Våra produkter

Lundbeck är det enda läkemedelsbolag i världen som fokuserar och avsätter alla resurser på behandling av CNS-sjukdomar. Av Lundbeckkoncernens omsättning återinvesteras 20 % i forskning och utveckling inom området CNS-sjukdomar.

 Läs mer om våra produkter på FASS.se

Abilify Maintena® (aripiprazol)

Abilify Maintena är avsett för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som stabiliserats med oralt aripiprazol.

Selincro®  (nalmefen)

Selincro har indikationen reduktion av alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende med en hög risknivå (DRL, drinking risk level) utan fysiska abstinenssymtom och som inte kräver omedelbar avgiftning.

Cipralex®  (escitalopram)

Egentliga depressioneraniksyndrom med eller utan agorafobi, social fobi, generaliserade ångesttillstånd, tvångssyndrom.

Brintellix® (vortioxetin)

Brintellix har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.

Premalex® (escitalopram)

Premenstruellt dysforiskt syndrom 

Sycrest®  (asenapin)

Sycrest är avsett för behandling av måttliga till svåra maniska episoder i samband med bipolär I-sjukdom hos vuxna.

Cipramil® (citalopram)

Egentlig depression med melankoli. Djupa eller långvariga egentliga depressioner utan melankoli. Paniksyndrom med eller utan agorafobi. Tvångssyndrom. Profylax mot återfall eller nya episoder med depression.

Cisordinol®  (zuklopentixol)

Akuta och kroniska schizofrena och paranoida tillstånd, maniska psykoser.

Cisordinol-Acutard® (zuklopentixol)

Initial behandling av akuta psykoser, manier och återfall av kroniska psykoser.

Cisordinol® Depot (zuklopentixol)

Underhållsbehandling av schizofreni och andra psykoser, speciellt vid symptom som hallucination, vanföreställningar och tankestörningar tillsammans med agitation, rastlöshet, fientlighet och aggressivitet.

Fluanxol®  (flupentixol)

Schizofrena och andra psykotiska tillstånd. 

Fluanxol® Depot (flupentixol)

Fluanxol® Depot (flupentixol)

Saroten® (amitriptylin)

Egentlig depression med melankoli, djupa eller långvariga egentliga depressioner utan melankoli.Bipolärt syndrom med egentlig depression.

Sensaval® (nortriptylin)

Egentlig depression med melankoli. Djupa eller långvariga egentliga depressioner utan melankoli.

Serdolect® (sertindol)

Sertindol är indicerat för behandling av schizofreni. 

Truxal® (klorprotixen)

Schizofrena och paranoida tillstånd. Maniska psykoser. Organiska psykoser.)

Ebixa® (memantin)

Behandling av vuxna patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

   

Våra sjukdomsområden

Biverkningsrapportering

Forskning och utveckling

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se