ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στρατηγική βιωσιμότητας της Lundbeck

Μέσω της στρατηγικής μας για βιωσιμότητα, μετριάζουμε  επιχειρηματικούς κινδύνους, μειώνουμε αρνητικές επιπτώσεις και αντιμετωπίζουμε κοινωνικές προκλήσεις, όπου αυτό είναι δυνατό. Παραμένουμε δεσμευμένοι στις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και συμβάλλουμε σε έξι από τους 17 Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη του ίδιου οργανισμού.

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ

Η Lundbeck υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) το 2009. Συνεχίζουμε να προωθούμε πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας στις 10 αρχές των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

Η Εκτελεστική Διοίκηση αξιολογεί τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες της Lundbeck και καθορίζει τους στόχους βιωσιμότητας της εταιρείας, όπως ανακοινώνονται στην ετήσια έκθεσή μας.

 

Παρουσιάζουμε την έκθεση προόδου ‘Communication on Progress’ σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, που περιγράφει λεπτομερώς τις επιδόσεις και τους στόχους μας σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Για πάνω από μία δεκαετία, δίνουμε αναφορά για τις προσπάθειες βιωσιμότητας που καταβάλλουμε, τις προκλήσεις και τη συνεισφορά στον επιχειρηματικό μας κλάδο, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

SDGs that Lundbeck supports

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το 2020, βασίσαμε τις κύριες πτυχές της στρατηγικής βιωσιμότητας που εφαρμόζουμε, στους Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs). Διαπιστώσαμε ότι έχουμε σημαντικό αντίκτυπο σε έξι από τους 17 στόχους του ΟΗΕ:

 

  • Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευεξία
  • Στόχος 5: Ισότητα φύλων
  • Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη
  • Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή
  • Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα
  • Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί

Βασικά παραδείγματα είναι ο Στόχος 3, ο οποίος συνδέεται στενά με την αποστολή μας και την αφοσίωσή μας στην αποκατάσταση της υγείας του εγκεφάλου και ο Στόχος 13, που καθοδηγεί τις προσπάθειές μας για ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές. 

 

Θα χρησιμοποιήσουμε την επιρροή μας και θα δράσουμε για την προώθηση των Στόχων 5, 8, 12 και 16. Σε όλες τις δράσεις βιωσιμότητας, επιδιώκουμε συνεργασίες, ώστε να καταστούν εφικτές οι αλλαγές και η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου (Στόχος 17).

Αναφορά ΒιΩσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις βιωσιμότητας στις παρακάτω ενότητες και στην πιο πρόσφατη έκθεση προόδου μας, ‘Communication on Progress’, σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ.

Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά

Επιδιώκουμε τους εταιρικούς μας σκοπούς, σεβόμενοι πολυάριθμες απαιτήσεις και τον Κώδικα Συμπεριφοράς μας.

Πρόσβαση στην υγεία του εγκεφάλου

Είμαστε αφοσιωμένοι στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).