Fluanxol®

Účinnou látkou lieku Fluanxol Depot® je flupentixol dekanoát. Flupentixol dekanoát je depotné tioxanténové neuroleptikum s terapeutickým pôsobením pri schizofrénii.

Fluanxol Depot® sa používa pri udržovacej liečbe schizofrénie a iných psychóz, hlavne vtedy, keď sú pochybnosti o spolupráci pacienta pri perorálnej liečbe.

Upozornenie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásiť nežiaduci účinok môžete aj na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com.
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk