Závislosť od alkoholu

Závislosť od alkoholu je ochorenie mozgu charakterizované alkoholom spôsobenými zmenami v štruktúre a neurochémii mozgu, s dôsledkom v poruchách správania.

Základné informácie o závislosti od alkoholu

Závislosť od alkoholu je ochorenie mozgu s chronickým a progresívnym priebehom a s vysokou pravdepodobnosťou recidív1. Rozsiahle výskumy v predchádzajúcich 20 rokoch prispeli k pochopeniu tohto ochorenia a tým spôsobili zmenu pohľadu na alkoholovú závislosť od slabosti charakteru ku chorobe ktorá sa dá liečiť2.

Alkohol pôsobí toxicky na mnohé telesné orgány a jeho konzumácia je úzko spojená s rizikom dlhotrvajúcej chorobnosti a so zvýšenou úmrtnosťou3. Alkohol sa podieľa na viac ako 60 chorobách a poškodeniach zdravia4. Nadmerná konzumácia alkoholu je tiež spojená s výraznými zdravotnými nákladmi spoločnosti, ako aj s nákladmi spôsobenými napr. násilím, či stratou produktivity4.

Pri rozvoji ochorenia zohrávajú dôležitú úlohu genetické a spoločenské faktory. Spoločenské faktory – rodina, vrstovníci a okolie – určujú úroveň konzumácie alkoholu. Náchylnosť na stratu kontroly nad konzumáciou alkoholu je potom podmienená geneticky. Generické faktory predstavujú podľa odhadov až 60% riziko vzniku ochorenia5,6. Riziko vzniku závislosti od alkoholu vzrastá so vzrastajúcou spotrebou alkoholu7. Konzumácia alkoholu spôsobuje podľa odhadov 20%-50% ochorení na cirhózu pečene, spolupodieľa sa na vzniku epilepsie a viacerých druhov rakoviny, ale aj na otravách, dopravných nehodách a násilí4.

Symptómy

Hlavnou charakteristikou závislosti od alkoholu je neovládateľná túžba po alkohole. Pacienti majú ťažkosti s kontrolu konzumácie alkoholu a pokračujú v pití napriek jeho škodlivým následkom8. Pri prerušení konzumácie sú často popisované príznaky z vysadenia, ako sú nevoľnosť, potenie a tras9.

Štatistiky

Nadmerná konzumácia alkoholu je častá v mnohých častiach sveta, hlavne v Európe4. Závislosť od alkoholu patrí v Európe medzi najčastejšie duševné poruchy. Odhaduje sa, že v Európskej únii je 14 miliónov ľudí závislých od alkoholu10.

Celkové náklady spôsobené závislosťou od alkoholu v Európe sú odhadované na 58 miliárd EUR11.

Odhaduje sa, že v Európe je podiel dospelej populácie, ktorá zneužíva alkohol, resp. je závislá od alkoholu okolo 15%12. Len malé percento z nich sa lieči. Podiel neliečených pacientov sa odhaduje na 92%13.

Diagnostika a liečba

Prvým krokom ľudí, ktorí majú pocit, že môžu byť závislí od alkoholu, je návšteva lekára. Diagnóza je založená na biologických príznakoch ako aj na zhodnotení faktorov správania sa a sociálnych faktorov14. Pre určenie diagnózy sú tiež dôležité údaje z rodinného prostredia, od priateľov, aj od kolegov z pracoviska.

Liečba závislosti od alkoholu je založená na behaviorálnej terapii, často doplnenej farmakoterapiou2. V komplexnom prístupe k liečbe pacientov so závislosťou od alkoholu by sa mali vziať do úvahy obidva ciele, tak abstinenčný, ako aj redukčný15,16. Veľmi dôležitá je tiež podpora blízkeho okolia.

Akýkoľvek liečebný postup závislosti od alkoholu musí byť nastavený po konzultácii s lekárom.

Použitá literatúra

 1. WHO, ASAM website 2012
 2. Gunzerath L, Hewitt BG, Li TK, Warren KR. Alcohol research: past, present, and future. Ann N Y Acad Sci 2011; 1216: 1–23
 3. Rehm et al. Eur Addict Res 2003;9:147-156
 4. WHO. Global status report on alcohol  and health, 2011
 5. Vengeliene et al. Br J Pharmacol 2008; 154(2):299-315
 6. Schukit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fith Generation of Progress. 2002
 7. Dawson & Archer. Addiction 1993;88: 1509-1518
 8. WHO, ICD-10, F10-19
 9. MayoClinic.com. Alcoholism. May 2010. http://www.mayoclinic.com/health/alcoholism/DS00340/DSECTION=symptoms. Accessed 08/08 2012
 10. Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679
 11. Gustavsson et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(10):718-779
 12. Mukherjee & Sosa. Special report. Alcohol Addiction, Decision Resources, 2010
 13. Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82(11):858-866
 14. American Psychiatric Association (APA). Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. Text Revision. DSM-IV-TRTM. 2000 American Psychiatric Association
 15. EMA. Guideline on the development of medicinal products, 2012
 16. NICE. Clinical guideline 115, 2011

Dôležité upozornenie

Táto stránka nenahrádza informácie, ktoré Vám môže poskytnúť lekár. Ak máte otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu, poraďte sa s Vašim lekárom.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk