Konfidencialitātes paziņojums personām, kas meklē medicīnisko informāciju

Konfidencialitātes Paziņojums Personām, Kas Meklē Medicīnisko Informāciju

Personām, kas meklē medicīnisko informāciju, kas attiecas uz Lundbeck produktiem

Saistībā ar Jūsu medicīniskās informācijas pieprasījumu Lundbeck centrālais birojs Dānijā (H. Lundbeck A/S) (kā datu pārzinis) iegūs, apstrādās, izmantos un izpaudīs Jūsu personas datus, kā sīkāk aprakstīts šajā Konfidencialitātes paziņojumā.


Šis konfidencialitātes paziņojums attiecas arī uz apstrādi, ko veic vietējais Lundbeck uzņēmums, ja tas ir iesaistīts Jūsu medicīniskās informācijas pieprasījuma izskatīšanā. Tādā gadījumā vietējais Lundbeck uzņēmums darbosies kā neatkarīgs datu pārzinis.


H. Lundbeck A/S un Jūsu vietējais Lundbeck uzņēmums turpmāk tekstā tiek dēvēti par “Lundbeck” vai “mēs”.


Lundbeck apstrādās Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“VDAR”).


Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam un kādiem nolūkiem?

Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus par Jums, ko iegūstam, kad Jūs iesniedzat mums savu medicīniskās informācijas pieprasījumu. Var tikt apstrādāta šādi personas dati: - kontaktinformācija (vārds, uzvārds/iniciāļi, adrese, uzturēšanās valsts, e-pasta adrese, tālruņa numurs);


- Jūsu uzruna;
- Jūsu amats;
- Jūsu dzimums;
- Jūsu izvēlētais sveiciens;
- Jūsu izvēlētā uzruna;
- informācija par veselību un medikamentiem;
- cita informācija (tikai ja tā sniegta brīvprātīgi medicīniskās informācijas pieprasījuma ietvaros). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādos nolūkos (i) lai varētu sniegt Jums atbildi uz Jūsu medicīniskās informācijas pieprasījumu; (ii) lai varētu veikt izmeklēšanu par produktu kvalitāti, ja Jūsu pieprasījums ir saistīts ar produkta kvalitātes problēmu; (iii) lai varētu pienācīgi eskalēt drošības paziņošanu, ja Jūsu pieprasījums ir saistīts ar nevēlamu notikumu saistībā ar Lundbeck produktu. To dara, lai nodrošinātu mūsu produktu augsta līmeņa kvalitāti un drošību un lai uzlabotu pacientu aprūpi un pacientu drošību.


Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?
Personas dati tiek apkopoti:


- tieši no Jums Jūsu medicīniskās informācijas pieprasījuma ietvaros.


Kad mēs iegūstam personas datus tieši no Jums, Jūs sniedzat personas datus brīvprātīgi. Jums nav pienākuma sniegt Lundbeck jebkādu informāciju.


Kāds ir juridiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei?
Iepriekš aprakstītās Jūsu personas datu apkopošanas un apstrādes juridiskais pamats (atkarībā no apstākļiem) ir:


- juridisks pienākums nodibināt zinātnisku dienestu, kas atbild par informāciju saistībā ar zālēm, ko tas laiž tirgū, kā noteikts Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm 98. pantā, skatīt VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu;
- vietējie tiesību akti (sazinieties ar vietējo Lundbeck uzņēmumu, lai saņemtu plašāku informāciju).


Vai mēs izpaudīsim Jūsu personas datus trešajām personām?
Lai varētu izpildīt pārbaudes pieprasījumus un nepārtraukti nodrošinātu Lundbeck produktu augsta līmeņa kvalitāti un drošību, mēs izpaužam un kopīgojam Jūsu personas datus ar šādiem saņēmējiem:

- atbildīgajām vietējām vai reģionālajām veselības aizsardzības iestādēm (visā pasaulē);
- citām Lundbeck grupas struktūrvienības (tikai tad, ja tas ir aktuāli).
Izpaušana trešajām pusēm notiek saskaņā ar augstāk minētajiem juridiskajiem pamatiem – tas ir, Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm 111. pantu, skatīt VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai vietējiem tiesību aktiem atbilstoši situācijai.


Lundbeck kā datu apstrādātājs

Situācijās, kad par medicīnisko informāciju vai nevēlamu notikumu pieprasījumu izskatīšanu ir atbildīgs biznesa partneris (parasti cits farmācijas uzņēmums), Lundbeck kopīgos Jūsu pieprasījumu un tajā iekļautos personas datus tieši ar attiecīgo biznesa partneri, lai tas apstrādātu Jūsu pieprasījumu. Šādā gadījumā Lundbeck kopīgo Jūsu datus saskaņā ar norādījumiem no attiecīgā biznesa partnera, un tas sazinās tieši ar Jums, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu vai neskaidrībām.


Vai mēs izpaudīsim Jūsu personas datus datu apstrādātājiem?
Lundbeck izpauž un nosūta Jūsu personas datus mūsu medicīniskās informācijas piegādātājam, kas apstrādās Jūsu personas datus mūsu vārdā un stingri ievērojot mūsu norādījumus. Šādai apstrādei ir nepieciešamas pietiekamas garantijas no datu apstrādātāja, ka tiek īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi Jūsu kā datu subjekta tiesību aizsardzībai.

 

Vai mēs nosūtīsim Jūsu personas datus saņēmējiem, kas atrodas valstīs ārpus ES/EEZ?
Lai ievērotu spēkā esošos tiesību aktus, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus atbildīgajām veselības aizsardzības iestādēm, kas atrodas ārpus ES/EEZ. Šādas nosūtīšanas juridiskais pamats ir VDAR 49. panta 1. punkta d) apakšpunkts, jo nosūtīšana ir uzskatāma par nepieciešamu, jo ir svarīgi iemesli sabiedrības interesēs (sabiedrības veselībai).


Turklāt, ja nepieciešams Jūsu pieprasījuma izskatīšanai, Jūsu personas datus var nosūtīt privātam saņēmējam valstī ārpus ES/EEZ, kas nenodrošina tādu pašu aizsardzības līmeni kā ES/EEZ. Šādā gadījumā Lundbeck nodrošinās, ka šāda nosūtīšana notiek saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību, tostarp VDAR. Šāda nosūtīšana var notikt tikai tad, ja mēs varam nodrošināt pietiekamu datu aizsardzības līmeni, nodrošinot, ka saņēmējs ar Lundbeck noslēdz ES līguma standartklauzulas. Līguma standartklauzulas dažādās valodās ir pieejamas šeit.


Ja Jūsu personas dati tiek nosūtīti citām struktūrvienībām Lundbeck grupā, nosūtīšanas pamatā ir Lundbeck grupas iekšējais datu aizsardzības līgums vai Lundbeck saistošie korporatīvie noteikumi (pēc apstiprināšanas un spēkā stāšanās). Plašāku informāciju par šo jautājumu var iegūt, sazinoties ar vietējo Lundbeck uzņēmumu vai Lundbeck grupas datu aizsardzības speciālistu (dataprivacy@lundbeck.com).


Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?
Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, taču ne ilgāk par attiecīgā Lundbeck produkta kalpošanas laiku un vēl 10 gadus.
Jūsu tiesības
Ievērojot noteiktus izņēmumus un ierobežojumus, kas paredzēti spēkā esošajos tiesību aktos, Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, savu personas datu labošanu, savu personas datu dzēšanu un ierobežot to apstrādi.
Ja Jūs neapmierina tas, kā Lundbeck izskata Jūsu pieprasījumu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā uzraudzības iestādē, piemēram, Dānijas datu aizsardzības aģentūrā (Datatilsynet) vai savas valsts uzraudzības iestādē. Visu ES valstu uzraudzības iestāžu saraksts ir pieejams šeit.


Uzņēmuma Lundbeck un Lundbeck grupas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija


Ja Jums ir jautājumi saistībā ar savu personas datu aizsardzību vai ja Jūs vēlaties izmantot savas likumīgās tiesības, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu H. Lundbeck A/S, vietējo Lundbeck uzņēmumu vai Lundbeck grupas datu aizsardzības speciālistu (DAS), izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:


H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valbī
Dānija
Tālruņa Nr.: +45 3630 1311
Lundbeck grupas datu aizsardzības speciālists (DAS):
E-pasts: dataprivacy@lundbeck.com