lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Beyin sağlığı - global bir öncelik

Beyin sağlığı - global bir öncelik

Lundbeck'te beyin sağlığını, bireylerin yaşamları boyunca sağlıklı olmaları için esas olarak görüyoruz. Bu yalnızca bir rahatsızlığın olmaması anlamına gelmez, aynı zamanda beyin rahatsızlığıyla yaşayanların gelişme becerisini ve teşhis koyulmayan kişilerin sağlık ve iyiliği hedeflemesini de kapsar.

Dünyada, "beyin sermayesine", özellikle de beyin becerilerine ve beyin sağlığınaᶦ (örneğin bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal beyin kaynakları) giderek daha çok güvenilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre beyin sağlığı beynin bilişsel, duyusal, sosyal-duygusal, davranışsal ve motor alanlar gibi işleyiş alanlarına odaklanır ve iyilik  halinden rahatsızlıklara ve engelliliğe kadar geniş bir yelpazede ele alınmalıdırᶦᶦ.  

 

Beyin sağlığına bütünsel bir yaklaşım getiriyoruz ve hem beyin sağlığını geliştirmenin hem de beyin rahatsızlıklarını önlemenin öneminin farkındayız. Beyin rahatsızlıklarının teşhisi ve zamanında ve uygun tedaviye erişim de son derece önemlidir. Öncelikli olarak beyin rahatsızlıklarının tedavisi ve bakımında yenilikçi çözümler sunmaya odaklansak da, herkes için daha iyi beyin sağlığı sonuçları elde etmek için ortaklarımızla birlikte bu geniş yelpazede çalışıyoruz. 

~50%

Beyin rahatsızlıklarının dünya nüfusunun yaklaşık yarısını doğrudan etkilediği tahmin edilmektedirᶦᶦᶦ

10% 'a kadar

Beyin rahatsızlıklarının maliyetinin, dünyanın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) %10'una eşit olduğu tahmin edilmektedirᶦᵛ.

 

 

Nörolojik rahatsızlıklar tek başına engelliliğin birinci nedeni, global olarak ise ikinci en yaygın ölüm nedeni ikenᵛ (yılda 9 milyon ölümden sorumludur), sağlık bakım maliyetlerinin de birincil nedenidirᵛᶦ. Dünya nüfusunun hızla yaşlanmasıyla birlikte, Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi yaşa bağlı nörolojik rahatsızlıkların yükü yalnızca artacaktırᵛᶦᶦ.  

 

Ayrıca, ruh sağlığı rahatsızlıklarının prevalansının şu anda 970 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedirᵛᶦᶦᶦ, bu da global olarak her 5 yılın 1'inin engellilikle yaşanmasına neden olmaktadırᶦˣ. Dahası, dünyadaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık %20'sinde (5'te 1'inde) bir ruh sağlığı rahatsızlığı vardır ve intihar, 15-29 yaşları arasında ikinci en yaygın ölüm nedenidirˣ. 

 

Beyin hakkındaki bilgimize, psikiyatrik ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisindeki güçlü mirasımıza ve yaşanmış deneyime sahip kişilere yönelik anlayışımıza rağmen, beyin sağlığı ve sinirbilimde önemli güçlüklerin halen devam ettiğinin farkındayız.

Sinirbilim yeterince ödüllendirilmiyor - ilerleme daha yenilikçi bir ortam gerektiriyor  

 

Beyin insan vücudundaki tartışmasız en karmaşık organdır. Fakat onu henüz tam olarak anlamış değiliz ve beyin rahatsızlıklarının nasıl geliştiği konusunda çok az şey biliyoruzˣᶦ. Sinirbilim araştırması, diğer birçok bilimsel araştırma türünden daha maliyetlidir, daha uzun sürer ve başarısızlık oranı daha yüksektirˣᶦᶦ. Fakat beyin rahatsızlıklarının keskin bir şekilde artmasıyla birlikte, sinirbilime öncelik vermeye devam etmek artık her zamankinden daha önemlidir. Önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, beyin rahatsızlıklarının kür ve tedavilerinin keşfine giden yol halen zorlu bir yol. Bu nedenle, sinirbilim alanındaki yenilikleri kısıtlayan engelleri kaldırmamız ve beynin karmaşıklıklarını tamamen ortaya çıkarmak amacıyla araştırmaya öncelik veren bir ortamı teşvik etmemiz gerekiyor.  

 

Bunun ortak bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Hem kamu hem de özel sektöre yönelik taahhütler ve bu sektörlerden gelen yatırımlar, birlikte sinirbilim ve beyin sağlığının gelişeceği, yenilik dostu bir ortamı teşvik edebilir.  

 

Sinirbilim de dahil olmak üzere beyin sağlığına ne kadar erken ve daha fazla yatırım yaparsak, o kadar iyi sonuçlar göreceğiz. Buna temel bilimsel araştırmalar da dahil olmalı, fakat aynı zamanda dönüştürücü keşiflerin onlara en çok ihtiyaç duyanlara daha yakınlaştırılacağı translasyonel araştırmaları da kapsanmalıdır.  

 

Lundbeck'te araştırma ve geliştirme programlarımız yalnızca beyne odaklıdır ve yıllık gelirimizin yaklaşık %20'sini yeniden sinirbilime yatırım yapmak için kullanıyoruzˣᶦᶦᶦ.

Beyin rahatsızlıklarının biyolojisi konusundaki anlayışımızı dönüştürücü yeni yaklaşımlar keşfetmemizi sağlayacak şekilde ilerletmeye çalışıyoruz.

Biz, sinirbilimi ilerletmeye ve dönüştürücü tedaviler sunmaya devam ederken, insanlar bunlara erişemezse yeniliklerimizin anlamsız olacağının da farkındayız. Çeşitli programlar ve çabalar aracılığıyla, erişim yükünü azaltmaya çalışıyoruz ve fayda değerlendirmelerinin gerçek dünyadaki kanıtlara dayanmasını sağlamak, beyin rahatsızlığı olanların sesini duyurmak ve yenilikçi çözümleri desteklemek için kilit karar vericilerle proaktif olarak etkileşim kuruyoruz.

Beyin sağlığına yeterince öncelik verilmiyor - hastaların sesi kuvvetlendirilmeli ve karşılanmayan ihtiyaçlar ele alınmalıdır 

Yoksulluk, ayrımcılık veya çatışma gibi sağlığın sosyo-ekonomik belirleyicileri, beyin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptirˣᶦᵛ. Beyin sağlığı konusundaki eşitsizliklerin ele alınması, farklı hastalık alanları ve kuruluşlar arasında işbirliğiyle birçok cephede eylem ve toplumsal düzeyde bütüncül müdahale yapılmasını gerektirmektedir. Daha iyi veri ve bilgi paylaşımına odaklanmak da beyin sağlığının geliştirilmesi için önemlidir. 

Beyin sağlığına da fiziksel sağlığa olduğu gibi öncelik verildiğini görmek istiyoruz

Beyin sağlığına ve buna bağlı rahatsızlıklara daha fazla finansal ve insan kaynağının ayrıldığından emin olmak amacıyla dünya çapındaki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.  

 

Beyin rahatsızlıkları için şu anda mevcut olan tedavilerin çoğu semptomatiktir, iyileştirici değildir ve 1980'ler ve 1990'lardan kalmadırˣᵛ. Bu da beyin rahatsızlığı olanlar için çok az umut ve sınırlı sonuçlar sunmaktadır. Daha iyi bir yaşam kalitesi sağlama, fırsatları yeniden kazanma ve böylece toplumun geneline fayda sağlama konusunda yenilikçi tedaviler anahtardır. Beyin rahatsızlıklarına yönelik yeni tedavilerin daha fazla insana daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla mevzuat ve politika ortamını olumlu yönde etkilemek için savunuculuk kuruluşları ve tıp dernekleriyle ortaklıklar kuruyoruz.  

 

Beyin rahatsızlığıyla yaşayan kişilerin tecrübe ettikleri karşılanmayan ihtiyaçlara değinerek sürece dahil edilmesi ve bunların yalnızca araştırmacıların ve bilim insanlarının değil, aynı zamanda politika yapıcıların ve fon sağlayıcıların da dikkatine sunulması, beyin sağlığının geliştirilmesi için son derece önemlidir. Kapasite geliştirme programlarımız aracılığıyla beyin rahatsızlıklarıyla yaşayan insanların seslerini güçlendirmeye, bunun için ihtiyaç duydukları araçları ve desteği topluma sağlamaya çalışıyoruz. 

 

Daha geniş bir ölçekte, beyin sağlığının sosyo-ekonomik belirleyicilerinin azaltılmasını desteklemek için Çevresel, Sosyal ve Yönetişim hedefleriˣᵛᶦ ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriˣᵛᶦᶦ ile uyumlu sürdürülebilir bir işletme olarak faaliyet göstermeye çalışıyoruz. 

Damgalama, beyin sağlığının önünde büyük bir engeldir - bu konu eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarıyla ele alınmalıdır. 

Damgalama, bakım ve tedaviye erişim ve beyin sağlığına öncelik verilmesi konusunda olumsuz sonuçları olan beyin sağlığı ve ilişkili rahatsızlıkların anlaşılmasını ve algılanmasını etkilemektedir. Damgalamayı azaltmayı amaçlayan önlemler, ayrımcılığa uğramama, insan hakları ve sosyal katılımı vurgulayan daha geniş stratejilerin temel bir bileşeni olmalıdırˣᵛᶦᶦᶦ.  

 

DSÖ'ye göre, ruh sağlığı rahatsızlıklarına yönelik damgalama, ayrımcılık ve dışlamanın önemli bir nedenidirˣᶦˣ.  

 

Nörolojik rahatsızlıklarda damgalamayla ilgili olarak 2020'de yapılan bir ankette katılımcıların %92'sinin rahatsızlıkları nedeniyle damgalanmadan etkilendikleri görülmüştürˣˣ . Önemli ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, damgalama büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Lundbeck'te, beyin sağlığı üzerindeki damgalamayı azaltmaya kararlıyız

Beyin sağlığı ve ilişkili rahatsızlıklar konusundaki tartışmaları normalleştirmek ve bunları politika yapıcılara, sağlık hizmetleri ortamlarına, hasta topluluklarına ve bir bütün olarak topluma dahil etmek istiyoruz. 

 

Bunu ele almak için, bir dizi girişimde hasta savunuculuğu ve tıbbi topluluklarla işbirliği yapıyoruz. Bunlar arasında beyin sağlığının teşviki ve damgalamanın azaltılmasına yönelik global farkındalık artırma kampanyaları ve politika yapıcıları ve sağlık profesyonellerini hedef alan derinlemesine eğitim kampanyaları yer almaktadır. İş yerinde beyin sağlığını teşvik ettiğimizden ve beyin rahatsızlığı olan kişiler için eşit fırsat ve destek sağlayan bir işveren olduğumuzdan emin olmak amacıyla sözümüzün arkasında durup proaktif adımlar atmaya çalışıyoruz. 

Lundbeck'in taahhüdü 

Lundbeck'te, kendimizi tamamen beyin sağlığını iyileştirmeye ve beyin rahatsızlıklarından etkilenen insanları desteklemeye adadık. İş faaliyetlerimiz, savunuculuk topluluğu katılımımız ve politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan etkileşimlerimiz, amacımızın netliği ile yönlendirilir: Her insanın en sağlıklı haliyle yaşamını sürdürebilmesi için durmadan ve yorulmadan beyin hastalıklarını iyileştirmeye kendimizi adadık.

 

 

Dokümanlar

Beyin Sağlığına Dair Görüş (PDF, 491 KB)

Beyin Sağlığı Bilgi Grafiği(PDF, 610 KB)

Beyin Gerçekleri Bilgi Grafiği (PDF, 630 KB)

ᶦ Smith, E., Ali, D., Wilkerson, B. et al. A Brain Capital Grand Strategy: toward economic reimagination. Mol Psychiatry 26, 3–22 (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-020-00918-w

ᶦᶦ World Health Organization. Brain health. Taken from the internet December 2020: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_2)

ᶦᶦᶦ Data manually taken from Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Data Resources using the GHD x tool by the Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington

ᶦᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ᵛ Abolfazl, A., Stroke and dementia, leading causes of neurological disability and death, potential for prevention, Alzheimer’s & Dementia, The journal of the Alzheimer’s Association, Volume 17, Issue S10 (2021), https://doi.org/10.1002/alz.049370

ᵛᶦ Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. Lancet Neurol. 2020;19(3):255-265. doi:10.1016/S1474-4422(19)30411-9

ᵛᶦᶦ Global, regional, and national burden of diseases and injuries for adults 70 years and older: systematic analysis for the Global Burden of Disease 2019 Study BMJ 2022; 376. doi:10.1136/bmj-2021-068208

ᵛᶦᶦᶦ World Health Organization. Mental Disorders. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders)

ᶦˣ World Health Organization. Mental Health. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1)

ˣ European Federation of Neurological Associations. Results of EFNA’s Survey on Stigma and Neurological Disorder. Taken from the internet August 2021: www.efna.net (https://www.efna.net/survey2020/)

ˣᶦ Neuroscience at the Allen Institute, 5 unsolved mysteries about the brain. Taken from the internet April 2022. www.alleninstitute.org ( 5 unsolved mysteries about the brain)

ˣᶦᶦ Tufts Centre for the Study of Drug Development, CNS Drugs Take 20% Longer to Develop and to Approve vs. Non-CNS Drugs, Impact Report 2018, September/October, Volume 20, number 5. Taken from the internet July 2022: https://www.globenewswire.com/ (https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/11/1569156/0/en/CNS-Drugs-Take-20-Longer-to-Develop-and-38-Longer-to-Approve-vs-Non-CNS-Drugs-According-to-the-Tufts-Center-for-the-Study-of-Drug-Development.html)

ˣᶦᶦᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᶦᵛ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ˣᵛᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᵛᶦᶦ United Nations, The 17 GOALS. Taken from the internet April 2022: https://sdgs.un.org/ (https://sdgs.un.org/goals

ˣᵛᶦᶦᶦ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᶦˣ World Health Organization, WHO Europe, The European Mental Health Action Plan 2013–2020, Taken from the internet July 2022: WHO/Europe | Home (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf)

ˣˣ EFNA survey on stigma and neurological disorders, 2020, accessed July 2022: https://www.efna.net/survey2020/

lundbeck hakkında daha fazlası için

Beyin Sağlığını Geri Kazanma

Lundbeck'te beyin sağlığının bizim için anlamı

Bilimimiz

Lundbeck, dünyanın en yaygın reçete edilen tedavilerinden bazılarını geliştirmiştir. 

Hikayeler

Hastalar ve bakıcılar, çalışanlarımız ve bilim insanlarımızdan gerçek hikayeler.