Bipolárna afektívna porucha

Bipolárna porucha I. typu je chronické, t.j. dlhodobé a vysiľujúce psychické ochorenie charakterizované opakujúcimi sa epizódami mánie a depresie.

Prehľad o bipolárnej poruche I. typu

Bipolárna porucha I. typu je podtyp bipolárnej poruchy – závažného psychického ochorenia, ktoré sa v minulosti nazývalo manicko-depresívna psychóza. Ochorenie sa prejavuje obdobiami zmenenej nálady, ktorá môže byť manická, depresívna, alebo zmiešaná, čiže rýchle striedajúca mániu a depresiu. Takéto intenzívne nálady často vedú k problémom v každodennom živote, k rozpadu osobných vzťahov a k pokusom o samovraždu. Prvej manickej epizóde, nevyhnutnej pre stanovenie diagnózy bipolárnej poruchy I. typu, často predchádza jedna alebo viacero depresívnych epizód.
Bipolárna porucha vzniká kombináciou biologických, psychologických aj sociálnych faktorov, ktoré vedú k chemickým zmenám v mozgu.

Symptómy

Ľudia s bipolárnou poruchou I. typu prežívajú neobyčajne silné emocionálne stavy, ktoré sa vyskytujú v ohraničených časových obdobiach, nazývaných „epizódy“.
Prehnane radostný alebo vzrušený stav sa nazýva manická epizóda a spája sa so zvýšenou energiou a aktivitou. Je to rozhodujúca črta bipolárnej poruchy I. typu.1 Jej príznaky zahŕňajú prehnané sebavedomie, trysk myšlienok, zníženú potrebu spánku, prehnané rozprávanie a sklon správať sa impulzívne a ľahkomyseľne.
Manické epizódy sa môžu striedať s dlhšími epizódami depresie, počas ktorej je prítomný pokles nálady, energie a aktivity. Môžu sa vyskytnúť aj „zmiešané“ epizódy, kedy sa v ten istý deň objavujú aj mánia aj depresia, pričom postihnutý človek rýchlo prechádza z jedného stavu do druhého.

Štatistiky

Bipolárnou poruchou trpí viac ako 30 miliónov ľudí na celom svete a je medzi dvadsiatimi najčastejšími príčinami zdravotného postihnutia.2 Až 2% Európanov má niekedy počas svojho života bipolárnu poruchu a u približne polovice z nich sa vyvinie bipolárna porucha I. typu.3,4
Bipolárna porucha I. typu je rovnako častá u mužov ako u žien a postihuje ľudí zo všetkých sociálnych a etnických skupín.3 Riziko vzniku bipolárnej poruchy je najvyššie u mladých ľudí. Najmenej polovica prípadov začína pred 25. rokom veku.5
U ľudí s bipolárnou poruchou I. typu vzniká tiež riziko vzniku iných duševných ochorení (takzvaná komorbidita). Nedávny Celosvetový prieskum duševného zdravia vykonaný Svetovou Zdravotníckou Organizáciou (WHO)3 zistil, že dve tretiny ľudí s bipolárnou poruchou trpeli aj úzkostnými poruchami a vyše tretina trpela látkovými závislosťami. Napriek jej závažným prejavom podstupuje liečbu bipolárnej poruchy len menej ako polovica ľudí s týmto ochorením.3

Diagnostika a starostlivosť

Bipolárna porucha I. typu sa v súčasnosti nedá úplne vyliečiť. Účinnou liečbou však dokáže väčšina ľudí získať lepšiu kontrolu nad svojimi výkyvmi nálady a s nimi súvisiacimi príznakmi.
Lekár diagnostikuje bipolárnu poruchu na základe opisu príznakov pacientmi. Liečba bipolárnej poruchy I. typu upravuje tak manické, ako aj depresívne epizódy a tiež zmiešané, rýchlo sa striedajúce, nálady. Zabraňuje tiež vracaniu sa epizód. Liečba bipolárnej poruchy I. typu zvyčajne kombinuje užívanie liekov s psychosociálnou intervenciou (napr. s kognitívnou terapiou).
Bipolárna porucha I. typu je závažné psychické ochorenie a podmienkou pre jej zvládnutie je vyhľadanie odbornej pomoci.

Použitá literatúra

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, DSM-IV-TR. Washington, DC: 2000.
  2. World Health Organisation. The global burden of disease. 2004 update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 06/09/11.
  3. Merikangas KR, Jin R, He JP, et al. Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey initiative. Arch Gen Psychiatry 2011; 68 (3): 241–251.
  4. Pini S, de Queiroz V, Pagnin D, et al. Prevalence and burden of bipolar disorders in European countries. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 425–434.
  5. Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Co-morbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62 (6): 593–602.


Dôležité upozornenie

Táto stránka nenahrádza informácie, ktoré Vám môže poskytnúť lekár. Ak máte otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu, poraďte sa s Vašim lekárom.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk