Säästvus

Meie Säästvusstrateegia

Säästvusstrateegia aitab meil leevendada äritegevusega seotud riske, vähendada negatiivset mõju ja pöörata tähelepanu sotsiaalsetele probleemidele, kui see on võimalik. Järgime otsusekindlalt ÜRO 17 ülemaailmse kokkuleppe põhimõtteid ja tegutseme seitsme kestliku arengu eesmärgi saavutamise nimel.

ÜRO ülemaailmne kokkulepe

 

Lundbeck liitus ÜRO ülemaailmse kokkuleppega 2009. aastal. Edendame järjekindlalt algatusi, mille aluseks on selle kümme põhimõtet inimõiguste ja töötajate õiguste ning keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse valdkondades.

 


Juhtkond hindab Lundbecki äririske ja -võimalusi ning seab säästvuseesmärgid, mida kajastab meie aastaaruanne.

 

 

Esitame ÜRO-le aruandeid, mis kirjeldavad ülemaailmse kokkuleppe täitmisel tehtud edusamme ning annavad ülevaate meie säästvusest ja sellega seotud eesmärkidest. Juba rohkem kui kümme aastat oleme esitanud aruandeid säästvuse valdkonnas tehtud jõupingutuste ja sellega seotud probleemide, aga ka toetuse kohta, mida oleme osutanud äritegevusele, sidusrühmadele ja ühiskondadele, kus tegutseme.

SDGs that Lundbeck supports

Kestliku arengu eesmärgid

 

2020. aastal lähtusime säästvusstrateegia koostamisel peamiselt ÜRO kestliku arengu eesmärkidest. Leidsime, et saame oluliselt mõjutada 17 eesmärgist 7 saavutamist.

 

  • 3. eesmärk: tervis ja heaolu.
  • 5. eesmärk: sooline võrdõiguslikkus.
  • 8. eesmärk: tööhõive ja majanduskasv.
  • 10. eesmärk: ebavõrdsuse vähendamine.
  • 12. eesmärk: säästev tootmine ja tarbimine.
  • 13. eesmärk: kliimamuutuste vastased meetmed.
  • 16. eesmärk: rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid.

 

Tähtsamad neist on 3. eesmärk, mis on tihedalt seotud meie kui ettevõtte sihtidega ja pühendumisega ajutervise taastamisele, ning 13. eesmärk, mis suunab meie pingutusi heitmevabaks tulevikuks valmistumisel.

 

Samuti kasutame oma mõjuvõimu ning tegutseme selle nimel, et toetada 5., 8., 12. ja 16. eesmärgi täitmist. Püüame kõigis säästvustegevustes sõlmida partnerlussuhteid, et soodustada muutusi ja maksimeerida nende mõju (17. eesmärk).

Säästvusstrateegia aruanne

Lugege meie jätkusuutlikkuse meetmete kohta viimasest jätkusuutlikkuse aruandest.

Järgmised jätkusuutlikkuse leheküljed esindavad võtmevaldkondi või töövooge, mis on osa meie üldisest jätkusuutlikkuse strateegiast. Need valdkonnad on samuti tihedalt seotud meie panusega kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

Ajutervise tagamine

Meie kindel eesmärk on tagada parem ajutervis kooskõlas WHO põhimõtetega.

Vastutustundlikkus äris

Lähtume äritegevuses ettevõtte põhiväärtustest ja tegevusjuhendist.