Prehľad našich liekov

Lieky registrované na území Slovenskej Republiky

Informácie pre odbornú verejnosť

 

Upozornenie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásiť nežiaduci účinok môžete aj na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com.
 Lieky SPC PIL Lieková forma Preskripčné obmedzenia
Abilify Maintena® plu igf 1x400 mg Stiahnúť Stiahnúť injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním PSY
Brintellix® 10 mg Stiahnúť Stiahnúť filmom obalené tablety NEU,PSY
Cipralex® 28 x 10 mg Stiahnúť Stiahnúť filmom obalené tablety  
Cisordinol®  50 x 10 mg Stiahnúť Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Cisordinol® Depot 10x 1ml/200 mg Stiahnúť Stiahnúť injekčný roztok PSY
Ebixa® 56 x 10 mg Stiahnúť Stiahnúť filmom obalené tablety NEU,PSY
Ebixa® 28 x 20 mg Stiahnúť Stiahnúť filmom obalené tablety NEU,PSY
Fluanxol® Depot 10 x 1 ml/20 mg Stiahnúť Stiahnúť injekčný roztok PSY
Selincro® 14 x 18 mg Stiahnúť Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Serdolect® 30 x 4 mg Stiahnúť Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Serdolect® 28 x 12 mg Stiahnúť Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Serdolect® 28 x 16 mg Stiahnúť Stiahnúť filmom obalené tablety PSY
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk