Vastutustundlikkus äris

Tegutseme Alati Lugupidavalt ja Ausalt 

Lähtume äritegevuses seadusega kehtestatud normidest, tegevusjuhendis toodud põhimõtetest ja säästvusstrateegias sätestatud suundadest. Meie tegevuse nurgakivid on viis põhiväärtust: patsiendikesksus, tegutsemisjulgus, edasipüüdlikkus, pühendumus ja vastutustundlikkus. 

meie Tegevusjuhend

Lundbecki eetikanormid on kindlaks määranud ettevõtte juhtkond koos vastavuskontrolli erikomisjoniga, mis esindab meie peamisi ärisuundi. Komisjon hindab igal aastal meie tegevuse eetilisust ja algatab vajalike muudatuste tegemise. Meie vastavuskontrolli peaspetsialist edastab direktorite nõukogu auditeerimiskomisjonile korrapäraselt teavet eetika- ja vastavuskontrolliküsimuste kohta.

 

Meie tegevusjuhend on eetilise ja nõuetele vastava tegevuse nurgakivi. See sätestab meie kohustused ja nõudmised, mis meil on seoses töötajatega farmaatsiatööstuse jaoks väga tähtsates valdkondades. Kõik töötajad ja Lundbecki nimel tegutsevad kolmandad pooled peavad järgima tegevusjuhendit ning kõiki sellest rangemaid kohalikke norme.

 

Tegevusjuhendit, mille esimene versioon koostati 2010. aastal, täiendatakse korrapäraselt. Viimati muudeti seda 2019. aastal, et viia see kooskõlla muudatustega ettevõttesisestes ja -välistes nõuetes, sealhulgas Rahvusvahelise Farmaatsiatööstuste ja -assotsiatsioonide Föderatsiooni (IFPMA) 2019. aasta tegevusjuhendiga, millega on täpsemalt reguleeritud ravimiettevõtete ja tervishoiutöötajate suhted.

 

Sellised muudatused kajastuvad ka meie tegevuskorras, et toetada hea tava järgimist. Teatud ärivaldkondades rakendatakse meie kvaliteedijuhtimise süsteemi, et ohjata riske, teha pidevalt parandusi ja täita regulatiivnorme.
 

Loe meie Kolmandate Osapoolte Käitumiskoodeksit (inglise keeles)  siin

 

 

Tegevusjuhend

Meie tegevusjuhend on eetilise ja nõuetele vastava tegevuse nurgakivi.

Väljaõpe, järelevalve ja mõttevahetus

 

Me loome kõigile töötajatele parimad tingimused, et nad saaksid käituda vastutustundlikult. Neile antakse igal aastal väljaõpet tegevusjuhendi ja asjakohase tegevuskorra kohta ning muu hulgas arutatakse kohalikul tasandil tegevuse eetilisuse ja nõuetele vastavusega seotud küsimusi.

 

Toetame seda tegevussuunda auditite ja pideva järelevalvega, veendumaks, et ollakse kursis kohalike nõuetega ja et koguda ettepanekuid tööprotsesside parandamiseks. Meie audiitorid annavad tagasisidet, võttes parandus- ja ennetusmeetmeid, tagamaks, et kohaliku tasandi juhid mõistavad ja järgivad uusi soovitusi.

 

Julgustame kõiki koos kaastöötajate ja juhtidega pidevalt analüüsima teemasid, mis on seotud eetilise ja nõuetele vastava tegevusega. Samas mõistame, et mõni töötaja ei soovi teatud küsimusi või probleeme avalikult arutada.


Oleme alati valmis andma nõu neile, kes muretsevad, et teatud kitsaskohtadega ei tegeleta nii nagu peab. Kõigil on võimalus teatada suurtest nõuetele mittevastavustest Lundbecki vihjeliini vahendusel, mille kasutamisel on tagatud täielik konfidentsiaalsus.
 

Vihjeliin rikkumistest teatamiseks

Vihjeliini teel saab teatada õigus- või muudest rasketest rikkumistest, millega ei saa muul moel nõuetekohaselt tegeleda.

Müügiedendusnõuete täitmine

 

Riikide ametiasutused kontrollivad ja reguleerivad rangelt meditsiinitoodete müügiedendust. Oleme kindlalt otsustanud täita kõiki kehtivaid õigusnorme. See tähendab, et tuleb hinnata tööprotsesse ja anda põhjalikku väljaõpet tagamaks, et müügiedendustegevustest on nõuetekohane ülevaade ning et need on saanud vajaliku heakskiidu.

 

 

Lundbecki müügiedendus- ja reklaamitegevuste järelevalvekomisjon annab hinnangu ja kinnituse meie peakontoris koostatud reklaammaterjalidele. Meie tütarettevõtete kohustus on tagada, et müügiedendusmaterjalid on läbi vaadatud ja heaks kiidetud lähtuvalt kohalikest seadustest, määrustest ja tööstusharu juhenditest enne, kui need võetakse kohalikul turul kasutusele.

Maksupoliitika

 

Lundbeck on pühendunud ajutervise taastamisele, et iga inimene saaks olla oma võimete tipus. Tegutseme selle eesmärgi nimel kooskõlas viie põhiväärtusega, mille hulka kuulub ka vastutustundlikkus. See tähendab, et tegutseme alati lugupidavalt ja ausalt, järgides kehtivaid seadusi, määrusi, suuniseid ja tööstusharu norme. Lundbecki maksupoliitikaga on kehtestatud põhimõtted, millest me juhindume maksuvaldkonnas, täites vastutustundlikult kõiki nõudeid.

ÜRO Ülemaailmne Kokkulepe

Lugege lähemalt meie tegevuse kohta viimasest ÜRO-le esitatud aruandest, mis kirjeldab ülemaailmse kokkuleppe täitmisel tehtud edusamme.

Andmekaitsepõhimõtted

 

Lundbeck kaitseb patsientide, uuringu- ja äripartnerite ning töötajate õigusi kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega.

 

Me kogume ja töötleme isikuandmeid ainult


• siis, kui selleks on konkreetne vajadus ja õiguslik alus;
• läbipaistval ja turvalisel viisil, mis tagab üksikisiku eraelu puutumatuse.

 

Me ei säilita andmeid kauem kui vaja ja tegutseme viivitamata, et vastata seoses isikuandmetega esitatud taotlustele või kaebustele.

 Lähemalt Lundbeckist

Meie Teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.

Ajutervise Taastamine

Mida tähendab ajutervis Lundbecki jaoks?

Karjäär

Tulge tööle Lundbecki, et siin karjääri teha.