Cisordinol®

Účinnou látkou lieku Cisordinol® je zuklopentixol. Zuklopentixol patrí medzi tioxanténové neuroleptiká.

Cisordinol® sa používa na liečbu schizofrénie a iných psychóz, hlavne s pozitívnou symptomatikou. Tabletkovým Cisordinolom sa tiež začína liečba, ktorá prejde do liečby parenterálnej (pozri Cisordinol Depot).


Cisordinol Depot®

Účinnou látkou lieku Cisordinol Depot® je zuklopentixol dekanoát. Je to depotná forma tioxanténu zuklopentixolu.

Cisordinol Depot® sa používa pri udržiavacej liečbe schizofrénie a iných psychóz, hlavne u tých pacientov, kde sú pochybnosti so spoluprácou pri perorálnej liečbe. 

Upozornenie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásiť nežiaduci účinok môžete aj na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com.
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk