Ajutervise tagamine

Pühendunud Ajutervise Parandamisele 

Meie eesmärk on tagada parem ajutervis kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni tervishoiuõiguse põhimõtetega. Edendame teadustööd, et pakkuda uuenduslikke ravimeid ja püüame kõrvaldada nende kättesaadavuse takistused. Tegutseme, et parandada suhtumist ajuhaigustesse ja tagada ravimite kvaliteet.

Igaühel on õigus tervishoiule

 

Lundbeckil on üle 70 aasta jagu kogemusi ajuhaiguste ravimite uurimises, arendamises ja tootmises. Oleme välja töötanud ettevõtte tegevust suunava ajutervise tagamise strateegia. WHO on seoses tervishoiuõigusega kehtestanud neli põhimõtet: tervishoid peab olema olemas, kättesaadav, vastuvõetav ja kvaliteetne.

 

 

Oleme määratlenud oma püüdlused seoses iga põhimõttega. Meil on kavas täiendada lähiaastatel oma praegust tegevust uute algatustega.

 

 

Olemasolu: kasutame oma eriteadmisi, et vähendada ajuhaigustest tulenevat haiguskoormust ja pakume jätkuvalt ravimeid.


Kättesaadavus: parandame juurdepääsu meie ravimitele, kõrvaldades nende kättesaadavuse diskrimineerivad, füüsilised, rahalised ja teabega seotud takistused.


Vastuvõetavus: tagame võrdväärsuse vaimse tervise eest hoolitsemisel, võitleme häbimärgistamisega, toetame riiklikke suitsiidiennetusalgatusi ja parandame eri kultuurides suhtumist ajuhaigustesse.

 

Kvaliteet: pakume kvaliteetseid meditsiinitooteid, tagame patsientide ohutuse ja võitleme võltsravimitega.

Video: Ajutervise taastamine

Olemasolu

 

Lundbeck tegeleb uuenduslike ravimite uurimise, arendamise, tootmise, turustamise ja müügiga. Tugineme põhjalikele teadusandmetele ajuhaiguste kohta, et töötada välja murrangulisi ravimeid, ning üleilmsele haardele, et pakkuda psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haigustega inimestele uuenduslikke ravivõimalusi.

Need rasked ja eluohtlikud haigused mõjutavad nii patsientide kui ka nende pereliikmete elukvaliteeti. Viimase 50 aasta jooksul on ravivõimalustes toimunud suur läbimurre, kuid suur osa ravivajadustest on veel rahuldamata.

 

Lundbecki kindel eesmärk on pakkuda uuenduslikke lahendusi, mida patsiendid vajavad. Pingutame väsimatult selle nimel, et arendada neuroteadusi, töötada välja uusi elumuutvaid ravimeid ja toetada patsiendirühmi. Meie tegevuse põhieesmärk on taastada ajutervist ja parandada ajuhaiguste käes kannatavate miljonite inimeste elukvaliteeti.

aastaaruanne

Lugege lähemalt Lundbecki äritegevuse kohta meie viimasest aastaaruandest.

Kättesaadavus

 

Lähiaastatel on meil kavas tegutseda veelgi jõulisemalt, et kõrvaldada diskrimineerivad, füüsilised, rahalised ja teabega seotud takistused ajuhaiguste ohutute ja tõhusate ravimite kättesaadavusele.

 

Oleme kursis probleemidega, mis tekivad aina kasvava nõudluse tõttu suure surve all olevates tervishoiusüsteemides ja mõistame muret uuenduslike ravimite taskukohasuse üle. Ent oleme vankumatul seisukohal, et paremad ravivõimalused, mida turustame, loovad väärtust patsientide, ühiskondade ja investorite jaoks.

 

Säästev äritegevus eeldab investeeringuid uutesse ja parematesse ravimitesse, aga ka ühiskonnale avaldatava koormuse vähendamist ning aktsionäridele konkurentsivõimelise tasuvuse tagamist. Meie müüdud ravimitest saadud tulu võimaldab meil investeerida ka edaspidi uute ja paremate ravimite uurimisse ning arendusse.

 

2020. aastal sõlmisime uue ülemaailmse vaimse tervishoiu partnerluse International Health Partners'ga (IHP). See on uus  projekt Lundbeckile, ootame põnevusega toodete annetamist ja maailma kõige haavatavamate inimeste abistamist.

Medical product donations continue to play an important role for many diseases that affect populations living in low and middle-income countries, and for people living in poverty, it may represent the only chance they have to access the treatment they need.

 

The partnership between the UK based health charity, IHP, and Lundbeck contribute in addressing the unmet mental health needs in the Middle East and Africa region as well as raising awareness of mental health conditions, fighting stigma, advocating for parity for mental health and ultimately serving the people often overlooked in mental health provision.

Vastuvõetavus

Meie eesmärk on parandada eri kultuurides suhtumist ajuhaigustesse, tagada võrdväärsus vaimse tervise eest hoolitsemisel, vähendada häbimärgistamist, suurendada haigusteadlikkust ja harida inimesi ajuhaiguste teemal. Kõige enam saavad sellest kõigest kasu ajuhaigustega inimesed ja nende hooldajad.

 

Lundbeck teeb koostööd tugiorganisatsioonidega, sealhulgas Rahvusvahelise Suitsiidiennetuse Ühenduse, Rahvusvahelise Vaimse Tervise Liidu ning organisatsioonidega GAMIAN-Europe ja EUFAMI. Partnerluse toel Rahvusvahelise Ühendusega Varajaste Vaimse Tervise Sekkumiste Nimel püütakse edendada #ChatSafe'i suuniseid, mis on mõeldud suitsiidiennetuseks veebisuhtluses.

 

2019. aastal avaldasime voldiku „Vaimne tervis ja suitsiidiennetus – Lundbecki soovitused ja eesmärgid“, et tugevdada veelgi meie üleilmseid pingutusi ja püüdlusi enesetappude ärahoidmiseks. Selle trükisega, mis on valminud koostöös oma ala spetsialistidega, püütakse suurendada teadlikkust suitsiidiennetusest ja harida inimesi sel teemal.

Lundbeck has also been a proud supporter of World Mental Health Day since 2015, working in close collaboration with our global and local mental health advocacy partners to raise mental health awareness and fight stigma. In 2021, we published a new position paper 'Mental health in an unequal world' with Lundbeck’s views on the socio-economic determinants of mental health.

Kvaliteet

 

Meie pingutused pakkuda kvaliteetseid ravimeid kajastuvad väärtusahela kõigis etappides: alates esmastest uuringutest, kliinilisest arendustööst ja tootmisest kuni toodete jaotamiseni apteekide vahel.

Kvaliteedijuhtimise süsteem

 

Tegevused kvaliteedi ja patsientide ohutuse tagamiseks on koondatud kvaliteedijuhtimise süsteemi GxP. „GP“ tähendab „hea tava“ (ingl good practice) ning „x“ tähistab selle rakendamist laboris, kliinilises tegevuses, ravimiohutuse tagamisel, tootmises ja turustamises. Meie hea tava järgimine kõigis neis valdkondades on tagatud tegevuskorra, koolituste ja korrapäraste audititega. Meie kvaliteedijuhtimise süsteem GxP on kooskõlas Lundbecki tegevusjuhendi, ärieesmärkide ja -protsesside ning riiklike ja rahvusvaheliste normidega.

Loomkatsed ravimite ohutuse ja tõhususe tagamiseks

Ametiasutuste kehtestatud nõuete tõttu tuleb Lundbeckil teha loomkatseid, et tagada ajuhaiguste ravimite ohutus ja tõhusus. Teeme loomkatseid ainult siis, kui pole muud võimalust ja kui neist saadav kasu kaalub üles kahju, mida võidakse loomadele tekitada. Hoolitseme katseloomade eest hästi ning pingutame pidevalt, et parandada loomkatsetega seotud põhimõtteid, tegevuskorda ja rajatisi.

Võitlus võltsravimitega

 

Võltsravimid ei ole ehtsad, vaid järeletehtud. Nende hulka kuuluvad näiteks tahtlikult valesti märgistatud tooted, mis sisaldavad õigeid või valesid koostisaineid, ei sisalda toimeaineid või sisaldavad neid ebapiisavas koguses või mis on võltsitud pakendis.

 

Me võtame rangeid meetmeid, et kaitsta oma tarneahelat ja tagada, et patsientideni jõuavad alati ainult ehtsad Lundbecki ravimid. Ehtsuse tagamiseks on tootepakendid märgistatud partii- ja seerianumbritega ning kahemõõtmelise maatrikskoodiga. Kasutame transpordiettevõtteid, mis on auditeeritud ja heaks kiidetud vastavalt meie kvaliteedilepingutele. Teeme koostööd tolliametnikega, et kontrollida saadetisi, mis sisaldavad väidetavalt Lundbecki tooteid, ning osaleme võltsravimitega võitlevate rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses.

 

Ravimeid peaks ostma ainult ametlikest müügikanalitest, mida soovitavad tervishoiutöötajad. Lundbeck ei müü ravimeid interneti ega sotsiaalmeedia vahendusel.

 

Kui te pole kindel mõne Lundbecki ravimi ehtsuses, võtke meiega ühendust e-posti aadressil siin.

Ravimi kõrvaltoimetest teatamine

 

Me tunnistame oma vastutust inimeste ees, kes sõltuvad oma haigusega toime tulemisel meie toodetest ja teabest. On väga tähtis, et meid teavitatakse kõrvaltoimetest, sest just nii saame järjepidevalt hinnata oma toodete kasu ja ohte ning võtta kasutusele ennetusmeetmeid, kui vaja.

 


Kui kahtlustate, et teil esineb ravimi kõrvaltoimeid, pöörduge nõu saamiseks arsti poole. Ravimi kõrvaltoimest saab teatada ka otse Lundbeckile, kasutades selleks meie veebivormi. Kui eelistate võtta oma elukohariigis ühendust Lundbecki töötajaga, leiate vajaliku telefoninumbri Lundbecki tütarettevõtete loetelust.

  Lähemalt Lundbeckist

E-teabekeskus Progress in Mind

Värskeimad uudised, seisukohad ja avastused psühhiaatria- ja neuroloogiaalal.

Teadus- ja Arendustöö

Meie tegevuse keskmes on uute ja paremate ravimite uurimine ning arendamine.

Ajutervise Taastamine

Tegutseme väsimatult ajutervise taastamise nimel. Lundbeckis ollakse veendunud, et mitte keegi ei tohi olla sunnitud ajuhaiguse tõttu elust kõrvale jääma.