Selincro®

Účinnou látkou lieku Selincro® je nalmefén.

Nalmefén pôsobí na mozgový motivačný systém, znižuje posilňujúce účinky alkoholu, čím znižuje nutkanie na pitie.

V odbornej terminológii je nalmefén modulátor opioidového systému s účinkom na viaceré typy receptorov.

Na čo sa používa Selincro®

Selincro® je indikovaný na znižovanie spotreby alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou od
alkoholu a vysokým rizikom pitia alkoholu, bez fyzických abstinenčných príznakov, ktorí nepotrebujú okamžitú detoxikáciu.

Selincro® sa má predpisovať v spojení s kontinuálnou psychosociálnou podporou zameranou na
dodržiavanie liečby a znižovanie spotreby alkoholu.

Dôležité upozornenie

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com, ale aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: (00421) 2 507 01 206, fax: (00421) 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk