Abilify Maintena®

Účinnou látkou lieku Abilify Maintena® je aripiprazol s predĺženým uvoľňovaním

Abilify Maintena® je injekčné antipsychotikum s predĺženým uvoľňovaním, podávané do svalu.

Aripiprazol je parciálny agonista D2 receptorov.

 Abilify Maintena® je indikovaná na udržiavaciu liečbu schizofrénie u dospelých pacientov stabilizovaných perorálnym podávaním aripiprazolu.

Upozornenie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásiť nežiaduci účinok môžete aj na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com.
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk