Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Ansvarlig forretningsførelse

At handle med respekt og integritet i alt, vi gør

Vi forfølger vores forretningsformål guidet af relevante reguleringskrav, principperne i vores Code of Conduct (kodeks for opførsel) og målene i vores bæredygtighedsstrategi. Vores ansvarsfølelse understøttes af fem kernetrossætninger: Patientdrevent, Modigt, Ambitiøst, Dedikeret og Ansvarligt

Vores Code of Conduct (Kodeks for opførsel)

Lundbecks etiske standarder defineres af direktionen og støttet af en dedikeret Compliance komité med repræsentanter for nøgle-forretningsfunktioner. Årligt evaluerer komiteen vores etiske præstation og igangsætter nødvendige forbedringer. Vores Chief Compliance Officer (øverste ansvarlige for compliance) udgiver regelmæssigt opdateringer på sager, der vedrører etik og compliance til bestyrelsens revisionskomité.

 

Vores Code of Conduct is rygraden i vores etiske kultur og compliance-kultur. Den gengiver vores forpligtelser og forventningerne til vores ansatte indenfor kritiske områder i lægemiddelindustrien. Alle ansatte og tredjeparter, som arbejder på Lundbecks vegne, pålægges at overholde Code of Conduct og ofte endnu strengere lokale reguleringer. Læs vores Third Party Code of Conduct Obligations.

 

Vi opdaterer vores Code of Conduct regelmæssigt, som første gang blev fastsat i 2010. Den seneste opdatering i 2019 afspejler forandringer i interne og eksterne krav, herunder the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) Code of Practice 2019, som forstærker reguleringen af, hvordan lægemiddelfirmaer interagerer med sundhedsprofessionelle.

 

Vi afspejler denne typer ændringer i vores operationelle procedurer for at tilskynde til god praksis. Særlige forretningsområder opererer under vores kvalitetssikringssystem med at kontrollere risici, drive kontinuerlig forbedring og imødegå regulatoriske krav.

Code of Conduct

Vores Code of Conduct er rygraden i vores etiske kultur og compliance-kultur. 

Træning, monitorering og dialog

Vi sørger for, at alle ansatte har de bedst mulige forhold for at kunne agere på ansvarlig vis. Hvert år gennemfører de ansatte firmatræning i vores Code of Conduct og relevante procedurer, herunder lokale diskussioner om etik og compliance.

 

Vi støtter op om dette med audits og løbende monitorering for at validere forståelse for de lokale krav og for at kunne indfange forslag til forbedring af processer. Vores auditører giver feedback med korrigerende og forebyggende foranstaltninger for at sikre ejerskab og opfølgning hos den lokale ledelse.

 

Vi opmuntrer alle til at indgå i en løbende dialog om compliance og etik med deres kolleger og foresatte. Imidlertid har vi forståelse for, at nogle ansatte måske ikke ønsker at diskutere spørgsmål og bekymringer åbent. Vi står til rådighed med rådgivning til individer, som bekymrer sig for, om en sag ikke bliver behandlet på rette vis. Alle har mulighed for at rapportere alvorlige compliance bekymringer i fuld fortrolighed til Lundbecks Compliance Hotline.


FN's global compact

Læs mere om vores præstationer på dette område i den senest udgivne Communication on Progress til FN’s Global Compact.

 

Compliance i forbindelse med markedsføring

Markedsføring af lægemidler reguleres strengt og overvåges af lokale myndigheder. Vi er forpligtet på at efterleve relevante regler. Dette indebærer opretholdelse af procedurer og at sørge for omfattende træning for at sikre at markedsføringsaktiviteter evalueres på passende vis og løbende godkendes.

 

Lundbecks komité for markedsførings- og reklamegennemgang bedømmer og godkender de materialer til brug for markedsføringskommunikation, der produceres i hovedkvarteret. Vores datterselskaber er ansvarlige for at sikre, at markedsføringsmaterialer bliver gennemgået og godkendt i overensstemmelse med lokal lovgivning, regelsæt og industrikodeks, før materialerne kan benyttes på det specifikke, lokale marked.

 

Politik omkring skat

Lundbeck er utrætteligt dedikeret til at genoprette hjernesundhed, så enhver person kan være den bedste version af sig selv. Vi forfølger dette formål i overensstemmelse med vores fem kerne-trossætninger, som inkluderer ansvarlighed. Det indebærer at handle med respekt og integritet i alt, hvad vi gør, herunder at følge gældende love, regler, vejledninger og industri-standarder. Lundbecks politik omkring skat fremsætter de principper, hvorunder vi håndterer vores skatteanliggender på en måde, som er ansvarlig og efter reglerne.

Politik for diversitet & inklusion

Vi er et bredt sammensat firma, som har besluttet sig for at opbygge en inkluderende høj-præstationskultur, hvilket giver alle ansatte mulighed for at forstærke deres professionelle kompetencer og karriere, uden at der sker diskrimination. Vi tror på, at dette er den bedste måde til at sikre kreativitet, innovation, fremskridt og fælles berigelse. Spændvidden i vores ansattes ideer, perspektiver og erfaringer er en værdifuld og nødvendig del af vores konkurrencefordel. Vi har indarbejdet en virksomhedspolitik, som en grundsten for diskussioner om diversitet og inklusion blandt ansatte og ledelse i de over 50 lande, hvor vi opererer.

Compliance Hotline

Compliance Hotline sætter dig i stand til at rapportere juridiske eller andre alvorlige bekymringer, som ikke på anden vis kan adresseres korrekt.

Datapolitik omkring privatliv

Lundbeck har forpligtet sig til at sikre patientrettigheder, forsknings- og forretningspartnere og vores ansatte i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondata.

 

 

Vi vil kun indsamle og bearbejde persondata:

  • Når vi har et specifikt behov og lovmæssigt grundlag
  • Gøre det på en måde, som er transparent og sikker, og som beskytter individets privatliv.

Vi vil ikke gemme data længere end nødvendigt, og vi vil øjeblikkeligt agere for at behandle en hvilken som helst anmodning eller klage i relation til personlige data.

Menneskerettigheder

Lundbecks forpligtelse til at respektere menneskerettigeder er baseret på FN's Verdenserklæring om Menneskerettigederne, FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder og dens anden valgfri protokol, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, Centrale internationale menneskerettighedsinstrumenter som defineret af Sekretariatet for FN's højkommissær for menneskerettigheder og de grundlæggende ILO-konventioner.

Mere fra lundbeck

Om os

Et globalt medicinalfirma specialiseret i hjernesygdomme.

Vores videnskab

Lundbeck har udviklet nogle af verdens mest udbredte receptpligtige behandlinger. 

Patienter

Vi opfatter patienter som mennesker og forpligter os på at støtte personen bag sygdommen.