Privaatsuspõhimõtted

Isikuandmete Privaatsuse Kaitse

H. Lundbeck AS (edaspidi: Lundbeck) on pühendunud kõikide kogutud isikuandmete kaitsmisele. Isikuandmete töötlemisel järgib Lundbeck (vastutava töötlejana) kehtivaid õigusakte, sh isikuandmete kaitse üldmäärust ja Taani Kuningriigi andmekaitseseadust.

Nendest põhimõtetest saate teada, kuidas Lundbeck töötleb teie isikuandmeid, kui kasutate veebisaiti Lundbeck.com. Kui kasutate töökoha taotlemiseks veebisaiti Lundbeck.com või meie nõuandetelefoni (välise teenusena), lugege palun nende teenuste puhul spetsiaalselt kohaldatavaid privaatsuspõhimõtteid.
Kui Lundbeck töötleb väljastpoolt seda veebisaiti kogutud isikuandmeid, teavitab Lundbeck teid üksikasjalikult, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Teatud spetsiifiliste töötlemistoimingute kohta saate rohkem teavet 1. jaotisest.
Küsimuste tekkimisel pöörduge palun Lundbecki andmekaitseametniku poole, kasutades 6. jaotises toodud kontaktandmeid.

1. Isikuandmete töötlemine Lundbeckis

Kui kasutate veebisaiti Lundbeck.com ja selle funktsioone, võime töödelda teie isikuandmeid, mis on täpsustatud allpool.

Töötlemise liik ja isikute kategooriad
Isikuandmete
kategooriad ja vajaduse korral allikas
Töötlemise
eesmärk
Õiguslik
alus
Isikuandmete avalikustamine, kui see on asjakohane, ja avalikustamise
õiguslik alus
Andmete säilitamine
Veebisaidi
Lundbeck.com kaudu
– investorite teadete tellijad
 • E-posti aadress
 • Hoiatuse tüüp (teie eelistused)
 • Suhtluskeeled
 • Kas on antud nõusolekotseturunduseks ja isikuandmete töötlemiseks

·Taotletud e-teatise/hoiatuse edastamine

·Otseturundus

Õiguslik alus on nõusolek
(vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a) või Lundbecki
õigustatud huvi pakkuda teile taotletud e-teatisi (vt isikuandmete kaitse
üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f).Meie toodete ohutuse pidevaks tagamiseks võime
avaldada teie isikuandmed asjakohastele kohalikele tervishoiuasutustele,
äripartneritele ja Lundbecki kontserni ettevõtetele.
 
Avaldamise õiguslik alus on järgmine:
·    Taani ravimiseaduse paragrahvis 53
ja ravimite kõrvaltoimete jälgimist käsitleva Taani täidesaatva korralduse 6.
ja 7. jaos sätestatud juriidiline kohustus, millega täidetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ
IX jaotise 3. peatüki nõudeid, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
15. detsembri 2010. aasta direktiiviga 2010/84/EL (vt isikuandmete
kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c); ja
·    rangete tervishoiu ja ravimite
kvaliteedi- ja ohutusstandardite täitmise tagamine (vt isikuandmete kaitse
üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkti i);
·   
süüdimõistev kohtuotsus: Taani andmekaitseseaduse
paragrahvi 8 lõige 4 (vt isikuandmete kaitse üldmääruse
artiklit 10). Lundbecki hinnangul on süüdimõistva kohtuotsuse avaldamine
(vajaduse korral) vajalik meditsiiniliseks ja teaduslikuks hindamiseks ning
rangete tervishoiu ja ravimite kvaliteedi- ja ohutusstandardite täitmise
tagamiseks.

 

Investorite
teavituste tellimisega seotud isikuandmed kustutatakse viivitamata, kui olete
meie teenusest loobunud, välja arvatud juhul, kui kohaldatav õigus nõuab
pikemat säilitamist.
Veebisaidi
Lundbeck.com kaudu –
kontaktivormi (PV) kasutajad

Kui veebisaidi Lundbeck.com
kasutajad kasutavad meie ravimitega seotud kõrvaltoimetest ja kõrvalekalletest
teatamiseks (patsiendina) meie kontaktivormi, kogume patsiendilt järgmisi andmeid:

·    Kontaktandmed (nimi/initsiaalid,
aadress, e-posti aadress)

·    Riik

·    Teave sünniaja, vanuse/vanuserühma,
soo kohta

·    Teave tervise ja ravimi kohta

·    Seksuaalelu / seksuaalne sättumus
(ainult juhul, kui see on teatatud ja asjakohane*)

* Üldjuhul selle kategooria andmeid eraldi ei
nõuta ega koguta, vaid neid palutakse ja töödeldakse ainult juhul, kui need on
teatatud seoses kõrvalekallete aruandega ning on asjakohased juhtumi meditsiinilise ja teadusliku
 hindamise jaoks

·    Süüdimõistev kohtuotsus / süütegu (ainult
juhul, kui see on teatatud ja asjakohane*)

* Üldjuhul selle kategooria andmeid eraldi ei nõuta ega koguta, vaid
neid palutakse ja töödeldakse ainult kohtuasja või kindlustusjuhtumiga seoses
teatatud kõrvalekallete aruande osana või kui need andmed on asjakohased
juhtumi meditsiinilise ja teadusliku hindamise jaoks

Muud sõnumis või lisatud dokumendis sisalduvad
isikuandmed Patsiendi nimel aru andvad
isikud ja tervishoiutöötajad:

·    Kontaktandmed (nimi/initsiaalid,
aadress, e-posti aadress)

·    Riik

·    Tervishoiutöötaja amet/ametinimetus
(ainult tervishoiutöötajad)

·    Muud sõnumis või lisatud dokumendis
sisalduvad isikuandmed

Kontaktivormi kaudu
saadud andmete allikas on teie nimel andmeid esitav sugulane / muu isik
või tervishoiutöötaja ning avalikult kättesaadavad allikad, näiteks veebisaidid
või sotsiaalmeedia (üldiselt neid allikaid ei jälgita). Asjakohase määruse
tõttu on Lundbecki töötajad, kes juhuslikult tuvastavad kõrvalekallete esinemise avalikult
kättesaadavates allikates (nt sotsiaalmeedias), siiski kohustatud neist
Lundbeckile teatama.

Seadus näeb ette, et H. Lundbeck AS kogub ja töötleb teie
isikuandmeid. Oleme kohustatud registreerima, jälgima ja analüüsima Lundbeckile
teatatud kõrvalnähte ning tegema meditsiinilisi ja teaduslikke hindamisi kõigi
kõrvaltoimete kohta, mis võivad olla seotud Lundbecki tootega. Seda tehakse
rangete kvaliteedistandardite tagamiseks, patsientidest hoolimise ja
patsientide ohutuse parandamiseks ning ravimite riski ja kasu suhte hindamiseksÕiguslik alus on nõusolek
(vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a) või Lundbecki
õigustatud huvi pakkuda teile taotletud e-teatisi (vt isikuandmete kaitse
üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f). Teie isikuandmete kogumise
ja töötlemise õiguslik alus Lundbecki jaoks on:

Taani ravimiseaduse paragrahvis 53 ja ravimite
kõrvaltoimete jälgimist käsitleva Taani täidesaatva korralduse 5. jaos
sätestatud juriidiline kohustus, millega täidetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 6. novembri 2001. aa·    aasta direktiivi 2001/83/EÜ IX
jaotise 1. ja 3. peatüki nõudeid, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
15. detsembri 2010. aasta direktiiviga 2010/84/EL (vt isikuandmete
kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c);

tagada rangete tervishoiu ja ravimite
kvaliteedi- ja ohutusstandardite täitmine (vt isikuandmete ·    kaitse üldmääruse artikli 9
lõike 2 punkt i) ja

süüdimõistev kohtuotsus: Taani
andmekaitseseaduse paragrahvi 8 lõige 3 (vt isikuandmete kaitse
üldmääruse artiklit 10). Lundbecki hinnangul on süüdimõistva kohtuotsuse
töötlemine (vajaduse korral) vajalik meditsiiniliseks ja teaduslikuks
hindamiseks ning
rangete tervishoiu ja ravimite kvaliteedi- ja ohutusstandardite täitmise
tagamiseks.

 

Samuti võime avaldada teie isikuandmeid

meie sidusette·   sidusettevõtetele Lundbecki kontsernis ja

·   muudele isikutele sõltuvalt teie päringust teie päringule vastamiseks.

Sõltuvalt teie
päringust on avalikustamise õiguslik alus leping (isikuandmete kaitse
üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b), nõusolek (isikuandmete
kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 9
lõike 2 punkt a), juriidilise kohustuse täitmine (artikli 6 lõike 1 punkt c) ja/või Lundbecki
õigustatud huvi taotletud teenuse osutamise ja teie päringule vastamise suhtes
(vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f).

 

Asjakohaste
ravimiohutuse järelevalvet käsitlevate õigusaktide kohaselt oleme kohustatud
teie isikuandmeid säilitama vähemalt toote eluea jooksul ja pärast seda veel
kümme aastat. Isikuandmete säilitamise aeg võib siiski olla pikem, kui Euroopa
Liidu või riigisisene õigus seda nõuab.
Kontaktivormi
kasutajad (muud päringud kui PV)
 • Nimi, telefoninumber, e-posti
 • aadress
 • Ettevõtte nimi
 • Riik
 • Muud sõnumis või lisatud dokumendis sisalduvad isikuandmed
 • Taotletud teenuse tüüp, kui see on olemas

·  Taotletud teenuse osutamine

·  Päringute käsitlemineÕiguslik alus on Lundbecki õigustatud huvi taotletud teenuse osutamise
ja päringute, sealhulgas sellekohaste uuringute korraldamise suhtes (vt
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f).
 


Samuti võime avaldada teie isikuandmeid

·   meie sidusettevõtetele Lundbecki kontsernis ja

·   muudele isikutele sõltuvalt teie päringust teie päringule vastamiseks.

Sõltuvalt teie
päringust on avalikustamise õiguslik alus leping (isikuandmete kaitse
üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b), nõusolek (isikuandmete
kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 9
lõike 2 punkt a), juriidilise kohustuse täitmine (artikli 6 lõike 1 punkt c) ja/või Lundbecki
õigustatud huvi taotletud teenuse osutamise ja teie päringule vastamise suhtes
(vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f).

 

Teie
taotluste ja päringutega seotud isikuandmed kustutatakse viivitamata pärast
teile vastamist, välja arvatud juhul, kui kohaldatav õigus nõuab pikemat
säilitamisaega.
Veebisaidi Lundbeck.com kaudu
– kõik veebisaidi kasutajad (küpsiste kaudu)

Küpsiste abil kogume teavet
selle kohta, kuidas veebisaiti lundbeck.com kasutate, ja teie veebikäitumise
kohta. Kogume järgmisi isikuandmeid:   

IP-aadress, sealhulgas teie võrgu asukoht

·teave arvuti kohta

·brauseri tüüp

·otsingusõnadKasutame vajalikke küpsiseid, funktsionaalseid küpsiseid, statistilisi
ja turundusküpsiseid. Vaadake nende küpsiste täielikku kirjeldust meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.
 
Kasutame vajalikke küpsiseid, funktsionaalseid küpsiseid, statistilisi
ja turundusküpsiseid. Vaadake nende küpsiste täielikku kirjeldust meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.
 


Võime küpsiste kaudu kogutud andmeid jagada meie kolmanda poole küpsiste
pakkujatega, sealhulgas pistikprogrammide kaudu. Teatud juhtudel peetakse
Lundbecki koos mõne sellise kolmanda poolega kaasvastutavaks töötlejaks. Nende
kolmandate poolte privaatsusteate kohta leiate lisateavet ja lingi meie küpsiste
kasutamise põhimõtetest
Küpsised
ja nendega seotud isikuandmete kogu kustutatakse küpsiste kasutamise põhimõtete kohaselt, välja arvatud juhul, kui kohaldatavas
õiguses on sätestatud pikem säilitamisaeg.
Kasutajad,
kes tellivad ajakirja Lundbeck Magazine
 • Nimi, e-posti aadress, telefon ja
 • aadress
 • Ametikoht
 • Ettevõte
 • Profiil (nt üliõpilane, töötaja jne)
 • Lundbeckilt (Lundbeck Magazine)
 • soovitud teenuse liik
 • Kas on antud nõusolek
 • otseturunduseks ja isikuandmete töötlemiseks

·   Lundbeck Magazine numbrite saatmine soovi kohaselt

·   Otseturundus

Õiguslik
alus on nõusolek (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1
punkti a) või Lundbecki õigustatud huvi pakkuda teile tellitud ajakirja
Lundbeck Magazine numbreid (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6
lõike 1 punkti f).
  Teie
ajakirja Lundbeck Magazine tellimusega seotud isikuandmed kustutatakse
hiljemalt üks kuu pärast seda, kui oleme teile soovitud ajakirja Lundbeck
Magazine numbri saatnud.

Kui Lundbeck töötleb isikuandmeid, mis on saadud muude kanalite kaudu kui selle veebisaidi kaudu, teavitab Lundbeck teid konkreetselt sellest, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Teatud töötlemistoimingute puhul, kus isikuandmeid kogutakse või hangitakse muude kanalite / seadmete / kolmandate osapoolte kui Lundbeck.com kaudu, saate lugeda rohkem, kui klõpsate allpool.

 

2.  Vabatahtlik/kohustuslik andmete esitamine

Kui kogume isikuandmeid otse teilt, nt kontaktivormide kaudu, või kui registreerute ajakirja Lundbeck Magazine või investori teadete saamiseks, esitate isikuandmeid vabatahtlikult. Te ei ole kohustatud meile andmeid esitama. Isikuandmete esitamata jätmisel võib juhtuda, et me ei saa teenust osutada ega teid seoses teie päringuga aidata.

3.  Lundbecki volitatud töötlejad

Lundbeck kasutab andmete töötlemiseks volitatud töötlejaid (nt andmemajutusteenuse osutajaid, IT-lahenduste pakkujaid, sh küpsiste eesmärkidel, konsultante ning Lundbecki kontserni ettevõtteid ja äripartnereid) ning teie isikuandmed võidakse töötlemiseks ja säilitamiseks edastada kolmandast isikust spetsialistidele, kelle Lundbeck on palganud ja kes töötleb teie andmeid Lundbecki nimel ning aitab kaasa sisu pakkumisele ja teie soovitud teenuste osutamisele. Lundbeck on pannud neile kolmandast isikust teenuseosutajatele kohustuse tagada teie andmete konfidentsiaalsus ning võtta asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie andmete kaitsmiseks juhusliku või loata kustutamise, kaotsimineku, muutmise, loata avaldamise, kuritarvitamise ja muu õigusvastase töötlemise eest.

4.  Andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda 

Võime edastada isikuandmeid teistesse riikidesse, kus ei pruugi veel olla Euroopa Komisjoni kinnitatud piisaval tasemel andmekaitset. Lundbeck tagab, et sellise edastamise korral järgitakse kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärust.

 

Andmeid edastatakse väljaspool ELi või EMPd asuvatesse riikidesse juhul, kui saaja sõlmib ELi lepingu tüüptingimusi sisaldava lepingu. Andmeid saab edastada ka juhul, kui saaja asub riigis, mis tagab piisaval tasemel andmekaitse (vt turvaliste riikide täielikku loetelu Euroopa Komisjoni veebisaidilt). Kui teie isikuandmeid edastatakse teistele Lundbecki sidusettevõtetele, tehakse seda Lundbecki kontsernisiseste lepingute alusel (või siduva kontsernisisese eeskirja kohaselt, kui see on kehtestatud). Lisateabe saamiseks võtke Lundbeckiga ühendust 6. jaotises toodud kontaktandmete kaudu.

 

PV andmete puhul, mida Lundbeck edastab väljaspool ELi või EMPd asuvatele tervishoiuasutustele, on seaduslik edastamise alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkt d (edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel).

5. Teie kui andmesubjekti õigused

Lundbeck on võtnud kõik vajalikud ja asjakohased meetmed, et kaitsta teie isikuandmeid ning tagada teie kui andmesubjekti õiguste kaitse.


Isikuandmete kaitse üldmääruse ja Taani Kuningriigi andmetöötusseadlusega on teile tagatud alltoodud õigused. Pidage meeles, et nende õiguste kasutamiseks võivad kehtida teatud piirangud.


Kui soovite kasutada mõnda oma õigust kirjeldatud viisil, võtke palun ühendust Lundbeckiga, kasutades 6. jaotises toodud kontaktandmeid.


Andmesubjekti õigus andmetega tutvuda


Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mida Lundbeck teie kohta töötleb. Lundbeck peab esitama teile eelkõige koopia töödeldavatest isikuandmetest tasuta või elektroonilisel teel, kui taotlus on esitatud laialdaselt kasutatavas elektroonilises vormingus.


Õigus andmete parandamisele


Teil on õigus nõuda teid puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist, sh mittetäielike isikuandmete täiendamist.

 

Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)


Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete kustutamist.


Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele


Teil on õigus nõuda Lundbeckilt isikuandmete töötlemise piiramist.


Andmete ülekandmise õigus


Kui töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul ja töödeldakse automatiseeritult, on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Teil on õigus edastada need andmed kolmandale poolele, ilma et Lundbeck seda takistaks, kui see on tehniliselt teostatav.


Õigus esitada vastuväiteid


Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, mille õiguslik alus on õigustatud huvi (nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis f või Taani Kuningriigi andmekaitseseaduse 6. jaotises), sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi kohta. Kui olete kasutanud õigust esitada vastuväiteid, ei ole Lundbeckil enam õigust teie isikuandmeid töödelda, v.a juhul, kui Lundbeck tõendab, et tema mõjuvad õigustatud huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused või vabadused või kui töötlemine on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.


Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduseesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. Kui esitate vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise kohta, ei tohi Lundbeck isikuandmeid sellisel eesmärgil enam töödelda.


Töötlemine nõusoleku alusel


Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, võite selle igal ajal tagasi võtta. Pidage meeles, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta seda, kuidas Lundbeck töötleb teie isikuandmeid enne nõusoleku tagasivõtmist.


Kaebuste esitamine


Kui Lundbeck ei ole kaebust teid rahuldaval viisil lahendanud, võite esitada kaebuse Taani andmekaitseametile.


Taani andmekaitseamet (taani keeles Datatilsynet)


Telefon: +45 3319 3200


E-posti aadress: dt@datatilsynet.dk


Koduleht: www.datatilsynet.dk

6. Lundbecki ja Lundbecki andmekaitseametniku kontaktandmed 

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta Lundbeckis, võtke ühendust Lundbecki andmekaitseametnikuga.


H. Lundbeck AS


Kellele: andmekaitseametnik


Ottiliavej 9


2500 Valby


Taani


E-posti aadress: dataprivacy@lundbeck.com


Telefon: +45 3630 1311 (küsige andmekaitseametnikku).


Kui võtate ühendust meie andmekaitseametnikuga, töötleb H. Lundbeck AS teie taotluses esitatud isikuandmeid, et teie taotlusega tegeleda ja sellele vastata.

Tutvuge meie privaatsusteatega andmete töötlemise kohta siin.

lähemalt lundbeckist

Meie Teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.

Lähemalt Lundbeckist

Ainult ajuhaigustele spetsialiseerunud ravimiettevõte.

Karjäär

Tulge tööle Lundbecki, et siin karjääri teha.