Pranešimas apie privatumą asmenims, norintiems gauti medicininę informaciją

Pranešimas Apie Privatumą Asmenims, Norintiems Gauti Medicininę Informaciją

Asmenims, norintiems gauti medicininės informacijos, susijusios su „Lundbeck“ produktais.

Dėl jūsų medicininės informacijos užklausų „Lundbeck“ būstinė Danijoje („H. Lundbeck A/S“) (kaip duomenų valdytojas) gaus, tvarkys, naudos ir atskleis asmens duomenis asmens duomenis apie jus taip, kaip išsamiau aprašyta šiame Pranešime apie privatumą.


Šis privatumo pranešimas taip pat taikomas duomenų apdorojimui, kurį atlieka jūsų vietinė „Lundbeck“ bendrovė, kai ji nagrinėja jūsų užklausą dėl medicininės informacijos. Tokiu atveju vietinė „Lundbeck“ bendrovė veiks kaip nepriklausomas duomenų valdytojas.


„H. Lundbeck A/S“ ir jūsų vietinė „Lundbeck“ įmonė toliau vadinamos „Lundbeck“ arba „mes“.


„Lundbeck“ tvarkys jūsų asmens duomenis pagal taikomus teisės aktus, taip pat pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą („BDAR“).


Kokių kategorijų asmens duomenis tvarkome ir kokiais tikslais?
Mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, gaunamus, jums pateikus mums užklausą dėl medicininės informacijos. Gali būti tvarkomi tokie asmens duomenys:– Kontaktinė informacija (vardas ir pavardė / inicialai, adresas, gyvenamosios vietos šalis, el. pašto adresas, telefono numeris);
– jūsų pareigos;
– jūsų pareigos;
– jūsų lytis;
– jūsų pageidautinas pasisveikinimas;
– jūsų pageidautina kreipimosi forma;
– informacija apie sveikatą ir vaistus;
– Kita informacija (tik tuo atveju, jei ji savanoriškai pateikta kaip medicininės informacijos užklausos dalis). Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad i) galėtume atsakyti į jūsų medicininės informacijos užklausą; ii) galėtume atlikti produktų kokybės tyrimus, jei jūsų užklausa susijusi su produkto kokybės problema; iii) galėtume tinkamai pranešti apie saugą, jei jūsų užklausa susijusi su nepageidaujamu įvykiu, susijusiu su „Lundbeck“ produktu. Tai daroma siekiant užtikrinti aukštus mūsų vaistų kokybės ir saugumo standartus ir pagerinti pacientų priežiūrą bei jų saugumą.


Kaip gavome jūsų asmens duomenis?
Asmens duomenys yra renkami:


– Tiesiogiai iš jūsų kaip medicininės informacijos užklausos dalis.


Kai asmens duomenis renkame tiesiogiai iš jūsų, juos pateikiate savanoriškai. Jūs neprivalote pateikti „Lundbeck“ jokios informacijos.


Koks yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?


Teisiniai pagrindai, kuriais remdamiesi renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta pirmiau, yra (priklausomai nuo aplinkybių):


– Teisinė prievolė įsteigti mokslinę tarnybą, atsakingą už informaciją apie rinkai teikiamus vaistus, kaip nustatyta Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, 98 straipsnyje, plg. BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą;
– Vietos teisės aktai (dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę „Lundbeck“ įmonę).

Ar atskleisime jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims?
Siekdami atsižvelgti į prašymus atlikti patikrinimą ir nuolat užtikrinti aukštus „Lundbeck“ produktų kokybės ir saugos standartus, atskleidžiame ir dalijamės jūsų asmens duomenimis su šiais
gavėjais:
– Atitinkamos vietos ar regioninės sveikatos priežiūros institucijomis (pasauliniu mastu);
– Kitais „Lundbeck“ grupei priklausančiais subjektais (tik tuo atveju, jei aktualu).
Duomenys tretiesiems asmenims atskleidžiami vadovaujantis pirmiau išvardytais teisiniais pagrindais, t. y. Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, 111 straipsniu, plg. BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą arba, jei taikoma, vietos teisės aktais.


„Lundbeck“ kaip duomenų tvarkytojas
Tais atvejais, kai verslo partneris (paprastai kita farmacijos kompanija) yra atsakingas už medicininę informaciją arba už nepageidaujamų įvykių užklausų tvarkymą, „Lundbeck“ perduos jūsų užklausą ir visus joje esančius asmens duomenis tiesiogiai atitinkamam verslo partneriui, kad jis galėtų tvarkyti jūsų užklausą. Tokiu atveju „Lundbeck“ dalijasi jūsų duomenimis pagal atitinkamo verslo partnerio nurodymus, ir jis tiesiogiai susisieks su jumis, kad atsakytų į jūsų klausimą ar problemą.


Ar atskleisime jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams?
„Lundbeck“ atskleis ir perduos jūsų asmens duomenis mūsų medicininės informacijos pardavėjui, kuris tvarkys jūsų asmens duomenis mūsų vardu ir griežtai laikydamasis mūsų nurodymų. Toks duomenų tvarkymas priklauso nuo to, ar duomenų tvarkytojas pateikia pakankamas garantijas, kad įgyvendins tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių
apsaugą.


Ar jūsų asmens duomenis perduosime gavėjams, esantiems šalyse už ES ir (arba) EEE ribų?
Siekdami laikytis galiojančių teisės aktų, jūsų asmens duomenis galime perduoti atitinkamoms sveikatos priežiūros institucijoms už ES ir (arba) EEE ribų. Tokio perdavimo teisinis pagrindas yra BDAR 49 straipsnio 1 dalies d punktas, nes perdavimas laikomas būtinu dėl svarbių viešojo intereso priežasčių (visuomenės sveikata).


Be to, jei tai būtina jūsų prašymui patenkinti, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti privačiam gavėjui ne ES ir (arba) EEE šalyje, kurioje neužtikrinama tokio paties lygio apsauga kaip ES ir (arba) EEE. Tokiu atveju „Lundbeck“ užtikrins, kad toks (-ie) perdavimas (-ai) būtų vykdomas (-i) pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant BDAR. Toks perdavimas gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei galime užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį, užtikrindami, kad gavėjas su „Lundbeck“ sudarys ES standartines sutarčių sąlygas. Standartinės sutarčių sąlygos keliomis kalbomis pateikiamos čia.


Jei jūsų asmens duomenys perduodami kitiems „Lundbeck“ grupės subjektams, jie bus perduodami remiantis „Lundbeck“ grupės vidaus duomenų apsaugos sutartimi arba „Lundbeck“ privalomomis įmonės taisyklėmis (kai jos bus patvirtintos ir įgyvendintos). Daugiau informacijos apie tai galite gauti kreipdamiesi į vietinę „Lundbeck“ įmonę arba „Lundbeck“ grupės duomenų apsaugos pareigūną (dataprivacy@lundbeck.com).

Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikės pasiekti pirmiau aprašytų tikslų, tačiau ne ilgiau nei atitinkamo „Lundbeck“ produkto naudojimo laikotarpį ir dar 10 metų po jo naudojimo laikotarpio pabaigos.

 

Jūsų teisės

Atsižvelgiant į tam tikras galiojančiuose teisės aktuose nustatytas išimtis ir apribojimus, jūs turite teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą.


Jei jūsų netenkina "Lundbeck" pateiktas prašymas, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai, pavyzdžiui, Danijos duomenų apsaugos agentūrai (Datatilsynet) arba jūsų šalies nacionalinei priežiūros institucijai. Visų ES institucijų sąrašas pateikiamas čia.


„Lundbeck“ ir „Lundbeck‘s Group“ asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys
Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų apsaugos arba norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į „H. Lundbeck A/S“, vietinę „Lundbeck“ įmonę arba „Lundbeck“ grupės duomenų apsaugos pareigūną (DAP) toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:


H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Danija
Telefono Nr.: +45 3630 1311
„Lundbeck“ grupės duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):
El. paštas: dataprivacy@lundbeck.com