmistest allikatest:

 

 • otse teilt;
 • avalikult kättesaadavatest trükistest, veebisaitidelt või sotsiaalmeediast;
 • aadressidega kauplejatelt, kes on enne saanud teilt nõusoleku teie andmete töötlemiseks;
 • Lundbecki digiteenuste ja teavituste, näiteks veebisaitide, rakenduste ja e-kirjade kasutamisest ja tarbimisest.

 

Kas me avaldame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele?

 

Jagatavad isikuandmed:

 • Kliendisuheteg haldamisega seotud isikuandmed 

Teie isikuandmete vastuvõtjad:

 • Teised Lundbecki sidusettevõtjad.

Teie isikuandmete jagamise eesmärk:

 • Võime edastada isikuandmeid teistele Lundbecki sidusettevõtjatele, kes tuleb kaasata teile suunatud teenuse või teabevahetuse haldamisse, nt juhul, kui Lundbecki sidusettevõtja korraldab teises riigis kongressi. 

Teie isikuandmete jagamise õiguslik alus:

 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvide kaalumine). Õigustatud huvi meie tooteid ja teenuseid reklaamida. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvide kaalumine). Õigustatud huvi meie tooteid ja teenuseid reklaamida.. Teie sõnaselge nõusolek, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teie sõnaselge nõusolek, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkt a. 

Kas me avaldame teie isikuandmeid volitatud töötlejatele?

 

Edastame teie isikuandmed meie volitatud töötlejatele, kes töötlevad neid meie nimel ja juhiste järgi.

 

Kas me edastame teie isikuandmeid vastuvõtjatele, kes asuvad väljaspool ELi/EMP liikmesriike?

 

Teie andmeid võidakse osaliselt edastada ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, kus võib olla madalam andmekaitsetase kui Euroopa riikides, ja neid seal töödelda. Sellisel juhul tagame teie andmetele piisava kaitsetaseme, näiteks sõlmides vastava andmeimportijaga konkreetse lepingu.

 

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

 

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik, et eeltoodud eesmärgid täita, aga mitte kauem kui kehtib teie nõusolek. 

 

Lundbecki ja Lundbecki kontserni andmekaitseametniku kontaktandmed.

 

Kui teil on oma isikuandmete kaitse kohta küsimusi või soovite kasutada oma seaduslikke õigusi, võtke palun ühendust Lundbecki või Lundbecki kontserni andmekaitseametnikuga, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

 

 

Lundbeck Eesti AS

 

A. Weizenbergi 29, Tallinn 10150, Eesti

 

+372 605 9350

 

estonia@lundbeck.com

 

Lundbecki kontserni andmekaitseametnik:

 

E-post: Dataprivacy@Lundbeck.com

 

Kirjad: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Taani, saaja: andmekaitseametnik (Data Protection Officer)

 

Telefon: +45 3630 1311; paluge, et teid ühendataks andmekaitseametnikuga

 

Kui võtate meiega ühendust ülaltoodud e-posti aadressi kaudu, töötlevad H. Lundbeck A/S ja teised Lundbecki kontserni üksused isikuandmeid, mille meile esitate, et käsitleda teie päringut ja vastata sellele. Palun tutvuge meie privaatsusteatega andmete töötlemise kohta [siin / veebisaidil Lundbeck.com jaotises „Andmekaitse“].