Selincro®

Účinnou látkou lieku Selincro® je nalmefén. Nalmefén je modulátor opioidového systému so zreteľným μ, δ a κ receptorovým profilom.

Liek Selincro® je indikovaný na znižovanie spotreby alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou od alkoholu a vysokým rizikom pitia alkoholu, bez fyzických abstinenčných príznakov, ktorí nepotrebujú okamžitú detoxikáciu.
Liek Selincro® sa má predpisovať v spojení s kontinuálnou psychosociálnou podporou zameranou na dodržiavanie liečby a znižovanie spotreby alkoholu.

Štúdie in vivo preukázali, že nalmefén znižuje spotrebu alkoholu, pravdepodobne
prostredníctvom modulácie kortiko-mezolimbických funkcií. Údaje z predklinických štúdií, klinických štúdií a literatúry nepoukazujú na žiadnu formu závislosti ani zneužitia, ku ktorým by mohlo dôjsť pri užívaní lieku Selincro®

Najčastejšie nežiaduce reakcie na liek Selincro® boli nevoľnosť, závraty, nespavosť a bolesť hlavy. Väčšina týchto reakcií bola mierna alebo stredne ťažká spojená so začatím liečby a trvala krátko.

Upozornenie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásiť nežiaduci účinok môžete aj na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com.
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk