Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Integritetspolicy

Vi värnar om dina personuppgifter

H. Lundbeck AB (”Lundbeck”) är fast besluten att skydda de personuppgifter vi samlar in. Vid behandling av personuppgifter kommer Lundbeck (som personuppgiftsansvarig) att följa tillämplig lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

I denna policy kan du läsa hur Lundbeck behandlar dina personuppgifter när du använder denna webbplats, Lundbeck.se. Om du använder Lundbeck.se för att ansöka om ett jobb eller använder vår Compliance Hotline (som extern), vänligen läs de integritetspolicyer som är specifikt tillämpliga på dessa tjänster.

 

När Lundbeck behandlar personuppgifter som samlas in via andra kanaler än via denna webbplats kommer Lundbeck att informera dig specifikt om hur dina personuppgifter behandlas. För behandling av personuppgifter vid vissa specifika aktiviteter kan du dock läsa mer om under avsnitt 1.

 

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta Lundbecks dataskyddsombud genom kontaktuppgifterna i avsnitt 6.

1. Lundbecks behandling av personuppgifter

När du använder Lundbeck.se och funktionerna däri kan vi behandla följande personuppgifter om dig enligt nedan.

Typ av behandling och kategorier av individer) Kategorier av personuppgifter och källa om relevant

 

Syfte med behandling


Rättslig grund

Utlämnande av personuppgifter, om relevant och
rättslig grund för utlämnande 
Retention
Via Lundbeck.se – användare av
“kontakta oss” formuläret (PV)

Om användare av Lundbeck.se använder vårt "kontaktformulär" för rapportering av biverkningar och biverkningar avseende våra läkemedel (som patienter), kommer vi att få följande uppgifter från patienten:

 • Kontaktinformation (namn/initialer, adress, e-postaddress)
 • Land
 • Födelsedata, ålder/åldersgrupp, könInformation om hälsa och  medicinering
 • Sexliv/sexuell läggning (endast om det rapporteras och är relevant*)   *Generelltsett begärs och samlas inte denna kategori av data in utan samlas bara in och behandlas om de rapporteras i samband med en biverkningsrapport och är relevanta för medicinsk och vetenskaplig bedömning och utvärdering av fallet.
 • Brottmålsdomar / brott (endast om de rapporteras och är relevanta *)   *I allmänhet begärs och samlas inte denna kategori av data in utan bara fångas upp och behandlas som en del av en biverkningsrapport relaterad till ett rättsfall eller ett försäkringsfall eller där uppgifterna är relevanta för medicinsk och vetenskaplig bedömning och utvärdering av fall.
 • Övriga personuppgifter som finns i meddelandet eller i det bifogade dokumentet.

Hälso-och sjukvårdspersonal  (HCP) eller individer som rapporterar på patienterna vägnar:

 • Kontaktinformation (namn/initialer, adress, e-postadress)
 • Land
 • HCP yrke/titel (bara HCPs)
 • Andra personuppgifter som finns i meddelandet eller i det bifogade dokumentet.

Källdata som erhållits i formuläret "kontakta oss" (PV) kommer från anhörig / annan person eller vårdpersonal som rapporterar på uppdrag av dig och offentligt tillgängliga källor som webbplatser eller sociala medier (i allmänhet övervakas inte dessa källor). På grund av tillämplig lag är dock Lundbecks anställda, som vid tillfälle, identifierar ogynnsamma händelser i offentligt tillgängliga källor (t.ex. sociala medier) skyldiga att rapportera dessa till Lundbeck.

Det är ett lagkrav att H. Lundbeck AB samlar in och
behandlar dina personuppgifter. Vi är skyldiga att registrera, övervaka och analysera de biverkningar som rapporteras till Lundbeck och att utföra medicinsk och vetenskaplig utvärdering av eventuella biverkningar som kan relateras till en Lundbeck-produkt. Detta görs för att säkerställa höga kvalitetsstandarder, för att förbättra patientvården och patientsäkerheten och för att bedöma risk-nytta-profilen för läkemedel.
Den rättsliga grunden för Lundbecks insamling och behandling av dina
personuppgifter är:en rättslig skyldighet i kapitel 6, paragraf 2 i den svenska läkemedelslagen
(2015:315)  om övervakning av
biverkningar från läkemedel som implementerar delar av kapitel 1 och 3 i avdelning IX i direktiv 2001/83 / EG Parlamentet och rådet av den 6 november
2001, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/84 / EU av den 15 december 2010.att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvårdoch läkemedel, brottmål: Det är Lundbecks bedömning att behandlingen av straffrättsliga övertygelser är (när det är relevant) nödvändigt för den medicinska och vetenskapliga bedömningen och för att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården och läkemedel.
Att kontinuerligt säkerställa säkerheten för våra produkter, vi kan lämna ut dina personuppgifter
till relevanta lokala hälsovårdsmyndigheter, affärspartners och Lundbeck-koncernens företag.Den rättsliga grunden för utlämnandet är: en rättslig skyldighet i kapitel 6, paragraf 2 i den svenska läkemedelslagen (2015:315) om övervakning av biverkningar från
läkemedel som genomför delar av kapitel 3 i avdelning IX i Europaparlamentets direktiv 2001/83 / EG och av rådet av den 6 november 2001, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/84 / EU av den 15 december 2010, jfr. Artikel 6.1(c) i GDPR ochatt säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård och läkemedel, jfr. Artikel 9.2(i) i GDPR.brottmål: Artikel 10 i GDPR. Det är Lundbecks bedömning att avslöjande av straffrättsliga övertygelser är nödvändigt för den medicinska och vetenskapliga bedömningen och för att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården och läkemedel.
Enligt
relevant lagstiftning om säkerhetsövervakning är vi skyldiga att lagra dina personuppgifter under produktens livstid plus ytterligare 10 år, som ett minimum. Lagringstiden för personuppgifterna kan dock vara längre om europeisk eller nationell lag kräver det.
Via Lundbeck.se – Användare av “kontakta
oss” formuläret (andra förfrågningar än PV)
 • Namn, telefonnummer, e-postadress
 • Namn på organisation
 • Land
 • Andra personuppgifter som finns i meddelandet eller i det bifogade
  dokumentet
 • Vilken typ av begärd tjänst, om någon
 • Att tillhandahålla den begärda tjänsten
 • Att hantera av förfrågningar

Den rättsliga grunden är Lundbecks legitima intresse av att tillhandahålla
den begärda tjänsten och hantera förfrågningar, inklusive undersökningar i
detta avseende.Vi kan lämna ut dina personuppgifter till

 

 • våra dotterbolag inom Lundbeck-koncernen
 • andra mottagare beroende på din förfrågan för att hantera din begäran.

Beroende på din förfrågan är den rättsliga grunden för
utlämnandet avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR), samtycke (artiklarna 6.1 (a) och 9.2 (a) i GDPR), efterlevnad av en rättslig skyldighet (artikel 6.1 (c)) och / eller Lundbecks legitima intresse av att tillhandahålla den begärda tjänsten och hantera din förfrågan, jfr. Artikel 6.1 (f) i GDPR.

 

Personuppgifter
relaterade till dina förfrågningar raderas omedelbart efter att du har fått
svar om inte lagring under en längre period krävs enligt tillämplig lag.
Via Lundbeck.se – Alla användare av webbsidan (via cookies) 

Genom att använda cookies, kan vi samla in information om hur du använder
lundbeck.se och ditt uppkopplade beteende. De personuppgifter som samlas in är:

 • IP adress, även din nätverksplats
 • Information om din dator
 • Typ av webbläsare
 • Sökord
Vi använder nödvändiga cookies, funktionella cookies,
statistiska-och marknadsföringscookies. Vänligen se fullständig beskrivning av
dessa cookies i vår Cookie Policy. 

Den rättsliga grunden är samtycke.

För nödvändiga kakor är den rättsliga grunden berättigat intresse.

Lundbeck har ett legitimt intresse av att tillhandahålla webbplatsen och funktionerna till användarna.

Data som samlas in via cookies kan delas med våra tredjeparts-
cookieleverantörer, inklusive via plug-ins. I vissa fall kommer Lundbeck att betraktas som gemensam personuppgiftsansvarig med några av dessa tredje parter. Du kan läsa mer och hitta en länk till dessa tredje partsleverantörers integritetsmeddelande i vår cookiepolicy. 
Cookies och det uppkopplade  erhållandet av personuppgifter kommer att raderas enligt beskrivningen i cookiepolicyn såvida inte lagring under en längre period krävs enligt tillämplig lag.
 

2.  Frivilligt / obligatoriskt tillhandahållande av data

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig, t.ex. via kontaktformulär, tillhandahåller du personuppgifterna frivilligt. Du är inte skyldig att tillhandahålla informationen till oss. Konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifter är att vi inte kan tillhandahålla tjänsten eller hjälpa dig i förhållande till den förfrågan du begär.

3. Vem lämnar Lundbeck ut personuppgifterna till?

Som huvudregel lämnar inte Lundbeck ut några personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Lundbecks åtaganden mot dig, kunder eller samarbetspartners. 

Beroende på vilken information du ger oss kan vi dela det med tredje part, inklusive partners, samarbetspartners och/eller myndigheter. Vi kommer till exempel att vara skyldiga att överföra personuppgifter till relevanta hälsomyndigheter,  om du ger oss information om biverkningar av något av våra läkemedel.

4. Lundbecks användning av personuppgiftsbiträden

Lundbeck använder personuppgiftsbiträden (t.ex. webbhotell, IT-leverantörer, inklusive för hantering av cookies, konsulter, affärspartners och medlemmar i Lundbeck koncernen), och dina personuppgifter kan därför överföras till, behandlas  och lagras av dessa tredje parter som är anlitade av Lundbeck, som kommer att behandla dina uppgifter på Lundbecks vägnar och hjälpa till att tillhandahålla det innehåll och de tjänster du använder eller begär. Dessa tredjepartsleverantörer är skyldiga genom avtal med Lundbeck att skydda sekretessen för dina uppgifter och att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring, icke-behörig användning eller missbruk, eller annan olaglig behandling.

5. Överföring av data till länder utanför EU / EES

Dina personuppgifter lagras på Lundbecks datorer/servrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Beroende på arten och sammanhanget av de personuppgifter vi erhåller kan Lundbeck komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Lundbeck att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES, exempelvis genom att tillämpa av EU kommissionen beslutade standardavtalsklausuler.

 

Om dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Lundbeck koncernen kommer överföringen att baseras på Lundbeck Intra Group-avtalets uppläggning, som är tillämpligt från tid till annan. En kopia av detta kan erhållas genom att kontakta Lundbeck.

 

Lundbecks överföring av farmkovigilansdata till hälsovårdsmyndigheter i länder utanför EU / EES sker detta i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

6. Lagring av data

Lundbeck kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in eller mottogs såvida annat inte följer av gällande lagliga eller etiska rapporterings- eller dokumentlagringskrav. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

 

För närmare information om hur länge Lundbeck lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Lundbeck. Kontaktuppgifter framgår nedan. 

7. Säkerhetsåtgärder

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Lundbeck har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Lundbeck  ser till att dina personuppgifter, hanteras noggrant och skyddas ordentligt enligt gällande säkerhetsstandarder. Lundbeck granskar regelbundet sitt system för eventuella sårbarheter och attacker och när du använder vårt kontaktformulär på  vår websida under "kontakta oss" är överföringen krypterad.

8. Dina rättigheter som registrerad

Enligt GDPR har du vissa rättigheter som beskrivs nedan. Observera att vissa begränsningar kan gälla för din förmåga att utöva dessa rättigheter.

 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt beskrivningen, vänligen kontakta Lundbeck med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 

Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter Lundbeck behandlar om dig. Lundbeck måste tillhandahålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, kostnadsfritt eller elektroniskt om begäran har lämnats in i vanligt förekommande elektronisk form. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

 

Rätt till rättelse, begränsning och radering (rätten att bli bortglömd)

Lundbeck kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

 

Rätt till dataöverföring

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till tredje part utan hinder från Lundbeck, om det är tekniskt möjligt. 

 

Rätten till invändning

Du har när som helst rätt att, av skäl som hänför sig till din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig som baseras på berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen, inklusive profilering baserat på  denna bestämmelse. Om du har utnyttjat denna rätt till invändningar får Lundbeck inte längre behandla personuppgifterna såvida inte Lundbeck visar tvingande legitima grunder för behandlingen, som åsidosätter dina intressen,  rättigheter och friheter, eller om behandling är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

 

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringssyfte har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning det är  relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföringsändamål får Lundbeck inte längre behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

 

Rätten att återkalla samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar Lundbecks behandling av dina personuppgifter innan ditt samtycke dras tillbaka.

 

Ändringar

Lundbeck har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Lundbeck att publicera den justerade integritetspolicyn på www.lundbeck.se med information om när ändringarna träder ikraft samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

 

Inlämnande av klagomål

Om ditt klagomål inte hanteras av Lundbeck till din tillfredsställelse kan du välja att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY)

Box 8114

104 20 Stockholm

Telefonnummer: 08-657 61 00

E-postadress: imy@imy.se

Webbplats: www.imy.se

9. Kontaktuppgifter till Lundbecks dataskyddsombud 

Om du har några frågor angående Lundbecks behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Lundbecks dataskyddsombud (Data Protection Officer).

 

H. Lundbeck A/S

Attn: Data Protection Officer

Ottiliavej 9

2500 Valby

Denmark

 

Email address: dataprivacy@lundbeck.com

Telephone number: + 45 3630 1311 (ask for our Data Protection Officer).

 

Om du kontaktar vårt dataskyddsombud kommer H. Lundbeck A/S att behandla de personuppgifter du ger oss i din begäran i syfte att behandla och svara på din begäran. Läs vårt integritetsmeddelande angående
denna behandlingsaktivitet här.

 

Läs vårt integritetsmeddelande angående denna behandlingsaktivitet här.

mer från lundbeck

Hållbarhet

Genom vår starka strategi fortsätter vi på Lundbeck att arbeta för hållbarhet.

Om oss

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.

Vårt engagemang

Vår mångsidiga patientstrategi heter Progress in Mind.