Ebixa®

Účinnou zložkou lieku Ebixa® je memantín.

Memantín účinkuje tak, že sa viaže na jeden z kanálov, ktorým sa môže vápnik dostať do bunky. Kanál blokuje a tak reguluje hladinu vápnika v bunke.

V odbornej terminológii Ebixa® je nekompetitívny NMDA (N-metyl-D-aspartát) receptorový antagonista, ktorý sa viaže na kanál NMDA receptora a reguluje tok vápnika do neurónov.

Na čo sa používa Ebixa®

Ebixa® (memantín) je schválený na liečbu miernej až ťažkej Alzheimerovej choroby.

Dôležité upozornenie

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť na emailovú adresu spoločnosti Lundbeck SafetyLuSlovakia@lundbeck.com, ale aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: (00421) 2 507 01 206, fax: (00421) 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk