Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά

Δρούμε με σεβασμό και ακεραιότητα σε οτιδήποτε κάνουμε.

Επιδιώκουμε τους εταιρικούς μας σκοπούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, τις αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς μας και τις φιλοδοξίες στη Στρατηγική μας για Βιώσιμοτητα. Το αίσθημα ευθύνης που μας χαρακτηρίζει, στηρίζεται σε πέντε βασικές Αξίες: Είμαστε εστιασμένοι στον ασθενή, Θαρραλέοι, Φιλόδοξοι,  Επίμονοι και Υπεύθυνοι. 

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας

 

Τα δεοντολογικά πρότυπα της Lundbeck καθορίζονται από την Εκτελεστική Διοίκηση, με την υποστήριξη μιας ειδικής Επιτροπής Συμμόρφωσης (Compliance Committee), στην οποία εκπροσωπούνται οι βασικές λειτουργίες της εταιρείας. Η Επιτροπή αυτή αξιολογεί ετησίως τις δεοντολογικές μας επιδόσεις και προωθεί τις απαραίτητες βελτιώσεις. Ο Eπικεφαλής Kανονιστικής Συμμόρφωσης της Lundbeck (Chief Compliance Officer) ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα ηθικής και δεοντολογίας καθώς και συμμόρφωσης.

 

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κουλτούρας ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και συμμόρφωσης που έχουμε αναπτύξει. Ενημερώνει τους ανθρώπους μας για τις δεσμεύσεις και τις προσδοκίες μας σε τομείς κρίσιμους για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Όλοι οι εργαζόμενοι και τα τρίτα μέρη που εργάζονται για λογαριασμό της Lundbeck είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κώδικα Συμπεριφοράς και τυχόν αυστηρότερους τοπικούς κανονισμούς. Μπορείτε να διαβάσετε το Third Party Code of Conduct Obligations.

 

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας δημιουργήθηκε το 2010 και έκτοτε τον ενημερώνουμε τακτικά. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση το 2019 αντικατόπτριζε τις αλλαγές στις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα πρακτικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων και Παρασκευαστών Φαρμακευτικών Προϊόντων (IFPMA) του 2019, που ενισχύει την πιο αυστηρή ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες αλληλεπιδρούν με επαγγελματίες υγείας. 

 

Αυτές οι αλλαγές αντανακλώνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες μας, ώστε να ενθαρρύνουμε τις καλές πρακτικές. Συγκεκριμένοι τομείς στην εταιρεία λειτουργούν στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε, για τον έλεγχο του κινδύνου, τη διαρκή βελτίωση και την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων.

Κώδικας Συμπεριφοράς 

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κουλτούρας ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και συμμόρφωσης που έχουμε αναπτύξει. 

Εκπαίδευση, έλεγχος και διάλογος

 

Παρέχουμε σε όλους τους εργαζόμενους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, για να ενεργούν με υπευθυνότητα. Κάθε χρόνο, ολοκληρώνουν την εταιρική τους εκπαίδευση στον Κώδικα Συμπεριφοράς και τις σχετικές διαδικασίες. Η εταιρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συζητήσεις για θέματα ηθικής και δεοντολογίας καθώς και συμμόρφωσης. 

 

Αυτό το υποστηρίζουμε με ελέγχους και συνεχή παρακολούθηση, για να αξιολογήσουμε την κατανόηση των τοπικών απαιτήσεων και να δημιουργηθούν προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών. Οι ελεγκτές μας παρέχουν σχόλια για διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, για να διασφαλιστεί ότι η τοπική διοίκηση θα δεσμευτεί για αυτές και θα παρακολουθήσει την υλοποίησή τους. 

 

Ενθαρρύνουμε όλους τους εγαζόμενους να έχουν έναν διαρκή διάλογο, για θέματα ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και συμμόρφωσης με τους συναδέλφους τους και τον προϊστάμενό  τους. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι ορισμένοι υπάλληλοι μπορεί να μην θέλουν να συζητήσουν ανοιχτά για τις ανησυχίες τους. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συμβουλές σε άτομα που ανησυχούν ότι ένα θέμα δεν αντιμετωπίζεται σωστά. Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλλει αναφορά, σχετικά με ανησυχίες που έχει για θέματα συμμόρφωσης, πλήρως εμπιστευτικά, στην ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη συμμόρφωση της Lundbeck (Lundbeck’s Compliance Hotline).

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες και τη δράση μας για την υγεία και την ασφάλεια στην πιο πρόσφατη έκθεση προόδου μας ‘Communication on Progress’, σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ.

Συμμόρφωση σε ό,τι αφορά την προώθηση φαρμάκων 

 

Η προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων ρυθμίζεται αυστηρά και παρακολουθείται από τις τοπικές αρχές. Δεσμευόμαστε στην τήρηση των κανονισμών που είναι σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.  Αυτό σημαίνει τήρηση διαδικασιών και παροχή εκτεταμένης εκπαίδευσης, για να διασφαλιστει ότι οι δραστηριότητες προώθησης αξιολογούνται και εγκρίνονται κατάλληλα. 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης της προώθησης και διαφήμισης στη Lundbeck αξιολογεί και εγκρίνει το προωθητικό υλικό επικοινωνίας που δημιουργείται στα κεντρικά μας γραφεία. Οι θυγατρικές μας είναι υπεύθυνες για να διασφαλίσουν ότι το προωθητικό υλικό αξιολογείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, κανονισμούς και κώδικες δεοντολογίας της φαρμακευτικής βιομηχανίας, προτού αυτό χρησιμοποιηθεί εντός της συγκεκριμένης τοπικής αγοράς.

Φορολογική Πολιτική

 

Στη Lundbeck είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην αποκατάσταση της υγείας του εγκεφάλου, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να είναι ο καλύτερός του εαυτός. Επιδιώκουμε αυτόν τον σκοπό, με γνώμονα τις πέντε βασικές μας Αρχές, που περιλαμβάνουν και την υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει ότι ενεργούμε με σεβασμό και ακεραιότητα σε ό,τι κάνουμε, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των νόμων, κανονισμών, οδηγιών και προτύπων της φαρμακευτικής βιομηχανίας που είναι σε ισχύ. Η φορολογική πολιτική της Lundbeck θέτει τις αρχές με τις οποίες διαχειριζόμαστε τις φορολογικές μας υποθέσεις, τηρώντας τους κανονισμούς και λειτουργώντας με υπεύθυνο τρόπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

 

Είμαστε μία εταιρεία που περιλαμβάνει ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και είμαστε αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα ενσωμάτωσης των ανθρώπων και υψηλής απόδοσης, που θα επιτρέπει σε όλους τους εργαζομένους να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και την καριέρα τους χωρίς διακρίσεις. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί δημιουργικότητα, καινοτομία, πρόοδος και εμπλουτισμός γνώσεων και δεξιοτήτων με αμοιβαίο τρόπο. Η ποικιλία στις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των εργαζομένων μας είναι πολύτιμο και απαραίτητο κομμάτι του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος. Έχουμε υιοθετήσει μία εταιρική πολιτική, που χρησιμοποιείται ως θεμέλιο για συζητήσεις σε σχέση με την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση, μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης, στις περισσότερες από 50 χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Τηλεφωνική γραμμή συμμόρφωσης

Η τηλεφωνική γραμμή συμμόρφωσης σας δίνει τη δυνατότητα να αναφέρετε νομικά ή άλλα σοβαρά θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο.

Πολιτική απορρήτου δεδομένων

 

Η Lundbeck δεσμεύεται να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ασθενών, των εταίρων της στην έρευνα και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και των εργαζομένων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο:

 

  • Όταν υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη και νομική βάση
  • Με διαφανή και ασφαλή τρόπο, που προστατεύει την ιδιωτικότητα του ατόμου 

 

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και θα λάβουμε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε αιτήματος ή καταγγελίας που σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα.

Περισσότερα νέα από τη Lundbeck

Βιωσιμότητα

Η Lundbeck τηρεί τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσω της ισχυρής στρατηγικής της.

Πρόσβαση στην υγεία του εγκεφάλου

Είμαστε αφοσιωμένοι στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά

Επιδιώκουμε τους εταιρικούς μας σκοπούς, σεβόμενοι πολυάριθμες απαιτήσεις και τον Κώδικα Συμπεριφοράς μας.