Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Hållbarhet

Vår hållbarhetsstrategi 

Med vår hållbarhetsstrategi minskar vi risker som kan hota vår verksamhet. Strategin syftar även till att bidra till en positiv samhällsförändring. Vårt åtagande att följa principerna i FN:s Global Compact fortsätter. Vi bidrar till sex av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

FN:s Global Compact

Lundbeck undertecknade FN:s Global Compact 2009. Vi fortsätter att främja initiativ som visar vårt åtagande att följa de 10 principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljöskydd och korruptionsbekämpning.

 

Den verkställande ledningen bedömer Lundbecks affärsrisker och möjligheter samt fastställer våra hållbarhetsmål enligt vad som meddelats i årsrapporten.

 

Vi släpper vår lägesrapport till FN:s Global Compact och beskriver ingående våra hållbarhetsmål och vårt arbete för hållbarhet i den. Vi fortsätter rapportera om våra utmaningar och bidrag inom hållbarhetsområdet. Detta har vi gjort i över än ett decennium.

SDGs that Lundbeck supports

Globala mål för hållbar utveckling

Under 2020 utgår vi från FN:s globala mål för hållbar utveckling när det gäller de viktigaste frågorna i vår hållbarhetsstrategi. Vi har sett att vi har en betydande påverkan på sex av de 17 målen:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande  
  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna  
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Ett viktigt exempel är Mål 3 där vårt företag arbetar med stort engagemang, nämligen att förbättra rehabilitering av hjärnhälsa, och Mål 13 som sporrar oss i våra ansträngningar att förbereda för en utsläppsfri framtid.

Vi kommer att använda vårt inflytande och handla på ett sätt som främjar de övriga målen där vi har betydande påverkan. I vårt hållbarhetsarbete vill vi samarbeta med andra för att en förändring ska komma till stånd och för att vår påverkan ska bli så stor som möjligt (Mål 17).

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i avsnitten nedan och i vår senaste lägesrapport till FN:s Global Compact

Sustainability report

Läs mer om våra framsteg inom hållbarhet i vår senaste Hållbarhetsrapport.

Tillgång till hjärnhälsa

Vi strävar efter att förbättra tillgången till hjärnhälsa i enlighet med WHO.

klimatåtgärder

Att spara energi och minska koldioxidutsläppen är strategiska prioriteringar för Lundbeck.

Donationer och bidrag

Vi kan ge donationer och bidrag till kvalificerade och lämpliga ändamål.

Hälsa och säkerhet på jobbet

Vi erbjuder våra anställda en sund fysisk och mental arbetsmiljö.

Materialanvändning och avfall

Med våra egna tillverkningsprocesser får vi flera hållbara möjligheter

Affärsetik

Vi bedriver vår affärsverksamhet utifrån flera grundpelare och vår uppförandekod.

Leverantörer och tredje parter

Hur vi engagerar leverantörer och tredje parter när vi tillhandahåller behandlingar till patienter

Transparenta interaktioner

Hur vi förbinder oss till öppenhet i värdeöverföringar och interaktioner