Privaatsusteade Lundbecki klientidele kes osalevad üritusel

Privaatsusteade isikutele, kes osalevad Lundbecki korraldatud või sponsoreeritud üritusel.

 

Lundbeck Eesti Aktsiaselts (“Lundbeck” või “meie”) on andmete registreerimise ja üritusel osalemisega kogutud isikuandmete vastutav töötleja, nagu on käesolevas privaatsusteates üksikasjalikumalt kirjeldatud.

Lundbeck töötleb teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele, sealhulgas Euroopa Liidu (EL) üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR).

 

Milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme ja mis eesmärkidel?

 

Võime seoses ürituse korraldamisega koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:

• ees- ja perekonnanimi

• aadress

• telefoninumber

• e-posti aadress

• ametialane staatus

• ürituse pildid, millel võite ka ise kohal olla

 

Lisaks võivad osaleja enda sisestatud registreerimisteave sisaldada nt. järgmist teavet:

• toitumispiirangud

• reisikorraldus

• soovitud kontaktmeetod

 

Töötleme teie isikuandmeid nt. järgmistel eesmärkidel:

• teie registreerimise töötlemine ja ürituse korraldamine

• sündmustega seotud tellimuste, kontaktide ja tehingute võimaldamine

• osalemistunnistuste koostamine ja saatmine

• tagasiside kogumine ja töötlemine

• ürituse atmosfääri ja olemuse dokumenteerimine Lundbecki sisekasutuseks fotode abil

• nõusolekul seoses turundus-, aruandlus- ja muude kliendihaldustegevustega ning nende võimaldamiseks

 

Mis on meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks?

 

Meie eespool nimetatud teie isikuandmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus on järgmine:

• GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f. Lundbeckil on õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemiseks meie sündmuste registreerimise, tellimise, kontaktide, tehingute ja sündmuste korraldamise ning dokumentatsiooni osana.

• vajaduse korral teie nõusolekul seoses turundus-, aruandlus- ja muude kliendihaldustegevustega ning nende võimaldamiseks.

 

Kas me avaldame või edastame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele?

 

Registreerimissaidil esitatud teavet võidakse vajaduse korral avaldada sündmuste sidusrühmadele, kes tegutsevad sõltumatute registripidajatena.

 

Teie teabe avaldamise õiguslik alus on järgmine:

• GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f. Lundbecki õigustatud huvi teie isikuandmete avalikustamise vastu on tagada, et teie üritusel osalemist töödeldakse ja korraldatakse.

 

Kas edastame teie isikuandmeid andmetöötlejatele?

 

Võime edastada teie isikuandmeid teenusepakkujale, kes töötleb teie isikuandmeid meie nimel vastavalt meie juhistele. Isikuandmeid võidakse edastada kohaldatava õiguse raames ja vastavalt ülekandekokkuleppele, et tagada, et isikuandmeid ei töödelda muudel eesmärkidel kui need, mis on täpsustatud ja mille suhtes kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid.

 

Kas me edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda?

 

Teie isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda riiki, kus ei pakuta piisavat kaitset. Lundbeck tagab, et selline edastamine toimub kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega, sealhulgas ELi üldise andmekaitsemäärusega. Selliseid ülekandeid saab teha ainult siis, kui suudame tagada piisava andmekaitse taseme, näiteks järgmistel viisidel:

• Euroopa Komisjon on otsustanud, et kõnealusel vastuvõtval riigil peetakse piisavat andmekaitset

•kasutades heakskiidetud sertifitseerimismehhanismi või tegevusjuhendit, näiteks EL-USA Privacy Shield (kui andmeid edastatakse USA-sse)

•kasutades Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud standardseid andmekaitseklausleid

• olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks

Kui teie isikuandmeid edastatakse teistele Lundbecki ettevõtetele, toimub edastamine Lundbecki kontsernisiseste lepingute alusel, mida kohaldatakse vajadusel iga lepingu kehtivusaja jooksul.

 

Andmete edastamise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Lundbecki andmekaitseametnikuga, kelle kontaktandmed on toodud allpool. 

 

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

 

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teie registreerimise ja sellega seotud sündmuse ning selle järelhoolduse võimaldamiseks. Võime mõnda teavet säilitada kauem, nt. turunduse või klienditeeninduse jaoks teie nõusolekul ja meie seadusjärgsete kohustuste täitmiseks. Andmed kustutatakse ülalkirjeldatud säilitustähtaja lõpus.

 

Isikuandmete vabatahtlik esitamine

Kahjuks, kui te ei esita nõutud isikuandmeid niivõrd, kuivõrd teave on seotud ürituse registreerimise ja korraldamisega, ei saa me teie registreeringut vastu võtta ega ole seotud üritusel osalemise lepinguga.

 

Isikuandmete turvalisus

Kinnitame teile, et kasutame vajalikke turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise, väärkasutuse jms eest. Andmeid hoitakse tehniliselt turvaliselt. Lisaks on meil sise turvameetmed, mis tagavad, et ainult piiratud arv teavet vajavaid töötajaid töötleb isikuandmeid.

 

Teie õigused

Lundbeck on astunud vajalikke ja asjakohaseid samme, et kaitsta teie isikuandmeid ja tagada teie õigused registreeritud isikuna.

Vastavalt ELi üldisele andmekaitsemäärusele on teil teatavad allpool kirjeldatud õigused. Pange tähele, et teie õigused neid õigusi kasutada võivad olla piiratud.

• Õigus juurdepääsuks isikuandmetele

• Õigus andmeid parandada

• Õigus andmeid kustutada (õigus olla unustatud)

• Õigus töötlemist piirata

• Õigus andmeid ühest süsteemist teise üle kanda

• Õigus esitada vastuväiteid

o Teatud olukordades on teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi [GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f], sealhulgas selle sätte alusel profileerimine.

o Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemiseks sellistel eesmärkidel, sealhulgas profiilianalüüsi osas, mis puudutab sellist otseturundust. Kui keelate oma andmete töötlemise otseturunduse eesmärgil, ei tohi teie andmeid sellistel eesmärkidel enam töödelda.

• Niivõrd kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks enne tagasivõtmist antud nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust.

 

Samuti on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele, näiteks Eesti andmekaitseinspektsiooni büroole.

 

Lundbecki ja Lundbecki andmekaitseametniku kontaktandmed.

 

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete kaitse kohta või soovite kasutada oma seaduslikke õigusi, võtke ühendust Lundbecki või Lundbecki andmekaitseametnikuga, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

 

Lundbeck Eesti AS

 

A. Weizenbergi 29, Tallinn 10150, Eesti

 

+372 605 9350

 

estonia@lundbeck.com

 

 

Lundbecki andmekaitseametnik:

 

E -post: Dataprivacy@Lundbeck.com