Ebixa®

Účinnou zložkou lieku Ebixa® je memantín. Memantín je nekompetitívny NMDA (N-metyl-D-aspartát) receptorový antagonista, ktorý sa viaže na kanál NMDA receptora a reguluje tok vápnika do neurónov.

Ebixa® (memantín) je jediný produkt, ktorý je schválený na liečbu strednej až ťažkej Alzheimerovej choroby.

Liečba liekom Ebixa® viedla k zlepšeniu, stabilizácii alebo menej výraznému zhoršeniu v kľúčových oblastiach spojených s Alzheimerovou chorobou, konkrétne v poznávacích schopnostiach, v každodennom fungovaní, ako aj v správaní.

Ebixa® je dobre tolerovaná, s nežiaducimi účinkami na úrovni placeba.

Upozornenie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásiť nežiaduci účinok môžete aj na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com.
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk