Cipralex®

Účinnou látkou lieku Cipralex® je escitalopram. Escitalopram je selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu s alosterickým účinkom.

Cipralex®  je na Slovensku registrovaný a používa sa v nasledovných piatich indikáciách:

  • liečba depresívnych epizód
  • liečba panickej poruchy s agorafóbiou (t.j. strachu z otvoreného priestoru) alebo bez agorafóbie
  • liečba sociálnej fóbie
  • liečba generalizovanej úzkostnej poruchy
  • liečba obsedantne-kompulzívnej poruchy.

Cipralex® je dobre tolerovaný vo všetkých indikáciách, u mladších aj starších pacientov.

Upozornenie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásiť nežiaduci účinok môžete aj na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com.
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk