Verantwoord ondernemen

Alles wat we doen, doen we met respect en integriteit

Bij het nastreven van ons zakelijk doel laten we ons leiden door wettelijke voorschriften, de beginselen in onze gedragscode en de ambities in onze duurzaamheidsstrategie. Ons gevoel van verantwoordelijkheid is gebaseerd op vijf kernovertuigingen: patiëntgericht, moedig, ambitieus, gepassioneerd en verantwoordelijk. 

Onze gedragscode

De ethische normen van Lundbeck worden gedefinieerd door het uitvoerend management met steun van een specifiek nalevingscomité waarin de belangrijkste zakelijke functies vertegenwoordigd zijn. Het comité beoordeelt jaarlijks onze ethische prestaties en initieert noodzakelijke verbeteringen. Onze Chief Compliance Officer verschaft regelmatig updates over ethische en nalevingskwesties aan het auditcomité van de raad van bestuur.

 

Onze gedragscode vormt de ruggengraat van onze ethische en nalevingscultuur. Hierin staan onze verplichtingen en verwachtingen van onze medewerkers voor de gebieden die van cruciaal belang zijn voor de farmaceutische industrie. Alle medewerkers en derden die namens Lundbeck optreden, zijn verplicht zich te houden aan de gedragscode en eventuele strengere lokale regelgeving.  Lees hier ons Third Party Code of Conduct Obligations.

 

Wij werken onze gedragscode, die voor het eerst in 2010 werd opgesteld, op regelmatige basis bij. De meest recente update in 2019 weerspiegelde de veranderingen in de interne en externe voorschriften, met inbegrip van de gedragscode 2019 van de International Federation of Pharmaceutical Manufactures and Associations (IFPMA), waarin de regelgeving over de manier waarop farmaceutische bedrijven met zorgprofessionals omgaan, werd aangescherpt. 


Wij laten dit soort veranderingen terugkomen in onze operationele procedures om aan te zetten tot goede praktijken oftewel Good Practices. Specifieke zakelijke gebieden vallen onder ons kwaliteitsmanagementsysteem om risico's te beheersen, aan te zetten tot continue verbetering en te voldoen aan de wettelijke eisen.

Gedragscode

Onze gedragscode vormt de ruggengraat van onze ethische en nalevingscultuur.

Opleiding, toezicht en dialoog

Wij zorgen ervoor dat al onze werknemers beschikken over de best mogelijke omstandigheden om verantwoordelijk te kunnen handelen. Elk jaar voltooien zij een bedrijfsopleiding over onze gedragscode en relevante procedures, waarbij lokale discussies over ethiek en naleving plaatsvinden. 

 

Dit ondersteunen wij met audits en continue controle om de kennis van lokale voorschriften te bevestigen en suggesties voor procesverbeteringen mee te nemen. Onze auditors geven feedback met corrigerende en preventieve maatregelen om te zorgen dat op de betreffende locatie verantwoordelijkheid wordt genomen en opvolging plaatsvindt.

 

We moedigen iedereen aan om een continue dialoog over naleving en ethiek te voeren met collega's en leidinggevenden. We begrijpen echter ook dat sommig werknemers kwesties of zorgen niet openlijk willen bespreken. We staan ​​klaar om individueel advies te geven aan mensen die zich zorgen maken dat een kwestie niet goed wordt aangepakt. Iedereen kan ernstige zorgen in verband met naleving in volledige vertrouwen melden via de Lundbeck Compliance Hotline.

Duurzaamheidsrapport

U kunt meer lezen over onze gezondheids- en veiligheidsinitiatieven en prestaties in de meest recente Communication on Progress to the UN Global Compact. 

Promotionele naleving

De promotie van geneesmiddelen wordt strikt gereguleerd en bewaakt door plaatselijke autoriteiten. Wij verbinden ons ertoe alle van toepassing zijnde voorschriften volledig na te leven. Dit betekent processen bijhouden en uitgebreide opleidingen aanbieden zodat promotionele activiteiten op passende wijze worden geëvalueerd en goedgekeurd. 

 

De toetsingscommissie voor promotie en reclame van Lundbeck zorgt voor de beoordeling en goedkeuring van op ons hoofdkantoor geproduceerd reclamemateriaal. Onze vestigingen zijn er verantwoordelijk voor dat reclamemateriaal wordt beoordeeld en goedgekeurd in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving en industriële codes, voordat het materiaal op de specifieke lokale markt wordt ingezet.

Fiscaal beleid

Lundbeck zet zich onvermoeibaar in om de gezondheid van onze hersenen te herstellen, zodat iedereen op zijn of haar best kan zijn. We streven dit doel na overeenkomstig onze vijf kernovertuigingen, waaronder verantwoordelijkheid dragen. Dit houdt in dat we bij alles wat we doen, werken met respect en integriteit, waaronder de inachtneming van geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en industrienormen. In het fiscaal beleid van Lundbeck staan de beginselen opgenomen volgens welke we onze fiscale zaken op een conforme en verantwoorde manier beheren.

Diversiteit en inclusie beleid

Wij zijn een divers bedrijf dat vastbesloten is om een ​​inclusief en sterk op prestaties gerichte cultuur te creëren waarbinnen alle medewerkers zonder discriminatie hun professionele vaardigheden en loopbaan kunnen ontwikkelen. Wij zijn van mening dat dit de beste manier is om creativiteit, innovatie, vooruitgang en wederzijdse verrijking te garanderen. De verscheidenheid in de ideeën, perspectieven en ervaringen van onze medewerkers is een gewaardeerd en onmisbaar onderdeel van ons concurrentievoordeel. We hebben een bedrijfsbeleid opgesteld als basis voor gesprekken over diversiteit en integratie onder medewerkers en het bestuur in de meer dan 50 landen waar wij actief zijn.

Compliance Hotline

Met de Compliance Hotline kunt u juridische of andere ernstige zorgen melden die anders niet naar behoren kunnen worden behandeld. 

Privacybeleid

Lundbeck streeft ernaar de rechten van patiënten, onderzoeks- en zakelijke partners, en onze medewerkers te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens:

 

  • Wanneer hier een specifieke behoefte en een wettelijke grondslag voor bestaat.
  • Op een transparante en veilige manier waardoor de privacy van het individu gewaarborgd blijft 

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is en komen onmiddellijk in actie om verzoeken of klachten in verband met persoonsgegevens te beantwoorden.

More from lundbeck

Klimaatactie

Energie besparen en CO2-uitstoot beperken is een prioriteit bij Lundbeck.

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Wij bieden werknemers een veilige en gezonde werkomgeving.

Onderzoek en ontwikkeling (R&D)

Onderzoek & Ontwikkeling (R&D) naar nieuwe en betere behandelingen is de kern van wat wij doen.